• Ustawa o świadczeniach op...
  12.07.2024

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2024.0.146 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DZIAŁ Va. Finansowanie ochrony zdrowia

1.
Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 7% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia:
1)
w latach 2018–2026 nie może być niższa niż:
a) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.,
b) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.,
c) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.,
d) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.,
e) 5,75% produktu krajowego brutto w 2022 r.,
f) 6,00% produktu krajowego brutto w 2023 r.,
g) 6,20% produktu krajowego brutto w 2024 r.,
h) 6,50% produktu krajowego brutto w 2025 r.,
i) 6,80% produktu krajowego brutto w 2026 r.;
2)
nie może być w danym roku niższa niż kwota środków finansowych ustalona w projektach, o których mowa w ust. 4, w roku poprzednim.
2.
Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ogłaszanie pierwszego szacunku rocznego PKB ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 sierpnia.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
2)
wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa,
3)
koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z Funduszu Medycznego, przekazywanych do Funduszu,
4)
odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t przychody i koszty Agencji ust. 5–9, ujęty w planie finansowym Funduszu,
5)
koszty Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych ujęte w planie finansowym tego Funduszu,
6)
koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 koszty poboru i ewidencjonowania składek ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227),
7)
odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3e, ujęty w planie finansowym Funduszu,
8)
koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
9)
koszty ujęte w rocznym planie finansowym Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych, o którym mowa w art. 41 dysponent i przychody Funduszu ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. poz. 605),
10)
odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3i i 3j,
11)
wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta
– po wyłączeniu planowanych transferów środków finansowych otrzymanych ze źródeł, o których mowa w pkt 1–11.
4.
Zasady określone w ust. 1 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym.
1.
W ramach środków, o których mowa w art. 131c roczne limity środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia ust. 1, jest możliwe przekazanie do Funduszu dotacji podmiotowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych.
2.
W przypadku wystąpienia w trakcie roku oszczędności w budżecie państwa, w szczególności w części budżetowej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym w ramach programów wieloletnich, jest możliwe zwiększenie dotacji podmiotowej, o której mowa w ust. 1, lub przeznaczenie środków na zwiększenie funduszu zapasowego Funduszu, o którym mowa w art. 115 utworzenie funduszu podstawowego i zapasowego Funduszu ust. 1, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń gwarantowanych.
3.
W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może dokonywać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w ramach części budżetu państwa, której jest dysponentem.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...