• Ustawa o świadku koronnym
  27.02.2024

Ustawa o świadku koronnym

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2016.0.1197 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

1.
Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
2.
Przepisy ustawy stosuje się także w sprawach o przestępstwa określone w:
1)
art. 228 sprzedajność pełniącego funkcję publiczną § 1 i 3-6, art. 229 przekupstwo § 1 i 3-5, art. 230 płatna protekcja bierna § 1, art. 230a płatna protekcja czynna § 1, art. 231 nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego § 1 i 2, art. 250a łapownictwo wyborcze § 1 i 2, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz art. 296a łapownictwo na stanowisku kierowniczym § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego;
2)
art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy ust. 1, 2 i 4, art. 47 odpowiedzialność karna posiadającego wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego za udział w zakładach wzajemnych oraz art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).
Porównania: 1 Przypisy: 1
Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych niniejszą ustawą.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Można dopuścić dowód z zeznań świadka koronnego, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:
1)
do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu jako podejrzany w swoich wyjaśnieniach:
a) przekazał organowi prowadzącemu postępowanie informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa, wykrycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw lub zapobieżenia im,
b) ujawnił majątek swój oraz znany mu majątek pozostałych sprawców przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o których mowa w art. 1 stosowanie przepisów ustawy;
2)
podejrzany zobowiązał się do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym oraz pozostałych okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a, popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego określonego w art. 1 stosowanie przepisów ustawy.
2.
Można uzależnić dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego także od zobowiązania się podejrzanego do zwrotu korzyści majątkowej odniesionej z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz naprawienia szkody nimi wyrządzonej.
3.
Z czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, sporządza się protokół, a także poucza się podejrzanego o treści art. 10 wyłączenie stosowania przepisów ustawy i art. 11 przesłanki wznowienia postępowania wobec świadka koronnego, zamieszczając o tym wzmiankę w protokole.
Porównania: 1
Przepisów ustawy nie stosuje się do podejrzanego, który w związku z udziałem w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym określonym w art. 1 stosowanie przepisów ustawy:
1)
usiłował popełnić albo popełnił zbrodnię zabójstwa lub współdziałał w popełnieniu takiej zbrodni;
2)
nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, określonego w art. 1 stosowanie przepisów ustawy, w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego;
3)
kierował zorganizowaną grupą albo związkiem mającymi na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Porównania: 1
1.
Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego wydaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca prowadzenia postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze, złożony po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego lub upoważnionego przez niego zastępcy Prokuratora Generalnego.
2.
Sąd bada, na podstawie danych zawartych we wniosku i materiałach zgromadzonych w sprawie, czy zachodzą warunki określone w art. 1 stosowanie przepisów ustawy, art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, i art. 4 wyłączenie stosowania przepisów ustawy.
3.
Przed wydaniem postanowienia sąd przesłuchuje podejrzanego co do okoliczności, o których mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1 i 2. Jeżeli stawił się obrońca, dopuszcza się go, na żądanie podejrzanego, do udziału w przesłuchaniu; zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania jest obowiązkowe, gdy żąda tego podejrzany.
4.
Sąd określa termin i sposób wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 2.
5.
Sąd wydaje postanowienie w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
6.
Na postanowienie sądu prokuratorowi przysługuje zażalenie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Jeżeli prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie przygotowawcze nie występuje z wnioskiem, o którym mowa w art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1, wydaje w tym przedmiocie postanowienie i zapoznaje z jego treścią podejrzanego.
Porównania: 1
Jeżeli prokurator wydał postanowienie, o którym mowa w art. 5a postanowienie o nie występowaniu z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego, albo sąd wydał postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, wyjaśnienia podejrzanego, o których mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, ust. 3, nie mogą stanowić dowodu; w takim wypadku czynności przeprowadzone na zasadach i w trybie określonych niniejszą ustawą uznaje się za niebyłe, a zniszczeniu podlegają następujące dokumenty:
1)
postanowienia o przedstawieniu zarzutów wydane w oparciu o wyjaśnienia, o których mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1 pkt 1;
2)
protokoły zawierające wyjaśnienia i oświadczenia podejrzanego, o których mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1 pkt 1 i art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 3;
3)
wnioski prokuratora, sporządzone na podstawie art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1.
Porównania: 1
1.
