• Ustawa o świadczeniach op...
  04.07.2022

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.07.2022

Dz.U.2021.0.1285 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozdział 2. Gospodarka finansowa Funduszu

Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
1.
Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi.
2.
Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Orzeczenia: 30
1.
Tworzy się fundusz podstawowy i fundusz zapasowy Funduszu.
2.
Fundusz zapasowy zwiększa się o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy.
3.
Fundusz zapasowy zmniejsza się o zatwierdzoną stratę netto za rok obrotowy.
1.
Przychodami Funduszu są:
1)
należne składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2)
odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3)
darowizny i zapisy;
4)
środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
5)
dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e–2g i 4c;
5a)
dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 8a;
6)
środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych;
7)
przychody z lokat;
7a)
(uchylony)
7b)
kwoty, o których mowa w art. 4 obliczanie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej ust. 10 ustawy o refundacji;
7c)
kwoty, o których mowa w art. 34 niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego wielkości ciągłości dostaw ust. 6 ustawy o refundacji;
7d)
kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar pieniężnych, o których mowa w art 50-52 ustawy o refundacji;
7e)
kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 decyzja w sprawie objęcia refundacją ust. 5 pkt 4 ustawy o refundacji;
7f)
kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym;
7g)
środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1 oraz art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
7h)
środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 opłaty za wydanie zezwoleń, decyzji zmieniających zezwolenia oraz duplikatów ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
8)
inne przychody.
1a.
Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t przychody i koszty Agencji ust. 5–9, oraz o odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3e.
2.
Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek.
1.
Kosztami Funduszu są:
1)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych;
1a)
(uchylony)
2)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
koszty refundacji określone ustawą o refundacji;
4)
koszt zadania, o którym mowa art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2a i 3;
4a)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 4c;
4b)
koszty administracyjne związane z realizacją zadania określonego w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2d;
4ba)
koszty zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 16;
4c)
koszty zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 17;
5)
koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
6)
koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty kosztów podróży;
7)
koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
8)
koszt wypłaty odszkodowań;
9)
inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2.
Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i pożyczek.
1.
Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.
2.
W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość:
1)
planowanych kosztów dla centrali, w tym:
a) kosztów finansowania działalności centrali,
b) rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji,
c) (uchylona)
d) rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie UE,
e) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej:
– programów pilotażowych,
– świadczeń, o których mowa w art. 15 zakres świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 8 i 12,
– świadczeń, o których mowa w art. 15 zakres świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2a,
– których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ust. 3;
2)
planowanych kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym:
a) kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów,
b) rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych,
c) rezerwy, o której mowa w art. 3 pojęcie ubezpieczonego ust. 3 ustawy o refundacji,
d) rezerwy na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d dofinansowanie przez Fundusz programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w kwocie nie większej niż 0,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej określonych dla danego oddziału w projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, na rok poprzedni;
3)
łącznych przychodów i kosztów Funduszu.
3.
Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125 przeznaczenie nadwyżki przychodów Funduszu, dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu uwzględniając:
1)
liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
2)
wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
3)
ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
4.
Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 3 i 5 oraz art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu ust. 3.
5.
W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 3 i 5 oraz art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu ust. 3, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 % planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5a.
Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d, nie może powodować obniżenia kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych określonych dla tych oddziałów w projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, na rok poprzedni.
6.
Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w zakresie środków przekazywanych Funduszowi z budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia koszty, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ust. 3, biorąc pod uwagę czynniki i parametry wpływające na wysokość tych kosztów.
Orzeczenia: 1
Plan finansowy Funduszu nie obejmuje środków finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku Funduszu utworzonym na finansowanie zadań określonych odrębnymi przepisami.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i kryteria podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, uwzględniając przepisy art. 118 roczny plan finansowy Funduszu.
Orzeczenia: 1
1.
Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 1 czerwca sporządza coroczną prognozę przychodów na kolejne 3 lata.
2.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazują informację dotyczącą prognozowanych kosztów oddziałów w terminie do dnia 5 czerwca na podstawie prognozy, o której mowa w ust. 1.
