• Art. 33. - Odpowiedzialn...
  21.10.2021
Obserwuj akt

Art. 33. ident. i rej.


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

1.
Kto:
1)
będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kierownikowi biura siedziby stada, miejsca gromadzenia zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni w celu nadania numeru siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt, numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, numeru rzeźni, numeru zakładu przetwórczego lub spalarni albo zgłasza z naruszeniem terminów określonych w art. 9 zgłoszenie numeru siedziby stada, rzeźni lub zakładu przetwórczego albo spalarni ust. 1,
2)
będąc podmiotem prowadzącym rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, nie informuje podmiotu, który wydał dokument identyfikacyjny, o uboju koniowatego albo unieszkodliwieniu zwłok koniowatego zgodnie z art. 16c śmierć lub ubój koniowatego ust. 2 albo będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię nie zgłasza kierownikowi biura unieszkodliwienia zwłok zwierząt gospodarskich, w terminie 7 dni od dnia tego unieszkodliwienia,
3)
prowadząc działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt albo miejsca gromadzenia zwierząt, przyjmuje zwierzęta bez wykazu lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 24 ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do obrotu lub skupu ust. 2 pkt 1,
4)
będąc posiadaczem dokumentu identyfikacyjnego, wbrew przepisom art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, nie zwraca go w terminie 30 dni od śmierci lub utraty koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5 podmioty prowadzące rejestry koniowatych,
5)
będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, wbrew przepisom art. 19 zgłoszenie oznakowania bydła, wydanie paszportu bydła ust. 1 lub art. 20 zgłoszenie oznakowania owcy, kozy lub świni ust. 1, ust. 2 pkt 2 lub ust. 2c, nie zgłasza kierownikowi biura faktu jego oznakowania albo dokonuje zgłoszenia z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach,
6)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 17 oznakowanie zwierząt gospodarskich ust. 3a nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka albo kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii,
7)
będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej w dokument, o którym mowa w art. 6 występowanie do Komisji Europejskiej w sprawie wyłączenia z obowiązku oznakowania zwierząt gospodarskich ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004,
8)
będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie zaopatruje go odpowiednio w paszport albo dokument identyfikacyjny,
9)
będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5 podmioty prowadzące rejestry koniowatych, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy,
10)
będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego obowiązanym do prowadzenia księgi rejestracji, o której mowa w art. 23 księga rejestracji, nie prowadzi tej księgi zgodnie z art. 23 księga rejestracji,
11)
będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu tych zwierząt zgodnie z art. 20a spis zwierząt gospodarskich w siedzibie stada ust. 1 lub nie umieszcza liczby owiec lub kóz ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 księga rejestracji ust. 2,
11a)
będąc posiadaczem świni, nie dokonuje spisu świń zgodnie z art. 20a spis zwierząt gospodarskich w siedzibie stada ust. 1 lub nie umieszcza liczby świń ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 księga rejestracji ust. 3, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby świń ustalonej podczas spisu, w terminie określonym w art. 20a spis zwierząt gospodarskich w siedzibie stada ust. 3,
12)
będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego albo koniowatego, nie przekazuje odpowiednio Agencji, podmiotom, o których mowa w art. 5 podmioty prowadzące rejestry koniowatych, albo organom Inspekcji Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt w terminach określonych w art. 12 obowiązki informacyjne posiadacza zwierzęcia gospodarskiego ust. 1, 3 i 3a, art. 16 zmiana właściciela koniowatego pkt 2 i 3 oraz art. 30 obowiązek udzielania informacji dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich ust. 1, albo przekazuje je z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach,
13)
będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię, nie zgłasza kierownikowi biura informacji, o których mowa w art. 12 obowiązki informacyjne posiadacza zwierzęcia gospodarskiego ust. 1, 3 i 6,
13a)
utrzymuje zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,
13b)
będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub podmiotem prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 24 ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do obrotu lub skupu, albo prowadzi ją niezgodnie z art. 24 ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do obrotu lub skupu,
13c)
będąc posiadaczem zwierząt, które mają być wprowadzone na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do obrotu lub skupu ust. 2, nie przedstawia podmiotowi prowadzącemu targ, wystawę, pokaz, konkurs lub miejsce gromadzenia zwierząt opatrzonego podpisem wykazu wprowadzanych zwierząt, zawierającego ich numery identyfikacyjne,
14)
wprowadza do obrotu zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,
15)
nabywa zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła paszportu lub duplikatu paszportu albo dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku koniowatych,
15a)
będąc posiadaczem zwierząt lub osobą przez niego upoważnioną, obecną podczas kontroli, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 31 upoważnienie do czynności kontrolnych i uprawnienia kontrolujących ust. 12, nie udziela osobie wykonującej czynności kontrolne pomocy niezbędnej przy wykonywaniu tych czynności,
16)
prowadząc rejestr koniowatych lub wydając dokumenty identyfikacyjne, nie przekazuje, wbrew przepisom art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2015/262, do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a–j oraz l–o tego rozporządzenia,
17)
będąc poprzednim albo nowym właścicielem koniowatego, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 16 zmiana właściciela koniowatego pkt 2 i 3, nie zawiadamia podmiotu, o którym mowa w art. 5 podmioty prowadzące rejestry koniowatych, o zmianie właściciela koniowatego w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany,
18)
będąc właścicielem koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot, o którym mowa w art. 5 podmioty prowadzące rejestry koniowatych ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, nie przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 5 podmioty prowadzące rejestry koniowatych, dokumentu identyfikacyjnego zgodnie z art. 14 dokument identyfikacyjny koniowatego ust. 6,
19)
zataja posiadanie dokumentu identyfikacyjnego w celu uzyskania kolejnego dokumentu identyfikacyjnego
- podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 33. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...