• Ustawa o świadczeniach op...
  23.07.2024

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.146 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DZIAŁ IVB. SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „systemem zabezpieczenia”, zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.
2.
W ramach systemu zabezpieczenia wyróżnia się następujące poziomy:
1)
szpitale I stopnia;
2)
szpitale II stopnia;
3)
szpitale III stopnia;
4)
szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
5)
szpitale pediatryczne;
6)
szpitale ogólnopolskie.
3.
Poziomy systemu zabezpieczenia są wyznaczane przez rodzaje udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i określane przez wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji określonym w tych przepisach, zwanych dalej „profilami systemu zabezpieczenia”.
4.
Poziomy systemu zabezpieczenia są określane przez świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:
1)
poziom szpitali I stopnia:
a) chirurgia ogólna,
b) choroby wewnętrzne,
c) położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych),
d) neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych),
e) pediatria;
2)
poziom szpitali II stopnia:
a) chirurgia dziecięca,
b) chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia ust. 7 i 8,
c) kardiologia,
d) neurologia,
e) okulistyka,
f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
g) otorynolaryngologia,
h) reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia ust. 7 i 8,
i) urologia;
3)
poziom szpitali III stopnia:
a) chirurgia klatki piersiowej,
b) chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
c) chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych),
d) choroby płuc,
e) choroby płuc dla dzieci,
f) choroby zakaźne,
g) choroby zakaźne dla dzieci,
h) kardiochirurgia,
i) kardiochirurgia dla dzieci,
j) kardiologia dla dzieci,
k) nefrologia,
l) nefrologia dla dzieci,
m) neurochirurgia,
n) neurochirurgia dla dzieci,
o) neurologia dla dzieci,
p) okulistyka dla dzieci,
q) ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,
r) otorynolaryngologia dla dzieci,
s) toksykologia kliniczna,
t) toksykologia kliniczna dla dzieci,
u) transplantologia kliniczna,
v) transplantologia kliniczna dla dzieci,
w) urologia dla dzieci;
4)
poziom szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych:
a) dla szpitali onkologicznych:
– brachyterapia,
– ginekologia onkologiczna,
– chemioterapia hospitalizacja,
– chirurgia onkologiczna,
– chirurgia onkologiczna dla dzieci,
– hematologia,
– onkologia i hematologia dziecięca,
– onkologia kliniczna,
– radioterapia,
– terapia izotopowa,
– transplantologia kliniczna,
– transplantologia kliniczna dla dzieci,
b) dla szpitali pulmonologicznych:
– chemioterapia hospitalizacja,
– chirurgia klatki piersiowej,
– chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
– choroby płuc,
– choroby płuc dla dzieci;
5)
poziom szpitali pediatrycznych – wszystkie profile systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego;
6)
poziom szpitali ogólnopolskich – wszystkie profile systemu zabezpieczenia w zakresie leczenia szpitalnego.
1.
Świadczeniodawcę kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia na okres 4 lat, w zakresie dotyczącym zakładu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, prowadzonego na terenie danego województwa.
2.
Kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje włączenie danego świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazanie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.
3.
Świadczeniodawcę kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
w odniesieniu do poziomów, o których mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 1–5:
a) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe – w przypadku poziomów, o których mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 1–3 i 5,
b) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych), na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe – w przypadku poziomów, o których mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9,
c) spełnia kryteria kwalifikacji do jednego z tych poziomów określone w ust. 6 albo 7 lub 8 oraz szczegółowe kryteria kwalifikacji określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 pkt 1,
d) do dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 95n wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ust. 1, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego spełniającą łącznie następujące warunki:
– okres trwania umowy, w zakresie profili systemu zabezpieczenia kwalifikujących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu zabezpieczenia, wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe,
– umowa, w odniesieniu do wszystkich profili systemu zabezpieczenia kwalifikujących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu zabezpieczenia, dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem hospitalizacji planowej;
2)
w odniesieniu do poziomu, o którym mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 6:
a) jest:
– instytutem, o którym mowa w art. 3 pojęcie ubezpieczonego ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, albo
– podmiotem leczniczym utworzonym i prowadzonym przez uczelnię medyczną w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej albo przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra,
b) spełnia kryteria kwalifikacji do tego poziomu określone w ust. 6,
c) do dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 95n wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ust. 1, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego spełniającą łącznie następujące warunki:
– okres trwania umowy wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe,
– umowa dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem hospitalizacji planowej;
3)
posiada autoryzację, o której mowa w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692), w zakresie profili systemu zabezpieczenia kwalifikujących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu zabezpieczenia.