3.
Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 15 czerwca sporządza coroczną prognozę kosztów na kolejne 3 lata na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
4.
Prezes Funduszu w terminie do dnia 20 czerwca informuje dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich Funduszu.
5.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przekazują Prezesowi Funduszu w terminie do dnia 25 czerwca projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.
6.
Prognozy, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz projekty planów, o których mowa w ust. 5, są podstawą do sporządzenia projektu planu finansowego na rok następny.
7.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne instytucje udzielają nieodpłatnie Funduszowi informacji koniecznych do sporządzenia prognoz, o których mowa w ust. 1 i 3.
Orzeczenia: 1
1.
Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego Funduszu i przedstawia go, w celu zaopiniowania, w terminie do dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan:
1)
Radzie Funduszu;
2)
komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
3.
Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostały wydane, sporządza plan finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z tymi opiniami w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5.
W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaże w terminie, o którym mowa w ust. 3, planu finansowego Funduszu, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala, w drodze zarządzenia, plan finansowy Funduszu do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
Orzeczenia: 1
W przypadku:
1)
niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu, w terminie, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, ust. 4, albo
2)
nieustalenia planu finansowego w trybie określonym w art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu, ust. 3
- Fundusz działa na podstawie planu finansowego, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, ust. 3.
Orzeczenia: 1
1.
W przypadku gdy plan finansowy Funduszu narusza prawo lub prowadzi do niezrównoważenia przychodów i kosztów Funduszu, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych odmawia zatwierdzenia planu finansowego Funduszu i zaleca Prezesowi Funduszu usunięcie nieprawidłowości, określając termin wprowadzenia zmian nie dłuższy niż 7 dni.
2.
Prezes Funduszu zmienia plan finansowy Funduszu z uwzględnieniem zaleceń, o których mowa w ust. 1, i niezwłocznie przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu zatwierdzenia w trybie, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, ust. 4.
3.
W przypadku nieusunięcia przez Prezesa Funduszu nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1:
1)
minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych dokonuje zmian w planie finansowym Funduszu oraz ustala go w drodze zarządzenia oraz.
2)
(uchylony)
Orzeczenia: 2
1.
Zmiany planu finansowego Funduszu można dokonać w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu.
2.
Zmiany planu finansowego Funduszu zatwierdzonego w trybie, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 4, może dokonać Prezes Funduszu. Przepisy art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
3.
Zmiany planu finansowego Funduszu ustalonego zgodnie z art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 5 albo art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu ust. 3 może dokonać minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych na uzasadniony wniosek Prezesa Funduszu. Do wniosku o zmianę planu dołącza się opinię Rady Funduszu, opinie komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może dokonać przesunięcia kosztów w planie finansowym centrali Funduszu oraz przesunięcia kosztów w ramach kosztów administracyjnych w planie finansowym Funduszu, a także dokonać zmiany planu finansowego w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dotacji budżetu państwa lub Funduszu Medycznego.
5.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, po poinformowaniu Prezesa Funduszu, może dokonać przesunięcia kosztów w ramach kosztów przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej w planie finansowym oddziału wojewódzkiego Funduszu.
6.
Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
7.
Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, oraz rezerwy, o której mowa w art. 3 podział nadwyżki środków finansowych całkowitego budżetu na refundację ust. 3 ustawy o refundacji, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 2 pkt 2 lit. b, i rezerwy, o której mowa w art. 3 podział nadwyżki środków finansowych całkowitego budżetu na refundację ust. 3 ustawy o refundacji, na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
8.
Zmian planu finansowego Funduszu, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany planu finansowego Funduszu przewidującej zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, zasady określone w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 3 stosuje się do kwoty zwiększenia tych kosztów.
9.
Do zmian planu finansowego, o których mowa w ust. 4-7, oraz do zmiany planu finansowego wynikającej z art. 129 przeznaczenie zatwierdzonego zysku netto za dany rok obrotowy ust. 3 i 4 nie stosuje się przepisów art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 3 oraz art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu.
10.
(uchylony)
11.
