• Art. 95ec. - Zadania Kom...
  17.04.2024

Art. 95ec. świadcz. opieki zdr


Zadania Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

1.
Do zadań Komisji należy wydawanie opinii w przedmiocie oceny wniosku, o którym mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, dotyczącego inwestycji, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł, w zakresie dokonania oceny, w jakim stopniu dana inwestycja jest celowa.
2.
Komisja opiniuje wniosek, o którym mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1, w zakresie określonym w ust. 1, na podstawie informacji, danych i dokumentów, o których mowa w art. 95f rozpatrywanie opinii o celowości inwestycji ust. 3 pkt 1-4 i 7. Dla ważności opinii, o której mowa w ust. 1, potrzebne jest zgodne stanowisko co najmniej trzech członków Komisji.
3.
W ramach opiniowania wniosku, Komisja może wystąpić o opinię do:
1)
Ministra Obrony Narodowej;
2)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3)
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
4)
wojewody właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji inwestycji;
5)
marszałka województwa właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji inwestycji;
6)
konsultantów krajowych z dziedzin medycyny i innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, właściwych merytorycznie dla wniosku podlegającego opiniowaniu.
4.
Opinia Komisji jest sporządzana w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przewodniczącego Komisji.
5.
Opinię Komisji przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu wydania opinii, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1.
6.
Opinia Komisji zawiera:
1)
datę i miejsce sporządzenia;
2)
oznaczenie składu Komisji;
3)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
4)
oznaczenie adresu siedziby albo adresu miejsca zamieszkania albo adresu podmiotu wnioskującego;
5)
numer wniosku;
6)
stanowisko Komisji na temat celowości inwestycji wraz z uzasadnieniem;
7)
podpis przewodniczącego Komisji.
Art. 95ec. Zadania Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...