4.
Do okresu trwania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit. c, zalicza się okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy, w którego prawa i obowiązki wstąpił świadczeniodawca określony w ust. 2 na podstawie ustawy lub czynności prawnej, w tym umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie, o którym mowa w art. 155 nieważność umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ust. 5.
5.
Podstawowym kryterium kwalifikacji świadczeniodawcy do danego poziomu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2, jest spełnianie warunku co do wymaganej liczby profili systemu zabezpieczenia określonego rodzaju wskazanych dla danego poziomu. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej warunek ten rozpatruje się łącznie z kryterium zapewniania kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w różnych zakresach świadczeń lub zakresie świadczeń, w tym także w ramach różnych profili systemu zabezpieczenia.
6.
Kwalifikacji świadczeniodawcy do danego poziomu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2, dokonuje się w oparciu o następującą, minimalną liczbę profili systemu zabezpieczenia określonego rodzaju:
1)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 1 – dwa profile systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 1;
2)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 2 – sześć profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 1 i 2, w tym trzy profile systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 2;
3)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 3 – osiem profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 1–3, w tym trzy profile systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 3;
4)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 4:
a) w zakresie dotyczącym szpitali onkologicznych – sześć profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 4 lit. a,
b) w zakresie dotyczącym szpitali pulmonologicznych – dwa profile systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 4 lit. b;
5)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 5 – trzy profile systemu zabezpieczenia spośród profili systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 5;
6)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 6 – jeden profil systemu zabezpieczenia spośród profili systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 4 pkt 6.
7.
W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jako kryterium kwalifikacji do danego poziomu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2, może zostać ustalona mniejsza liczba profili systemu zabezpieczenia, w stosunku do liczby profili systemu zabezpieczenia wskazanej w ust. 6, nie mniejsza jednak niż:
1)
dla poziomów określonych w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 1–3 – jeden profil systemu zabezpieczenia charakteryzujący dany poziom;
2)
dla poziomu określonego w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 4:
a) w zakresie dotyczącym szpitali onkologicznych – trzy profile systemu zabezpieczenia charakteryzujące ten poziom,
b) w zakresie dotyczącym szpitali pulmonologicznych – jeden profil systemu zabezpieczenia charakteryzujący ten poziom.
8.
Kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia w oparciu o liczbę profili systemu zabezpieczenia wskazanych w ust. 7 następuje przy jednoczesnym spełnieniu przez świadczeniodawcę co najmniej jednego z warunków dodatkowych w zakresie:
1)
wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w danym profilu systemu zabezpieczenia;
2)
zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w danym profilu systemu zabezpieczenia, na danym terenie;
3)
struktury udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także w ramach profilu systemu zabezpieczenia;
4)
zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w różnych zakresach świadczeń lub zakresie świadczeń, w tym także w ramach różnych profili systemu zabezpieczenia.
9.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, możliwe jest odstąpienie od wymogu dotyczącego profilu systemu zabezpieczenia określonego w ust. 3 pkt 1 lit. b.
10.
W celu zagwarantowania ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ustala się zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy udzielają świadczeń gwarantowanych:
1)
na każdym z poziomów systemu zabezpieczenia:
a) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, realizowanych w poradniach przyszpitalnych, z wyjątkiem dializy otrzewnowej lub hemodializy, z zastrzeżeniem, że w przypadku porad specjalistycznych, dotyczy to porad specjalistycznych odpowiadających profilom systemu zabezpieczenia wskazanym zgodnie z ust. 12 pkt 4,
b) z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, realizowane w warunkach: ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych,
2)
w przypadku poziomu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 3 – w ramach wszystkich profili systemu zabezpieczenia, w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
– pod warunkiem posiadania do dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 95n wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ust. 1, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej co do świadczeń gwarantowanych wskazanych w pkt 1 i 2, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe.
11.
W celu zagwarantowania ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy, w ramach poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, zapewniają świadczeniobiorcom również dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych:
1)
w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia innych niż określone dla danego świadczeniodawcy na podstawie ust. 6 i 7 – dla profili systemu zabezpieczenia w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych lub
2)
w ramach dodatkowych zakresów lub rodzajów świadczeń innych niż określone w ust. 10.
