• Ustawa o świadczeniach op...
  03.08.2021

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2021

Dz.U.2021.0.1285 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DZIAŁ Va. Finansowanie ochrony zdrowia

1.
Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2023 nie może być niższa niż:
1)
4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.;
2)
4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;
3)
5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;
4)
5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.;
5)
5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.;
6)
5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r.
2.
Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ogłaszanie pierwszego szacunku rocznego PKB ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 sierpnia.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia;
2)
wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa;
3)
koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem wydatków budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, środków finansowych, o których mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 13, oraz środków z Funduszu Medycznego, przekazywanych do Funduszu;
4)
odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t przychody i koszty Agencji ust. 5–9, ujęty w planie finansowym Funduszu;
5)
koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych;
6)
koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
7)
koszty realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych;
8)
odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3e, ujęty w planie finansowym Funduszu.
4.
Zasady określone w ust. 1 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym.
Ze środków finansowych, o których mowa w art. 131c roczne limity środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia ust. 1, stanowiących różnicę między danym rokiem a rokiem poprzednim, w pierwszej kolejności finansuje się z budżetu państwa, w tym w formie dotacji podmiotowej przekazywanej do Funduszu, świadczenia gwarantowane.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...