(uchylony)
Orzeczenia: 2
Przychody Funduszu:
1)
nieujęte w planie finansowym ustalonym zgodnie z art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, ust. 3, ust. 5 albo z art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu, ust. 3:
a) z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami korygującymi koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych,
b) z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami z działalności finansowej,
2)
pochodzące z dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
- w części dotyczącej oddziału wojewódzkiego Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w tym oddziale wojewódzkim Funduszu.
1.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu po przeprowadzeniu badania sprawozdania, o którym mowa w art. 128 rachunkowość Funduszu, łączne sprawozdania finansowe Funduszu, ust. 4, przez biegłego rewidenta.
1.
Prezes Funduszu może zaciągać pożyczki i kredyty, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zdrowia. Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku nie może przekroczyć wysokości rezerwy ogólnej przewidzianej w planie finansowym na dany rok.
2.
Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do środków pochodzących z budżetu państwa.
3.
W przypadku, gdy plan finansowy Funduszu uwzględnia wykorzystanie środków finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 1, lub uwzględnia spłatę rat tych pożyczek i kredytów, w części niezaliczanej do kosztów Funduszu, zasady określonej w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu, ust. 1 nie stosuje się.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, różnica pomiędzy przychodami a kosztami w planie finansowym Funduszu nie może być wyższa niż różnica pomiędzy wysokością środków finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów a wysokością spłacanych rat pożyczek i kredytów, w części niezaliczanej do kosztów Funduszu, z zastrzeżeniem art. 129 przeznaczenie zatwierdzonego zysku netto za dany rok obrotowy, ust. 3.
Orzeczenia: 1
1.
Fundusz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyłączeniem art. 80 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 tej ustawy.
2.
Centrala Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowe.
3.
Łączne sprawozdanie finansowe Funduszu, o którym mowa w art. 51ust awy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sporządza Prezes Funduszu.
4.
Łączne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub minister właściwy do spraw zdrowia może żądać dodatkowych danych dotyczących łącznego sprawozdania finansowego Funduszu.
1.
Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy przeznacza się na:
1)
pokrycie strat z lat ubiegłych;
2)
fundusz zapasowy.
2.
O pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada Funduszu, w drodze uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych.
3.
W okresie pomiędzy przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w danym roku oraz przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w następnym roku, planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym obowiązującym w tym okresie lub sporządzanym w tym okresie mogą być zwiększone, przy czym łączna wysokość zwiększenia planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w tym okresie nie może być większa niż wysokość funduszu zapasowego. W tym przypadku nie stosuje się zasady określonej w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 1.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przy ustalaniu wysokości środków przekazywanych poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się w szczególności wyniki finansowe oddziałów wojewódzkich Funduszu za poprzednie lata obrotowe.
5.
(uchylony)
6.
Przy stosowaniu art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4.
Orzeczenia: 1
1.
Prezes Funduszu, na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 126 sprawozdania oddziału wojewódzkiego Funduszu z wykonania planu finansowego, sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2.
Rada Funduszu przyjmuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i po uzyskaniu opinii komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnych.
1.
Fundusz jest obowiązany do sporządzania okresowych sprawozdań dotyczących wykonania planu finansowego oraz przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu, w tym:
1)
rodzaje sprawozdań, o których mowa w ust. 1, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania,
2)
sposób tworzenia planu finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ich wzory
- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi.
1.
Prezes Funduszu sporządza projekt planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa na następny rok, uwzględniając dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, wysokość planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz krajowy plan i wojewódzki plan. Projekt planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa na następny rok Prezes Funduszu przekazuje radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu w celu zaopiniowania, w szczególności w zakresie zgodności z krajowym planem i wojewódzkim planem.
2.
Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej składa się z:
1)
części ogólnej zawierającej w szczególności wskazanie priorytetów w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem;
2)
części szczegółowej określającej w szczególności obszary terytorialne, dla których przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz maksymalną liczbę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, która zostanie zawarta na danym obszarze, w danym zakresie lub rodzaju świadczeń.
3.
Prezes Funduszu zatwierdza plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...