• Art. 99. - Rada Funduszu
  26.05.2024

Art. 99. świadcz. opieki zdr


Rada Funduszu

1.
Rada Funduszu składa się z dziesięciu członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym:
1)
jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika Praw Pacjenta;
2)
dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Radę Dialogu Społecznego;
3)
jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4)
jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Funduszu;
5)
jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
6)
jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
7)
jednego członka wskazuje Prezes Rady Ministrów;
8)
dwóch członków wskazuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2.
Kadencja członków Rady Funduszu trwa 5 lat.
3.
Rada Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4.
Rada Funduszu wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia i im przewodniczy.
5.
W skład Rady Funduszu wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1)
nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie;
2)
posiadają wykształcenie wyższe;
3)
posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Funduszu;
4)
posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)
pracownikami Funduszu;
2)
świadczeniodawcami;
3)
właścicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
4)
posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3;
5)
osobami, o których mowa w art. 112 ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu ust. 1 pkt 2–8, z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, wynagrodzenie członków Rady Funduszu, uwzględniając zakres zadań Rady.
Art. 99. Rada Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...