• Ustawa o świadczeniu usłu...
  29.02.2024

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2020.0.344 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Obserwuj akt

Rozdział 5. Przepisy karne

Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 zakres danych wymaganych od usługodawcy, nie podaje danych, o których mowa w art. 5 zakres danych wymaganych od usługodawcy, ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.
1.
Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.
2.
Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 odpowiedzialność karna usługodawcy za nie podawanie wymaganych danych lub podawanie danych nieprawdziwych lub niepełnych i art. 24 odpowiedzialność karna za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...