W razie wydania przez sąd postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego, prokurator sporządza odpisy materiałów dotyczących osoby wskazanej w postanowieniu sądu i wyłącza je do odrębnego postępowania, które następnie zawiesza; zawieszenie postępowania trwa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przeciwko pozostałym sprawcom.
2.
Na postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie ust. 1 zażalenie nie przysługuje.
Porównania: 1
W stosunku do świadka koronnego nie stosuje się przepisów art. 182 prawo odmowy zeznań-185 Kodeksu postępowania karnego.
Porównania: 1
1.
Sprawca nie podlega karze za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe określone w art. 1 stosowanie przepisów ustawy, w których uczestniczył i które jako świadek koronny ujawnił w trybie określonym niniejszą ustawą.
2.
Prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie przeciwko tym sprawcom, których udział w przestępstwie świadek koronny ujawnił oraz przeciwko którym zeznawał. Przepisów art. 459 zażalenia na postanowienia sądu i art. 465 odpowiednie stosowanie przepisów do zażaleń na postanowienia prokuratora Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się.
Porównania: 1
1.
Przepisów art. 9 przesłanki postanowienie o umorzeniu postępowania wobec świadka koronnego nie stosuje się, jeżeli świadek koronny w toku postępowania:
1)
zeznał nieprawdę lub zataił prawdę co do istotnych okoliczności sprawy albo odmówił zeznań przed sądem;
2)
popełnił nowe przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3)
zataił majątek, o którym mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1 pkt 1 lit. b.
2.
W wypadku określonym w ust. 1 prokurator podejmuje zawieszone postępowanie.
3.
Prokurator podejmuje zawieszone postępowanie, jeżeli zostały ujawnione okoliczności, o których mowa w art. 4 wyłączenie stosowania przepisów ustawy.
4.
Prokurator może podjąć zawieszone postępowanie, jeżeli świadek koronny popełnił nowe przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 2.
5.
Na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania świadkowi koronnemu przysługuje zażalenie do sądu, o którym mowa w art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1.
Porównania: 1
1.
Postępowanie wznawia się, niezależnie od podstaw określonych w art. 327 podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego, § 2 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie art. 9 przesłanki postanowienie o umorzeniu postępowania wobec świadka koronnego :
1)
świadek koronny popełnił nowe przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2)
zostały ujawnione okoliczności świadczące o tym, że świadek koronny świadomie nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, ust. 1 pkt 1 lit. b lub ust. 2;
3)
zostały ujawnione okoliczności, o których mowa w art. 4 wyłączenie stosowania przepisów ustawy,
2.
Jeżeli świadek koronny, w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie art. 9 przesłanki postanowienie o umorzeniu postępowania wobec świadka koronnego, popełnił nowe przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, postępowanie to można wznowić.
3.
Na postanowienie o wznowieniu postępowania świadkowi koronnemu przysługuje zażalenie do sądu, o którym mowa w art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, ust. 1.
Porównania: 1
W wypadku podjęcia albo wznowienia postępowania z powodów, o których mowa w art. 10 wyłączenie stosowania przepisów ustawy, ust. 1 pkt 1 lub ust. 4 albo art. 11 przesłanki wznowienia postępowania wobec świadka koronnego, ust. 2, skazując za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe objęte tym postępowaniem, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Porównania: 1
1.
Sąd, na wniosek świadka koronnego, wyłącza jawność rozprawy na czas jego przesłuchania. Świadka należy pouczyć o tym uprawnieniu. W razie wyłączenia jawności, przepisów art. 361 obecność na rozprawie z wyłączeniem jawności innych osób niż uczestnicy postępowania, § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się.
2.
Wyłączając jawność rozprawy na podstawie ust. 1, sąd zarządza zakaz wnoszenia na salę rozpraw urządzeń rejestrujących dźwięk, obraz lub zdolnych do przekazania dźwięku lub obrazu, a także poddanie się kontroli w celu realizacji tego zarządzenia.
Porównania: 1
1.
W razie zagrożenia życia lub zdrowia świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, mogą być oni objęci ochroną osobistą, a także uzyskać pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach można wydać im dokumenty umożliwiające używanie innych niż własne danych osobowych, w tym uprawniające do przekroczenia granicy państwowej, jak również mogą uzyskać inną formę pomocy, a zwłaszcza przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej.
1a.
