• Ustawa o świadczeniach op...
  04.03.2024

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2024.0.146 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DZIAŁ VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH

1.
Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu:
1)
stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz;
2)
wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Fundusz;
3)
stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
4a)
potwierdzenia udzielenia świadczeń;
4b)
przekazywania świadczeniodawcom informacji istotnych dla procesu udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących świadczeniobiorców pozostających pod opieką tych świadczeniodawców, a dotyczących świadczeń udzielonych przez innych świadczeniodawców;
5)
rozliczenia ze świadczeniodawcami;
6)
rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec Funduszu;
7)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych;
8)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97 zakres działania Funduszu;
8a)
monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych;
9)
identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne;
10)
prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c elektroniczny system monitorowania programów lekowych;
10a)
prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej;
11)
prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e elektroniczny system monitorowania programów zdrowotnych;
12)
przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
13)
przekazywania świadczeniobiorcom i świadczeniodawcom informacji z zakresu profilaktyki i zdrowego trybu życia, uzyskanych w ramach przetwarzania danych, o których mowa w pkt 8.
1a.
Fundusz przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 2 podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ust. 1 pkt 2, w celu:
1)
rozliczania ze świadczeniodawcami;
2)
rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 przychody Funduszu ust. 1 pkt 5;
3)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
potwierdzenia udzielenia świadczeń.
1b.
Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców, w celu rozliczania kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
2.
Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów międzynarodowych w celu:
1)
potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
4a)
potwierdzenia udzielenia świadczeń;
5)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
6)
prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3d.
2a.
Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją zadań określonych w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2 i 3a.
2b.
Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich UE lub EOG w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 97a zadania KPK ust. 2 i 5:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
obywatelstwo;
3)
data urodzenia;
4)
numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;
5)
numer dokumentu tożsamości;
6)
informacje o stanie zdrowia;
7)
informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2c.
Fundusz przetwarza dane osobowe związane z wystawianiem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz z ich realizacją w aptece lub wystawianiem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 uchylony ust. 4 ustawy o refundacji.
2d.
Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż określone w ust. 2, w celu:
1)
potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym;
3)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
4)
potwierdzenia udzielenia świadczeń;
5)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe:
1)
ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4-8 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 zadania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą ust. 1 pkt 1a;
2)
osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 zadania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą ust. 1 pkt 1a;
3)
osób, o których mowa w art. 2 podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ust. 1 pkt 2-4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4-8 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 zadania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą ust. 1 pkt 1a.
4.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–3, minister właściwy do spraw zdrowia i Fundusz przetwarzają następujące dane:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
2a)
numery PESEL rodziców;
3)
data urodzenia;
4)
płeć;
5)
obywatelstwo;
6)
(uchylony)
7)
numer PESEL;
8)
(uchylony)
9)
seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;
10)
adres zamieszkania;
11)
adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;
11a)
adres zameldowania;
11b ) adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
12)
numer ubezpieczenia;
13)
stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;
14)
stopień niepełnosprawności;
15)
rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ust. 1, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki ust. 1–1c, art. 45 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające ust. 1, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" ust. 1, art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, art. 47b dokument potwierdzający uprawnienia żołnierza lub pracownika do świadczeń opieki zdrowotnej ust. 1 i 1a oraz art. 47c prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług aptecznych, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy;
15a)
informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a uprawnienia świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia ust. 1 i 1a;
15b)
informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43b bezpłatne zaopatrzenie w leki w okresie ciąży i połogu ust. 1;
16)
dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz osobom, o których mowa w art. 12 ustawa a inne przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej i art. 12a wyłączenie stosowania przepisów ustawy;
16a)
dotyczące stanu zdrowia;
17)
przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
18)
nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
19)
dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 limity finansowania zaopatrzenia w wyroby medyczne i ich napraw ust. 4 ustawy o refundacji;
20)
dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną, o których mowa w pkt 19;
21)
dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;
22)
data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
22a)
kod tytułu ubezpieczenia;
22b)
data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
22c)
data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
23)
data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;
23a)
data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
24)
okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą;
25)
dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;
26)
typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;
27)
data zgonu;
28)
dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
29)
informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
30)
dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;
31)
okres uprawnień wynikających z art. 67 powstanie i wygaśnięcie prawa do świadczeń ust. 6 i 7;
32)
informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
33)
kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego;
34)
numer telefonu;
35)
adres e-mail.
