• Ustawa o systemie informa...
  02.10.2023

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2597 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:
1)
prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;
2)
efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
3)
analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych;
4)
nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji;
5)
prowadzenia monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.
2.
Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty.
System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.
1.
W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:
1)
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zwanych dalej „szkołami i placówkami oświatowymi”;
2)
innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:
a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
d) okręgowych komisji egzaminacyjnych,
e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730),
f) kuratoriów oświaty,
g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”,
i) jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 6b uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) lub art. 8d uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej „jednostkami obsługującymi”,
j) izb rzemieślniczych
- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty".
2.
W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:
1)
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;
2)
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2a)
nauczycieli, o których mowa w art. 16 realizacja zajęć w ramach programów finansowanych ze środków UE ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
3)
osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem oraz art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3.
Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:
1)
uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4;
3)
niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
4)
podmiocie zobowiązanym do przekazywania danych do bazy danych SIO - należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania danych do:
a) Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 33 przekazywanie do RSPO danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych,
b) bazy danych SIO do zbioru danych szkół i placówek oświatowych, o którym mowa w art. 40 dane dziedzinowe przekazywane do zbiorów szkoły lub placówki oświatowej,
c) bazy danych SIO do zbioru danych jednostek, o którym mowa w art. 41 dane przekazywane przez ministrów, komisje egzaminacyjne, jednostki samorządu terytorialnego,
d) bazy danych SIO do zbioru danych o uczniach, o którym mowa w art. 42 dane przekazywane do zbioru danych ucznia,
e) bazy danych SIO do zbioru danych o nauczycielach, o którym mowa w art. 43 dane przekazywane do zbioru danych nauczyciela.
1.
Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych:
1)
zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych,
zwany dalej „RSPO”;
2)
zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zwane dalej "zbiorami danych szkół i placówek oświatowych";
3)
zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zwane dalej "zbiorami danych jednostek";
4)
zbiory danych o uczniach;
5)
zbiory danych o nauczycielach.
2.
Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), tworzonym i utrzymywanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
1.
W przypadku:
1)
szkół i placówek oświatowych posiadających filie,
2)
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i placówek kształcenia ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,
3)
szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,
4)
szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
– do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę oświatową, zespół, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy albo schronisko dla nieletnich.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, baza danych SIO zawiera wyodrębnione zbiory danych dotyczące odpowiednio:
1)
szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii;
2)
placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki;
3)
poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych ośrodkach, zakładach i schroniskach;
4)
danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół oraz okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych ośrodkach, zakładach i schroniskach.

1.
Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
2.
(uchylony)
W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art. 30b czasowe ograniczenie funkcjonowania systemu oświaty w przypadku zagrożenia życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b czasowe ograniczenie funkcjonowania systemu oświaty w przypadku zagrożenia życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży ustawy – Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.

Rozdział 2. Rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej

1.
W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych:
1)
nazwa;
2)
nazwa skrócona;
3)
typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
4)
data założenia;
5)
data rozpoczęcia działalności;
6)
nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;
7)
numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem REGON", a w przypadku:
a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, placówki kształcenia ustawicznego, okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich – także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, placówki, zakładu lub schroniska,
b) szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia placówki jest organizacyjnie podporządkowana;
8)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
9)
numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730);
10)
adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
11)
dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
12)
status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna;
12a)
informacja, czy szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
13)
związanie organizacyjne szkoły:
a) (uchylona)
b) w podmiocie leczniczym,
c) w Ochotniczym Hufcu Pracy,
d) w jednostce pomocy społecznej,
e) w zakładzie poprawczym,
f) w schronisku dla nieletnich,
g) przy zakładzie karnym,
h) przy areszcie śledczym,
i) w okręgowym ośrodku wychowawczym;
14)
specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;
15)
określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;
16)
etapy edukacyjne realizowane w szkole;
17)
określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych;
18)
rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została zorganizowana;
19)
(uchylony)
20)
zawód – w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
21)
zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej;
22)
(uchylony)
23)
nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium pracowników służb społecznych;
23a)
nazwa i adres siedziby organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, o której mowa w art. 4 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela pkt 30b ustawy – Prawo oświatowe, z którą organ prowadzący branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ust. 3a ustawy – Prawo oświatowe;
23b)
informacja o włączeniu i dacie włączenia branżowego centrum umiejętności do ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności, o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
24)
informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;
25)
adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby;
26)
imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
27)
data likwidacji;
28)
dane, o których mowa w art. 42 krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
28a)
informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089);
28b)
informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w art. 9 przekazanie prowadzenia szkoły ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
29)
numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO";
30)
data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;
31)
typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.