W razie stwierdzenia takiej potrzeby i za zgodą osoby objętej ochroną Dyrektor Generalny Służby Więziennej może wprowadzić ograniczenia przysługujących jej uprawnień, określonych w art. 91 warunki w zakładzie karnym typu półotwartego, art. 91a dodatkowe widzenia w zakładach karnych dla młodocianych, art. 92 warunki w zakładzie karnym typu otwartego, art. 100 przeniesienie skazanego do innego właściwego zakładu karnego, art. 102 prawa skazanego pkt 2, 5, 6 i 8, art. 105 utrzymywanie przez skazanego więzi z bliskimi, prawa skazanego cudzoziemca § 1, art. 105b korzystanie przez skazanego z telefonu § 1, art. 106 korzystanie z wolności religijnej § 1 i 2, art. 110a prawo do posiadania rzeczy w celi § 1, art. 113a prawo do zakupu artykułów żywnościowych i paczek żywnościowych § 3, art. 116 obowiązki skazanego § 1 pkt 4, art. 130 nauczanie obowiązkowe, zawodowe szkolenie kursowe § 1, art. 141 stosowanie wobec skazanego nagród jako ulg § 1, art. 211 powiadomienie o tymczasowym aresztowaniu, zwolnienie tymczasowo aresztowanego § 2 i art. 218 obowiązek wykonywania prac porządkowych, zatrudnienie tymczasowo aresztowanego § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.
1b.
W wypadku braku możliwości zapewnienia świadkowi koronnemu lub osobie dla niego najbliższej świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, osobom tym może być przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 15 zakres świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).
2.
W razie niemożności zatrudnienia świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej, może być im przyznana pomoc finansowa, w szczególności przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania.
3.
Ochroną lub pomocą, o których mowa w ust. 1, 1a, 1b i 2, z wyłączeniem wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1, można również objąć, do czasu uprawomocnienia się postanowienia określonego w art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1, podejrzanego, który spełnił warunki przewidziane w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1, lub osobę dla niego najbliższą w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
4.
Niedopuszczalna jest czynność dowodowa zmierzająca do ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 1b i 2.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Warunki i zasady udzielania ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, za granicą może określić umowa międzynarodowa.
Porównania: 1
1.
Objęcie osoby pełnoletniej ochroną lub pomocą, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, uzależnia się od złożenia Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej przez tę osobę pisemnego zobowiązania do:
1)
przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony, a także
2)
wykonywania obowiązków ciążących z mocy ustawy oraz wynikających z prawomocnych orzeczeń i decyzji - w razie korzystania z ochrony lub pomocy polegających na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej ust. 1.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
W przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, prokurator wydaje postanowienie na wniosek świadka koronnego, podejrzanego, który spełnił warunki przewidziane w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1, lub osoby dla nich najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
2.
W przedmiocie ochrony osobistej, na wniosek świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, prokurator wydaje postanowienie o udzieleniu ochrony osobistej, które wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
3.
Postanowienie prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, może być wydane także z urzędu - za zgodą tych osób.
4.
Na postanowienie w przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy, o którym mowa w ust. 1-3, przysługuje zażalenie.
Porównania: 1
1.
Organem właściwym do wykonywania postanowień, o których mowa w art. 17 właściwość organów w sprawie wydania postanowienia o zastosowania ochrony lub pomocy ust. 1 i 3, jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyjątkiem postanowień o ochronie osobistej osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych.
2.
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji określa formy ochrony lub pomocy odpowiednio do stopnia zagrożenia osób, o których mowa w art. 17 właściwość organów w sprawie wydania postanowienia o zastosowania ochrony lub pomocy ust. 1.
3.
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, odpowiednio do okoliczności, może zmieniać formy ochrony lub pomocy, w tym wysokość pomocy finansowej.
4.
Na zarządzenie Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji w przedmiocie, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje zażalenie do prokuratora prowadzącego albo nadzorującego postępowanie przygotowawcze.
5.
Zażalenie w przedmiocie wydania dokumentów, przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub operacji plastycznej, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, rozpoznaje Prokurator Generalny.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Funkcjonariusze Policji, w ramach wykonywanej ochrony, mogą wprowadzać, także w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych, współdziałając z właściwymi organami państwa, dane, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, ust. 1, do systemów informatycznych oraz kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i innych zbiorów ewidencyjnych organów państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, innych państwowych lub komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepaństwowych, realizujących zadania publiczne.
2.
Podmioty wymienione w ust. 1 są obowiązane udzielać pomocy funkcjonariuszom Policji oraz współdziałającym z nimi funkcjonariuszom innych organów państwa przy wykonywaniu zadań, o których mowa w przywołanym przepisie.