5.
Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5a.
Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:
1)
nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 organy egzekucyjne w sprawach należności pieniężnych i art. 20 organy egzekucyjne w sprawach obowiązków niepieniężnych ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
2)
odpłatnie komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza.
5b.
Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł.
5c.
Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5d.
Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz.
5e.
Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom:
1)
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny:
a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429), i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin,
b) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin,
c) (uchylona)
d) (uchylona)
2)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:
a) umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń, o których mowa w pkt 1,
b) w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń, o których mowa w pkt 1;
3)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w celu weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 i 1565), świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz świadczenia wspierającego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.
5f.
Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.
5g.
Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e pkt 1 i 2.
5h.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e pkt 3.
6.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania.
7.
Fundusz, na wniosek instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk prowadzących badania naukowe lub działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, albo uczelni prowadzącej kształcenie na studiach w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych, może udostępnić informacje uzyskane w wyniku przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w celu prowadzenia badań lub działalności naukowej mających znaczenie dla wykonywania zadań ustawowych Funduszu.
W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz przetwarza następujące dane osobowe osób wystawiających recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 limity finansowania zaopatrzenia w wyroby medyczne i ich napraw ust. 4 ustawy o refundacji, osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten numer;
5)
dotyczących kompetencji zawodowych istotnych z punktu widzenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Funduszem.
6)
(uchylony)
W celu realizacji zadań określonych w art. 97a zadania KPK ust. 2 pkt 3 Fundusz przetwarza następujące dane dotyczące osób wykonujących zawody medyczne:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
informacje na temat prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacji zawodowych.
1.
Fundusz przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o nadanie dostępu lub korzystających z aplikacji udostępnianych przez Fundusz świadczeniodawcom oraz niebędącym świadczeniodawcami osobom uprawnionym i osobom przez nie upoważnionym, w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z Funduszem.
2.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Fundusz przetwarza następujące dane:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
adres miejsca zamieszkania;
4)
adres do korespondencji i numer telefonu umożliwiające kontakt z osobą, której dane Fundusz przetwarza;
5)
numer prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacje zawodowe.
1.
Prezes Funduszu jest obowiązany do prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji.
2.
Elektroniczny system monitorowania programów lekowych umożliwia przetwarzanie danych w zakresie:
1)
spełniania przez świadczeniobiorców kryteriów włączenia do programu lekowego;
2)
kwalifikacji świadczeniobiorców do programu lekowego;
3)
zastosowanej terapii, w tym sposobu podawania i dawkowania leku albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
4)
monitorowania przebiegu terapii i oceny jej skuteczności;
5)
terminu i przyczyny wyłączenia z programu lekowego;
6)
oceny skuteczności programu lekowego.
3.
Warunkiem rozliczenia kosztów leku stosowanego w ramach programu lekowego oraz kosztów związanych z nim świadczeń opieki zdrowotnej jest prawidłowe i terminowe przekazanie danych, o których mowa w ust. 2.
4.
W przypadku utworzenia nowego programu lekowego:
1)
Prezes Funduszu dostosowuje system, o którym mowa w ust. 1, do nowego programu lekowego w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia pierwszego obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego ten program;
2)
warunek, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia 6 miesiąca następującego po dniu ogłoszenia pierwszego obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego ten program.
5.
W przypadku zmiany programu lekowego, Prezes Funduszu dostosowuje system, o który mowa w ust. 1, do tej zmiany w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego tę zmianę.
6.
Fundusz przetwarza dane w zakresie realizacji programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji.
Jednostka samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9a finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych, przetwarza dane dotyczące:
1)
osób, którym udzielono świadczenia gwarantowane na podstawie umowy, o której mowa w art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych ust. 1, obejmujących:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) płeć,
d) obywatelstwo,
e) numer PESEL,
f) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
g) adres miejsca zamieszkania,
h) informacje o świadczeniach gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych ust. 1, oraz przyczynie ich udzielenia;
2)
osób udzielających świadczeń gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych ust. 1, obejmujących:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku osób, którym nadano ten numer,
e) informację o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo określone w art 228–230, art. 286 lub art. 296a łapownictwo na stanowisku kierowniczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
1.