1a.
W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek oświatowych:
1)
data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
3)
adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
4)
dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
5)
adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – inny niż adres zamieszkania tej osoby;
6)
imię i nazwisko dyrektora zespołu;
7)
data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu;
8)
data rozwiązania zespołu;
9)
dane, o których mowa w art. 42 krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
10)
numer RSPO zespołu;
11)
data wpisania danych zespołu do RSPO;
12)
typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych zespołu do RSPO.
2.
Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29–31 i ust. 1a pkt 10–12, są generowane w RSPO automatycznie.
W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone następujące dane dziedzinowe:
1)
dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, w szczególności:
a) powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,
b) pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej,
c) wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,
d) (uchylona)
e) liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej lub szkoły wchodzącej w skład zespołu korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
f) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia - w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi pracownika, bez pochodnych pracodawcy, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
h) wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,
i) liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających,
j) danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 3 zakres danych dane w systemie informacji oświatowej ust. 2 pkt 4, w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
k) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2)
dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych:
a) liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni oraz liczba form tej pomocy – według form pomocy,
b) liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz,
c) liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnię, według rodzajów tych zajęć,
d) liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których wydano opinie, według rodzajów tych opinii,
e) numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją, czy opinia lub orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku, o którym mowa w art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym,
f) liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których stwierdzono, na podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2a)
dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego – według form tej pomocy;
2b)
dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy;
2ba)
dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci;
2bb)
dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których uczniowie uczęszczają;
2c)
dane dotyczące organizacji i działalności:
a) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:
– bursa – liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy,
– dom wczasów dziecięcych – liczba turnusów,
b) placówek oświatowo-wychowawczych – liczba uczestników zajęć, według rodzajów i form zajęć,
c) placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności – liczba form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, turnusów dokształcania teoretycznego oraz branżowych szkoleń zawodowych, według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,
d) placówek doskonalenia nauczycieli – liczba nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;
3)
dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
4)
dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych:
a) liczba pracowników,
b) wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.
W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane:
1)
dane identyfikacyjne:
a) nazwa,
b) nazwa skrócona,
c) typ jednostki, zgodnie z art. 3 zakres danych dane w systemie informacji oświatowej ust. 1 pkt 2,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany,
f) adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
2)
dane dziedzinowe dotyczące:
a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe:
– liczba pracowników,
– łączna wysokość ich wynagrodzeń,
– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk,
c) liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t regionalne lub lokalne programy edukacyjne ust. 1 i art. 90u rządowe programy dla dzieci i młodzieży ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z określeniem świadczeń tej pomocy.
W bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów.
Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:
1)
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2)
osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3)
osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;
5)
osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;
6)
osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;
6a)
osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby;
7)
osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;
8)
osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
10)
osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1, art. 176 lub art. 186 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.);
11)
członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
11a)
osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12)
osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;
13)
inny.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym obejmują:
1)
numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)
datę wydania odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;
3)
datę przedłożenia w szkole lub placówce oświatowej odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;
4)
datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub kształcenia specjalnego, zorganizowanych na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia, o których mowa w pkt 1;
5)
informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;
6)
liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 kształcenie specjalne ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub w grupie;
7)
liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 kształcenie specjalne ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
8)
liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 nauka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub zespołowe;
9)
liczbę godzin zajęć odpowiednio rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 kształcenie specjalne ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, i w indywidualnym programie zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ze wskazaniem formy tych zajęć: indywidualne lub zespołowe;
10)
liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
11)
liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez specjalistów zatrudnionych dodatkowo w ramach współorganizowania kształcenia specjalnego;
12)
liczbę przypadających na ucznia godzin zajęć i innych zadań realizowanych przez pomoc nauczyciela.
Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego obejmują:
1)
miejsce zamieszkania ucznia;
2)
spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
3)
indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
4)
spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą wychowania przedszkolnego;
4a)
liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
5)
korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 13 przedszkole publiczne ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
6)
rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny albo specjalny;
7)
(uchylony)
8)
(uchylony)
9)
informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
10)
uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
11)
korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa w art. 32 sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ust. 5 albo 6 ustawy – Prawo oświatowe;
12)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
13)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:
1)
miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
2)
klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;
3)
rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 5, art. 111 rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli, art. 112 statut placówki publicznej ust. 2, art. 113 rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych i art. 165 korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców ust. 16 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
(uchylony)
5)
zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe, których przeznaczenie określają przepisy wydane na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 3 tej ustawy – w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
5a)
uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
5b)
uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
5c)
uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
6)
miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
7)
zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
8)
formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych;
8a)
formę kształcenia dzienną, stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia odpowiednio branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub policealnej szkoły artystycznej;
9)
status młodocianego pracownika, w tym miejsce odbywania jego dokształcania teoretycznego;
10)
korzystanie z indywidualnego nauczania;
11)
realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;
11a)
liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
12)
korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców ust. 7, 9 i 15 ustawy – Prawo oświatowe;
13)
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
14)
(uchylony)
15)
informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
16)
uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
17)
(uchylony)
18)
uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;
19)
uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;
20)
korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;
21)
ukończenie albo nieukończenie szkoły;
22)
uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
23)
informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;
24)
(uchylony)
25)
uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których mowa w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, w tym dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających edukację tych uczniów;
26)
uzyskanie karty rowerowej;
27)
korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 stwierdzenie daty przejścia lub przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku ust. 3, 4 i 4a ustawy – Prawo oświatowe;
28)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
29)
korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;
30)
informację o korzystaniu z internatu;
31)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole;
32)
informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.

Art. 14 dane w związku z nauką ucznia w szkole,z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania - otrzyma następujące brzmienie:
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:
1)
miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
2)
klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;
3)
rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 5, art. 111 rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli, art. 112 statut placówki publicznej ust. 2, art. 113 rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych i art. 165 korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców ust. 16 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
(uchylony)
5)
zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe, których przeznaczenie określają przepisy wydane na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 3 tej ustawy – w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
5a)
uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
5b)
uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
5c)
uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
6)
miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
7)
zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
8)
formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych;
8a)
formę kształcenia dzienną, stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia odpowiednio branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub policealnej szkoły artystycznej;
9)
status młodocianego pracownika, w tym miejsce odbywania jego dokształcania teoretycznego;
10)
korzystanie z indywidualnego nauczania;
11)
realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;
11a)
liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
12)
korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców ust. 7, 9 i 15 ustawy – Prawo oświatowe;
13)
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
14)
(uchylony)
15)
informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
16)
uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
17)
(uchylony)
18)
uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;
19)
uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;
20)
korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;
21)
ukończenie albo nieukończenie szkoły;
22)
uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
23)
informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;
24)
(uchylony)
25)
uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których mowa w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, w tym dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających edukację tych uczniów;
26)
uzyskanie karty rowerowej;
27)
korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 stwierdzenie daty przejścia lub przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku ust. 3, 4 i 4a ustawy – Prawo oświatowe;
28)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
29)
korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;
30)
informację o korzystaniu z internatu;
31)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole;
32)
informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej,
33) dane zawarte w legitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmujące:
a) numer legitymacji szkolnej,
b) typ legitymacji szkolnej,
c) datę wydania legitymacji szkolnej,
d) datę ważności legitymacji szkolnej;
34)
dane zawarte w mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmujące:
a) numer mLegitymacji szkolnej,
b) datę wydania mLegitymacji szkolnej,
c) datę ważności mLegitymacji szkolnej,
d) kod QR służący do wydania mLegitymacji szkolnej,
e) kod aktywacyjny mLegitymacji szkolnej,
f) numer edycji mLegitymacji szkolnej,
g) fotografię kolorową zawierającą wizerunek twarzy ucznia.
Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w kolegium pracowników służb społecznych obejmują:
1)
miejsce zamieszkania ucznia;
2)
semestr, na który uczeń uczęszcza;
3)
specjalność kształcenia;
4)
system kształcenia: dzienny, wieczorowy lub zaoczny;
5)
informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
6)
realizowanie indywidualnego toku nauki;
7)
odbywanie nauki według indywidualnych planów lub programów nauczania;
8)
zaliczenie albo niezaliczenie semestru;
9)
ukończenie albo nieukończenie kolegium;
10)
korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;
11)
informację o korzystaniu z internatu;
12)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w kolegium.
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym obejmują:
1)
podstawę pobytu w ośrodku:
a) odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
b) orzeczenie sądu,
c) wniosek rodziców;
2)
działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy;
3)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
4)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku, a w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka socjoterapii – również datę rozpoczęcia i datę zakończenia korzystania z zakwaterowania w tym ośrodku;
5)
w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego datę:
a) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania wychowanka do ośrodka,
b) przekazania informacji o niedoprowadzeniu wychowanka do ośrodka
– zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 185 rozporządzenie określające szczegółowy tryb kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, jej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) oraz art. 123 przepis przejściowy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
6)
w przypadku nieletniej matki umieszczonej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym:
a) informację o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka,
b) datę urodzenia dziecka,
c) datę rozpoczęcia i datę zakończenia przebywania dziecka w domu dla matki i dziecka
– zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 185 rozporządzenie określające szczegółowy tryb kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, jej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz art. 123 rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania obejmują:
1)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
2)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w placówce.
Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki oświatowo-wychowawczej oraz placówki artystycznej - ogniska artystycznego, obejmują wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.
Dane dziedzinowe w związku z kształceniem ustawicznym ucznia w placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego obejmują:
1)
uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
2)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
2a)
uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
2b)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu umiejętności zawodowych;
2c)
uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
2d)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
3)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.
Dane dziedzinowe w związku z kształceniem ustawicznym ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe w branżowym centrum umiejętności obejmują:
1)
uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
2)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
3)
uczestniczenie w branżowym szkoleniu zawodowym;
4)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia branżowego szkolenia zawodowego;
5)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką branżowego centrum umiejętności, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:
1)
wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;
2)
wyniki egzaminów eksternistycznych:
a) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
b) uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego, z określeniem kwalifikacji,
c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
3)
informację o uzyskaniu dyplomu zawodowego.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obejmują:
1)
informację o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
2)
informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku szkolnego obejmują:
1)
informację o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
2)
informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki obejmują:
1)
informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 9 pkt 2 i ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe;
2)
informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
3)
informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku;
3a)
informację, o której mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe, przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 2 pkt 3 i 4 tej ustawy.
4)
(uchylony)
Dane dziedzinowe ucznia w związku z podjęciem studiów wyższych obejmują nazwę uczelni i kierunek studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formę studiów, z zastrzeżeniem art. 62 dane pozyskiwane z SIO przez uczelnie, ust. 5.
Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminem na tytuł czeladnika, przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze, obejmują informację o uzyskaniu tytułu czeladnika, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.
W bazie danych SIO, w zbiorach danych nauczycieli, są gromadzone i przetwarzane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.
Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj pochodzenia.
1.
Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują:
1)
w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – także datę przeniesienia,
l) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
1a)
w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 realizacja zajęć w ramach programów finansowanych ze środków UE ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
j) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – także datę przeniesienia;
2)
w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
i) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:
1)
ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;
2)
wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ewidencją egzaminatorów";
3)
wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej „listą rzeczoznawców”;
4)
wpisanie na listę ekspertów, o której mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwaną dalej "listą ekspertów";
5)
uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, zwane dalej "dodatkowymi uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej";
6)
ukończone szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3.
Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują:
1)
w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
f) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
g) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
2)
w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar obowiązków,
f) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
g) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.
4.
Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 zakres danych dane w systemie informacji oświatowej ust. 2 pkt 4, obejmują:
1)
wykształcenie;
2)
przygotowanie pedagogiczne;
3)
posiadane kwalifikacje do nauczania;
4)
zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje;
5)
rodzaj i wymiar zadań;
6)
rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

(Art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania otrzyma następujące brzmienie:
1.
Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują:
1)
w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – także datę przeniesienia,
l) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
m) numer, datę wydania i datę unieważnienia mLegitymacji, o której mowa w art. 11b legitymacja służbowa nauczyciela w postaci dokumentu mobilnego ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
n) numer, datę wydania i datę unieważnienia legitymacji, o której mowa w art. 11c legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

1a)
w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 realizacja zajęć w ramach programów finansowanych ze środków UE ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
j) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – także datę przeniesienia;
2)
w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
i) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:
1)
ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;
2)
wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ewidencją egzaminatorów";
3)
wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej „listą rzeczoznawców”;
4)
wpisanie na listę ekspertów, o której mowa w art. 9g komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwaną dalej "listą ekspertów";
5)
uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, zwane dalej "dodatkowymi uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej".
3.
Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują:
1)
w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2–6 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
f) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
g) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
2)
w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar obowiązków,
f) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości - w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
g) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.
4.
Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 zakres danych dane w systemie informacji oświatowej ust. 2 pkt 4, obejmują:
1)
wykształcenie;
2)
przygotowanie pedagogiczne;
3)
posiadane kwalifikacje do nauczania;
4)
zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje;
5)
rodzaj i wymiar zadań;
6)
rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w:
1)
art. 8 dane dziedzinowe pkt 1 lit. a–c, e–k i pkt 2–4, art. 9 zbiory danych jednostek pkt 2, art. 14 dane w związku z nauką ucznia w szkole pkt 25 i 32, art. 20 zakres danych dziedzinowych ucznia w związku z egzaminami pkt 1, art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;
2)
art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;
3)
art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;
4)
art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
5)
danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w:
1)
art. 8 dane dziedzinowe pkt 1 lit. a–c, e–k i pkt 2–4, art. 9 zbiory danych jednostek pkt 2, art. 14 dane w związku z nauką ucznia w szkole pkt 25 i 32, art. 20 zakres danych dziedzinowych ucznia w związku z egzaminami pkt 1, art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;
2)
art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;
3)
art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;
4)
art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
5)
danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
2.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia organom administracji publicznej, realizującym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych danych niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych do bazy danych SIO do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
1.
W razie uzasadnionej ważnym interesem publicznym potrzeby pilnego pozyskania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania danych dziedzinowych dotyczących warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, nieobjętych szczegółowym zakresem danych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31 rozporządzenie w sprawie zakresu danych w bazie danych SIO, z bazy danych SIO do podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych jest kierowane zapytanie dotyczące tych danych, w formie formularza określającego wymagane dane oraz termin ich przekazania do bazy danych SIO.
2.
Dane przekazane na podstawie formularza, o którym mowa w ust. 1, po ich przetworzeniu podlegają niezwłocznie usunięciu z bazy danych SIO.

Rozdział 3. Przekazywanie danych do bazy danych SIO

Dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów do RSPO są obowiązane przekazywać:
1)
jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:
a) publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów prowadzonych przez te jednostki,
b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, dla których te jednostki samorządu terytorialnego są organem właściwym do wydania zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej, oraz zespołów tych szkół i placówek oświatowych,
c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oraz ich zespołów,
d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia
nauczycieli wpisanych do prowadzonej przez samorząd województwa ewidencji – w przypadku samorządów województw;
2)
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane prowadzonych przez tego ministra:
a) publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
b) publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,
c) publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
d) zespołów szkół lub placówek oświatowych;
3)
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje dane:
a) publicznych szkół lub placówek artystycznych oraz ich zespołów prowadzonych przez tego ministra,
b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki artystycznej, oraz zespołów tych szkół i placówek artystycznych,
c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych, wpisanych do prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych, oraz ich zespołów;
4)
inni niż wymienieni w pkt 2 i 3 ministrowie przekazują dane prowadzonych przez tych ministrów szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów;
5)
okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1.
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, z wyjątkiem okręgowej komisji egzaminacyjnej, przekazuje dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej w terminie 7 dni od dnia założenia szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej - w terminie 7 dni odpowiednio od dnia wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki oświatowej albo dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
2.
