• Ustawa o świadczeniu usłu...
  29.02.2024

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2020.0.344 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Orzeczenia: 2
1.
Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1)
nazwisko i imiona usługobiorcy;
2)
numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
adres zameldowania na pobyt stały;
4)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5)
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
6)
adresy elektroniczne usługobiorcy.
2.
W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
3.
Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
4.
Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
5.
Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1)
oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1;
2)
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
3)
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4)
informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6.
Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1–5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Orzeczenia: 7
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...