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, każdy w swoim zakresie, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11a finansowanie realizacji dodatkowych potrzeb zdrowotnych, art. 42 finansowanie świadczeń niektórych kategorii osób, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" i art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, mają prawo do przetwarzania danych dotyczących:
1)
osób, o których mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 44a i 44b, które korzystają lub ubiegają się o skorzystanie z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy, obejmujących:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia i zgonu,
c) płeć,
d) obywatelstwo,
e) numer PESEL,
f) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
g) adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu,
h) informacje o zakresie, rodzaju, wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 11a finansowanie realizacji dodatkowych potrzeb zdrowotnych ust. 4, lub dofinansowanych na podstawie art. 42 finansowanie świadczeń niektórych kategorii osób ust. 1–2, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki ust. 1b, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" ust. 7 i 8 lub art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 2b oraz przyczynie ich udzielenia,
i) informacje o stanie zdrowia,
j) informacje o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, procedurach i technologiach medycznych,
k) informacje o korzystaniu z uprawnień określonych w art. 11a finansowanie realizacji dodatkowych potrzeb zdrowotnych ust. 1, art. 24a wyłączenie stosowania przepisów o listach oczekujących–24c, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki ust. 1a–1c, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" ust. 1 pkt 8, art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 2–2b oraz art. 57 skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne ust. 2 pkt 12 i 13,
l) informacje o rodzaju i ilości leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
m) dane wynikające z dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń, o którym mowa w art. 47b dokument potwierdzający uprawnienia żołnierza lub pracownika do świadczeń opieki zdrowotnej ust. 1 i 1a,
n) wysokość orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu,
o) informacje dotyczące urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa i skutków zdrowotnych tych urazów i chorób,
p) informacje dotyczące urazów lub chorób, w związku z którymi są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku gdy ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, oraz skutków zdrowotnych tych urazów i chorób;
2)
świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, o których mowa w pkt 1, w zakresie, o którym mowa w art. 188a przetwarzanie przez Fundusz danych świadczeniodawców i ubiegających się o zawarcie umów na udzielanie świadczeń i art. 188b przetwarzanie danych osób wykonujących zawody medyczne.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do nieodpłatnego udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, Funduszowi, świadczeniodawcom, konsultantom z danej dziedziny medycyny oraz innym podmiotom, które uczestniczą w realizacji uprawnień wynikających z ustawy.
3.
Podmioty uczestniczące w realizacji uprawnień wynikających z ustawy mają prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w celu realizacji tych uprawnień.
1.
Prezes Funduszu jest obowiązany do prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów zdrowotnych w celu:
1)
dokonywania oceny spełniania przez świadczeniobiorców kryteriów włączenia do programu zdrowotnego oraz oceny badań i kwalifikacji świadczeniobiorców do grup ryzyka;
2)
rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w związku z realizacją programów zdrowotnych;
3)
monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej oraz stanu zdrowia świadczeniobiorców, w związku z realizacją programów zdrowotnych;
4)
prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, w szczególności przez informowanie świadczeniobiorców o możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń mających na celu profilaktykę zdrowotną;
5)
dokonywania oceny skuteczności programów zdrowotnych.
2.
W elektronicznym systemie monitorowania programów zdrowotnych przetwarza się dane, o których mowa w art. 188 przetwarzanie przez Fundusz danych osobowych ubezpieczonych ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7, 9-11, 11b, 15, 16, 17 i 26, oraz jednostkowe dane medyczne w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, związane z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej, w tym dane o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do elektronicznego systemu monitorowania programów zdrowotnych przez świadczeniodawców realizujących programy zdrowotne.
4.
Dostęp do danych przetwarzanych w elektronicznym systemie monitorowania programów zdrowotnych mają:
1)
Fundusz;
2)
minister właściwy do spraw zdrowia, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, jeżeli obowiązek ich realizacji wynika z przepisów prawa, programów polityki zdrowotnej lub programów wieloletnich ustanowionych na podstawie art. 136 elementy umowy o udzielanie świadczeń ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)
świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 3, w zakresie przekazywanych przez nich danych.
5.