Samorząd województwa przekazuje do RSPO dane identyfikacyjne niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od organu prowadzącego niezbędnych do przekazania danych.
3.
Organ prowadzący niepubliczne kolegium pracowników służb społecznych dostarcza samorządowi województwa dane niezbędne do przekazania do RSPO w terminie 7 dni od dnia uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na utworzenie kolegium.
1.
Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany są następnie przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.
2.
Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli szkoła lub placówka oświatowa taką jednostkę posiada, jest przesyłana z rejestru REGON do bazy danych SIO.
3.
Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO informacji, o której mowa w ust. 2, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.
4.
W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do RSPO, w bazie danych SIO w zbiorze danych jednostek w zakresie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej jest generowany komunikat o wpisaniu do RSPO tych danych.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w związku z wydaniem mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazuje do bazy danych SIO dane obejmujące:
1)
kod QR służący do wydania mLegitymacji szkolnej;
2)
kod aktywacyjny mLegitymacji szkolnej;
3)
numer edycji mLegitymacji szkolnej.
(Art. 35a dane przekazywane do bazy danych SIO w związku z wydaniem ml.legitymacji szkolnej wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania)
1.
W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane, z tym że aktualne:
1)
dane dotyczące numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 1 pkt 10 i ust. 1a pkt 3,
2)
dane dotyczące imienia i nazwiska dyrektora szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 1 pkt 26 i ust. 1a pkt 6,
3)
dane, o których mowa w art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 1 pkt 25 i ust. 1a pkt 5,
4)
dane, o których mowa w art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 1 pkt 20 i 21 – w przypadku szkół artystycznych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
– przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych.
2.
W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia zmiany.
3.
W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od organu prowadzącego, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 1 pkt 28a, które podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego. Organ prowadzący informuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia zmiany.
4.
W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub placówki oświatowej, której dane są aktualizowane.
1.
Jeżeli zmiana danych objętych RSPO dotyczy danych objętych wpisem do rejestru REGON, przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany aktualne dane szkoły lub placówki oświatowej są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie aktualnych danych do RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zmianę cech objętych wpisem w rejestrze REGON albo wniosku o skreślenie szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.
2.
Po dokonaniu zmiany cech objętych wpisem do rejestru REGON z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o dokonaniu zmiany.
3.
Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa została skreślona z rejestru REGON, z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o skreśleniu szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.
Przepisy art 34–37 stosuje się odpowiednio do wpisywania zespołu szkół lub placówek oświatowych do rejestru REGON.
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do RSPO informację o numerze identyfikacyjnym szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki.
1.
Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub placówki oświatowej przekazują dane dziedzinowe dotyczące:
1)
warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i placówki oświatowej;
2)
liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie;
3)
pracowników niebędących nauczycielami;
4)
liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego – według form tej pomocy;
5)
liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, udzieloną przez szkołę – według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy;
6)
liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci;
7)
liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których uczniowie uczęszczają.
2.
Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i działalności.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
1.
Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, do zbiorów danych tych podmiotów przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące:
1)
wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne;
2)
pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące do zbiorów danych jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługujących.
2a.
Gminy do zbiorów danych jednostek przekazują dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów, korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t regionalne lub lokalne programy edukacyjne ust. 1 i art. 90u rządowe programy dla dzieci i młodzieży ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z określeniem świadczeń tej pomocy.
3.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują do zbioru danych ich dotyczących dane identyfikacyjne.
Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują:
1)
dane w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym - szkoła lub placówka oświatowa organizująca wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz kształcenie specjalne;
2)
dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym - przedszkole, szkoła podstawowa, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, lub inna forma wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza;
3)
dane w związku z nauką ucznia - szkoła albo kolegium pracowników służb społecznych, do którego uczeń uczęszcza;
4)
dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa w art. 16 dane w związku z objęciem ucznia opieką w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i 17 - odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
5)
(uchylony)
6)
dane, o których mowa w art. 19 dane w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki oświatowo-wychowawczej lub kształceniem ustawicznym - placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne - ogniska artystyczne;
6a)
dane, o których mowa w art. 19a zakres danych dziedzinowych w związku z kształceniem ustawicznym ucznia w placówce lub ośrodku - placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego;
6b)
dane, o których mowa w art. 19b zakres danych dziedzinowych w związku z kształceniem ustawicznym ucznia w branżowym centrum umiejętności – branżowe centra umiejętności;
7)
dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego - szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem;
8)
dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem;
9)
dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów szkoły podstawowej – gminy;
10)
dane w związku z egzaminem ósmoklasisty, egzaminem maturalnym i egzaminem zawodowym oraz egzaminami eksternistycznymi przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne - okręgowe komisje egzaminacyjne;
11)
dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym - szkoła artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została powołana państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych;
12)
dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika, o których mowa w art. 25 dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika – izby rzemieślnicze;
13)
(uchylony)
14)
dane w związku z podjęciem studiów wyższych - uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 dane pozyskiwane z SIO przez uczelnie ust. 5.