3.
Nie popełnia przestępstwa, kto zgodnie z przepisami niniejszej ustawy poleca sporządzić, kieruje sporządzaniem, udziela pomocy w sporządzeniu, sporządza oraz zabezpiecza dokumenty lub posługuje się dokumentami, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, ust. 1.
Porównania: 1
1.
W wypadku umyślnego naruszenia przez osobę objętą ochroną zasad lub zaleceń w zakresie ochrony lub uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 16 zobowiązanie do przestrzegania zaleceń udzielonej ochrony i obowiązków ust. 1 pkt 2, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji albo Dyrektor Generalny Służby Więziennej występuje do prokuratora prowadzącego postępowanie z wnioskiem o cofnięcie ochrony lub pomocy.
2.
W przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 1, prokurator wydaje postanowienie.
3.
Prokurator prowadzący postępowanie może wydać postanowienie o cofnięciu albo zakończeniu ochrony lub pomocy - z urzędu lub na wniosek osoby, której udzielono ochrony lub pomocy, po zasięgnięciu opinii Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, a w wypadku, o którym mowa w art. 17 właściwość organów w sprawie wydania postanowienia o zastosowania ochrony lub pomocy ust. 2, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
4.
Na postanowienie w przedmiocie cofnięcia albo zakończenia ochrony lub pomocy osobom, których postanowienie dotyczy, przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego.
5.
Wydanie postanowienia o cofnięciu albo zakończeniu ochrony lub pomocy nie jest uzależnione od wydania postanowienia o umorzeniu zawieszonego postępowania określonego w art. 9 przesłanki postanowienie o umorzeniu postępowania wobec świadka koronnego ust. 2.
Porównania: 1
1.
W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, o których
mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej ust. 1, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji może zobowiązać operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub jego placówkę pocztową do:
1)
przekazywania pod wskazany przez siebie adres przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną;
2)
doręczania przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.
2.
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji zapewnia niezwłoczne doręczanie przesyłek adresatowi w wypadkach, o których mowa w ust. 1.
3.
Przekazanie lub doręczenie przez placówkę pocztową przesyłki w sposób przewidziany w ust. 1 uważa się za doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji ustanawia, w razie stwierdzenia takiej potrzeby i za zgodą osoby objętej ochroną, pełnomocnika tej osoby; do pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy regulujące postępowanie, w którym został on ustanowiony.
Porównania: 1
1.
W razie podjęcia zawieszonego postępowania karnego w wypadkach określonych w art. 10 wyłączenie stosowania przepisów ustawy albo wznowienia postępowania karnego w wypadkach określonych w art. 11 przesłanki wznowienia postępowania wobec świadka koronnego, świadek koronny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi równowartości świadczeń otrzymanych w ramach pomocy, a jeżeli pomoc polegała na wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej ust. 1, również do zwrotu tych dokumentów.
2.
Prokurator może także zobowiązać podejrzanego, który spełnił warunki przewidziane w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1, do zwrotu właściwemu organowi równowartości świadczeń otrzymanych w ramach pomocy, jeżeli prokurator nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1, albo sąd wydał postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego.
3.
Na postanowienie określone w ust. 1 i 2 przysługuje zażalenie do sądu, o którym mowa w art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego ust. 1.
4.
W razie uchylania się od obowiązku zwrotu równowartości udzielonej pomocy lub wydanych dokumentów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Porównania: 1
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres, sposób udzielania, wykonywania, cofania oraz zakończenia ochrony i pomocy, o których mowa w art. 14 objęcie ochroną osobistą i pomocą świadka koronnego lub osoby mu najbliższej, ust. 1, 1b, 2 i 3 oraz art. 19 uprawnienia Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji w razie zastosowania ochrony świadka koronnego, ust. 1 i 2, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa odpowiednio do rodzaju i stopnia zagrożenia oraz pomocy na poziomie co najmniej minimum socjalnego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych podlegają:
1)
przebieg i treść czynności, o których mowa w art. 3 warunki dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, art. 5 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego i art. 5a postanowienie o nie występowaniu z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego, do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego;
2)
okoliczności dotyczące ochrony lub pomocy, o których mowa w art 14-20.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, z tym że postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego wydaje wojskowy sąd okręgowy właściwy dla miejsca prowadzenia postępowania przygotowawczego.
2.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...