Dane, o których mowa w ust. 2, mogą być udostępniane, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom biorącym udział w realizacji programów polityki zdrowotnej lub programów wieloletnich ustanowionych na podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-5.
1.
(uchylony)
2.
Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz składający wnioski, o których mowa w art. 132c wynagrodzenie za świadczenia udzielone w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania ust. 1, są obowiązani do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o których mowa w art. 190 rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców ust. 1 i 2, w zakresie dotyczącym świadczeń objętych umowami i wnioskami.
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 1
Fundusz przekazuje wojewodzie oraz marszałkowi województwa zbiorcze informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom zamieszkującym na terenie województwa przez świadczeniodawców udzielających świadczeń na terenie województwa, niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji, w tym w harmonogramie przyjęć, oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Funduszowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów, biorąc pod uwagę zakres zadań wykonywanych przez te podmioty oraz uwzględniając potrzebę ochrony danych osobowych.
1a.
W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, do których dostępność, mierzona średnim czasem oczekiwania, jest znacznie utrudniona, minister właściwy do spraw zdrowia w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 może określić wykaz świadczeń gwarantowanych, w przypadku których harmonogramy przyjęć są prowadzone przez świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Funduszem o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w szczególności strony transakcji, numer faktury, datę faktury, ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego i ich ceny jednostkowej oraz wartość faktury, a także zastosowane rabaty lub upusty, biorąc pod uwagę zakres danych zawartych w dokumentacji zakupu.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Funduszu,
2)
wzór sprawozdania okresowego z działalności Funduszu oraz sposób i terminy jego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
3)
minimalny zakres zbiorczych informacji przekazywanych przez Fundusz wojewodom oraz marszałkom województw na podstawie art. 189a zbiorcze informacje wojewody o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, sposób i terminy ich przekazywania oraz wzór budowy komunikatów elektronicznych służących do przekazywania tych informacji
– uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te podmioty oraz konieczność zapewnienia jednolitości przekazywanych informacji.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 4
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy.
2.
Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w celu:
1)
rozliczania ze świadczeniodawcami;
2)
kontroli:
a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
b) przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki i wyroby medyczne.
2a.
Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w celu:
1)
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
kontroli:
a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
b) przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki i wyroby medyczne.
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia oraz Fundusz przetwarzają następujące dane:
1)
nazwisko i imię;
2)
numer PESEL;
3)
(uchylony)
4)
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;
5)
dane dotyczące rodzaju i zakresu udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców ust. 1.
3a.
Informacje i dane zgromadzone w Funduszu oraz w Agencji udostępnia się nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw zdrowia przetwarzają informacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy.
Rozliczenia ze świadczeniodawcami i aptekami Fundusz realizuje poprzez System Rejestru Usług Medycznych - "RUM - NFZ", o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
1.
Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o:
1)
posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
2)
udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy występowania do Funduszu oraz udostępniania przez Fundusz informacji, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zakres informacji, o jaką występuje świadczeniobiorca, konieczność zapewnienia właściwej identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorcy i osoby działającej w cudzym imieniu oraz ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)

Orzeczenia: 1
1.
Fundusz może zwrócić się z wnioskiem do:
1)
świadczeniobiorcy o informację w zakresie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej,
2)
świadczeniodawcy o nieodpłatne udostępnienie dokumentacji medycznej
– w celu potwierdzenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
apteki o udostępnienie recept realizowanych w postaci papierowej w celu potwierdzenia realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.
2.
Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane przez Fundusz w celu prowadzenia czynności, o których mowa w dziale IIIA, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 61z tajemnica kontrolerska.
Kto:
1)
nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
1a ) nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,
2)
udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego,
3)
nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4)
pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
5)
uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej,
5a)
uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu możliwość zapisywania się na listy oczekujących,
6)
będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny,
7)
podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane
- podlega karze grzywny.
Orzeczenia: 2
Odpowiedzialności przewidzianej w art. 193 czyny zagrożone karą grzywny podlega także ten, kto dopuszcza się czynów określonych w tych przepisach, działając w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Orzeczenia: 1
Kto zatrudnia kontrolera wbrew warunkom określonym w art. 112 ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu ust. 4,
podlega karze aresztu albo karze grzywny.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 193 czyny zagrożone karą grzywny–194a, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...