1.
Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela przekazują:
1)
dane w związku ze stosunkiem pracy:
a) szkoły i placówki oświatowe,
b) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
c) ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe,
d) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
e) kuratorzy oświaty,
f) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe,
h) Centralna Komisja Egzaminacyjna,
i) okręgowe komisje egzaminacyjne;
2)
dane w związku z awansem zawodowym, obejmujące:
a) stopień awansu zawodowego - organ, który nadał nauczycielowi stopień awansu zawodowego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole i placówce oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz w niepublicznej szkole i placówce oświatowej - szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony,
b) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony;
3)
dane osób, o których mowa w art. 3 zakres danych dane w systemie informacji oświatowej ust. 2 pkt 4 - szkoły i placówki oświatowe.
2.
Dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela dotyczące doskonalenia zawodowego i dodatkowych uprawnień, obejmujące:
1)
ukończenie kursu kwalifikacyjnego - przekazuje placówka doskonalenia nauczycieli, która ten kurs prowadziła;
2)
wpisanie do ewidencji egzaminatorów - przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna, która tę ewidencję prowadzi;
3)
wpisanie na listę rzeczoznawców - przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
4)
wpisanie na listę ekspertów - przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
5)
dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej - przekazuje szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony;
6)
ukończenie szkolenia branżowego, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – przekazuje szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.
Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia.
2.
Dane identyfikacyjne ucznia podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.
3.
W przypadku pozytywnej weryfikacji z rejestru PESEL do bazy danych SIO do zbioru danych uczniów jest przekazywane drugie imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo ucznia.
4.
W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia w zbiorze danych uczniów w bazie danych SIO jest generowana informacja o negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana niezwłocznie wyjaśnić stan faktyczny dotyczący niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.
6.
W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na podstawie posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia informację o braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej informacji właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).
7.
W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego, o której mowa w ust. 6, podaje się:
1)
imię i nazwisko ucznia;
2)
numer PESEL ucznia;
3)
datę i miejsce urodzenia ucznia;
4)
adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców ucznia, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia;
5)
imiona i nazwiska rodziców ucznia;
6)
podstawę prawną przekazania informacji, o której mowa w ust. 6.
8.
Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO komunikat o przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz zawiadamia o przekazaniu informacji rodziców albo pełnoletniego ucznia.
9.
Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia o sposobie załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, także szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała informację, o której mowa w ust. 6.
10.
Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
11.
Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia zgodnie z ust. 10, co miesiąc, począwszy od dnia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia, o której mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa otrzymuje z bazy danych SIO informację o liczbie uczniów tej szkoły lub placówki oświatowej niezweryfikowanych pozytywnie, których dane są zgromadzone w bazie danych SIO. Informację taką otrzymuje także podmiot zobowiązany do przekazywania do RSPO danych tej szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 33 przekazywanie do RSPO danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych.
12.
W przypadku ucznia szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym przepisów ust. 5–11 nie stosuje się.
13.
W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego ucznia.
1.
Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12 dane dziedzinowe ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12 dane dziedzinowe ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, w celu objęcia ucznia wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12 dane dziedzinowe ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 dane dziedzinowe pkt 2 lit. e.
2.
W celu weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12 dane dziedzinowe ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 dane dziedzinowe pkt 2 lit. e, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO:
1)
numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;
2)
numer identyfikacyjny REGON poradni, która wydała opinię lub orzeczenie, o których mowa w pkt 1.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12 dane dziedzinowe ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której został zorganizowany oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał, informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych.