12.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia,
2)
dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11,
3)
dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11,
4)
wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a
– uwzględniając potrzebę zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
1.
Działając na podstawie przepisów art. 95m kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia oraz ust. 3, Prezes Funduszu sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, obejmujący wskazanie:
1)
świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa;
2)
dla każdego ze świadczeniodawców, o których mowa w pkt 1, wszystkich profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia, zgodnie z art. 95m kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia ust. 3 pkt 1 i 2 lit. b i c, ust. 10 i 11 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 95m kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia ust. 12 pkt 2 i 4.
2.
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do dnia 27 marca z okresem obowiązywania 4 lat, z zastrzeżeniem ust. 14. Wykaz obowiązuje od dnia 1 lipca.
3.
W przypadku gdy wymaga tego zabezpieczenie na terenie danego województwa właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca, który w dniu ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dotyczącą udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, oraz nie spełnia pozostałych warunków kwalifikacji, o których mowa w art. 95m kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia, może zostać zakwalifikowany do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, z wyłączeniem poziomu szpitali ogólnopolskich, przez Prezesa Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Prezesa Funduszu.
5.
W przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1)
świadczeniodawca posiadający w dniu ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącą udzielania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, w trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych albo
2)
świadczeniodawca, którego dotyczy wystąpienie Prezesa Funduszu o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3
– może wnieść do Prezesa Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, środek odwoławczy w postaci protestu.
6.
Protest zawiera:
1)
oznaczenie organu, do którego wnosi się protest;
2)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnoszącego protest oraz jego numer KRS albo numer REGON;
3)
oznaczenie siedziby podmiotu wnoszącego protest;
4)
wskazanie przedmiotu protestu wraz z uzasadnieniem;
5)
podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu.
7.
Prezes Funduszu wydaje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protestu, decyzję o:
1)
uwzględnieniu protestu oraz:
a) zakwalifikowaniu świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia lub
b) zmianie kwalifikacji świadczeniodawcy do danego poziomu systemu zabezpieczenia, lub
c) zmianie wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, albo
2)
odmowie uwzględnienia protestu.
8.
Od decyzji wydanej na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2 świadczeniodawca może złożyć odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Do odwołania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6.
9.
Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje odwołanie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, i wydaje decyzję, w której:
1)
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2)
uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia przez Prezesa Funduszu, albo
3)
umarza postępowanie odwoławcze.
10.
Protest i odwołanie nie podlegają rozpatrzeniu, jeżeli:
1)
zostały wniesione po terminie,
2)
nie spełniają wymagań określonych w ust. 5, 6 i 8
– o czym Prezes Funduszu albo minister właściwy do spraw zdrowia informuje na piśmie świadczeniodawcę wnoszącego protest lub odwołanie, w terminie 7 dni od dnia wniesienia protestu albo odwołania.
11.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Prezes Funduszu albo minister właściwy do spraw zdrowia wydaje postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo odwołania, na które służy zażalenie, do którego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
12.
Terminy, o których mowa w ust. 5 i 8, uznaje się za zachowane, pod warunkiem doręczenia przed ich upływem protestu lub odwołania niezawierającego braków formalnych do siedziby centrali Funduszu albo siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
13.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 7 pkt 1, Prezes Funduszu dokonuje odpowiedniej zmiany wykazu, o którym mowa w ust. 1.
14.
W przypadkach:
1)
niezawarcia umowy, o której mowa w art. 159a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, albo
2)
stwierdzenia niespełniania przez świadczeniodawcę kryteriów kwalifikacji do systemu zabezpieczenia lub do danego poziomu systemu zabezpieczenia po ogłoszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, lub
3)
niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
– Prezes Funduszu dokonuje odpowiedniej zmiany w tym wykazie, polegającej na usunięciu świadczeniodawcy z wykazu, kwalifikacji do innego poziomu zabezpieczenia lub wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ramach których może on udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.
15.
Do postępowania, o którym mowa w ust. 14, przepisy ust. 5–13 stosuje się odpowiednio.
16.
Do postępowania, o którym mowa w:
1)
ust. 1–4, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
2)
ust. 5–10 i 12–14, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, sposobu obliczania terminów, wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, sprostowań oraz stwierdzania nieważności.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...