1.
Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczyciela.
2.
Do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela z danymi osobowymi nauczyciela zawartymi w rejestrze PESEL przepisy art. 44 weryfikacja przekazanych do SIO danych ucznia ust. 2–12 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego nauczyciela.
Przekazanie danych do bazy danych SIO jest równoznaczne z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, placówki oświatowej lub innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.
1.
Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 października, są sporządzane:
1)
zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
2)
zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów.
2.
Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 15 grudnia, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.
3.
Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.
3a.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może przedłużyć termin potwierdzenia prawdziwości danych, o którym mowa w ust. 3, przez jednostki samorządu terytorialnego.
4.
W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 1, są porównywane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w szczególności z danymi posiadanymi w związku ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz w związku z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
5.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę lub placówkę oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy danych SIO oraz informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane do bazy danych SIO, o konieczności sprawdzenia przekazanych danych.
6.
Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO dane, których dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5:
1)
potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową lub
2)
dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO zmodyfikowane dane oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową prawdziwości danych.

Rozdział 4. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO

1.
Dane zgromadzone w RSPO są jawne, z wyjątkiem:
1)
numeru PESEL i adresu miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej publiczną albo niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową;
2)
numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3)
gromadzonych na potrzeby rejestru REGON danych dotyczących przewidywanej liczby pracujących oraz powierzchni ogólnej i użytków rolnych, które są objęte tajemnicą statystyczną zgodnie z art. 41 krajowe rejestry urzędowe ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
2.
Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oraz szkoła lub placówka oświatowa, której dane te dotyczą.
3.
Dane objęte zakresem przedmiotowym rejestru REGON, a nieobjęte zakresem przedmiotowym RSPO, nie podlegają udostępnieniu z bazy danych SIO.
4.
RSPO jest dostępny na portalu systemu informacji oświatowej.
1.
Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów oraz nauczycieli zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli:
1)
w zakresie określonym w art. 42 dane przekazywane do zbioru danych ucznia oraz art. 43 dane przekazywane do zbioru danych nauczyciela, przez podmioty, które przekazały te dane;
2)
w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 zakres danych ucznia pozyskiwanych przez szkoły i placówki oświatowe i art. 55 dane o uczniu pozyskiwane z SIO przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz art 57–59, przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 zakres danych ucznia pozyskiwanych przez szkoły i placówki oświatowe i art. 55 dane o uczniu pozyskiwane z SIO przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz art 57–59.
2.
Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane z rejestru PESEL dane osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 zakres danych ucznia pozyskiwanych przez szkoły i placówki oświatowe i art. 55 dane o uczniu pozyskiwane z SIO przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz art 57–59, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 zakres danych ucznia pozyskiwanych przez szkoły i placówki oświatowe i art. 55 dane o uczniu pozyskiwane z SIO przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz art 57–59.
3.
Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe szkół i placówek oświatowych oraz dane dziedzinowe jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych oraz zbiorach danych jednostek, w zakresie określonym w art. 40 dane dziedzinowe przekazywane do zbiorów szkoły lub placówki oświatowej oraz art. 41 dane przekazywane przez ministrów, komisje egzaminacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, przez podmioty, które przekazały te dane.
Szkoły i placówki oświatowe mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:
1)
w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:
a) z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO - drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) z bazy danych SIO - miejscowość, w której uczeń mieszka, a w przypadku ucznia niebędącego obywatelem polskim - także kraj pochodzenia;
2)
z bazy danych SIO:
a) w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego - informację o języku obcym, którego uczeń uczył się na poprzednim etapie edukacyjnym.
b) (uchylona)
1.
W związku z kontrolą spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przeprowadzaną na podstawie art. 33 obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, dyrektor publicznej szkoły podstawowej może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły obowiązku, o którym mowa w art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
W związku z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przeprowadzaną na podstawie art. 41 kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, dyrektor publicznej szkoły podstawowej może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły obowiązku szkolnego.
3.
W związku z kontrolą spełniania obowiązku nauki przeprowadzaną na podstawie art. 41 kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, gmina może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy obowiązku nauki.
1.
Okręgowe komisje egzaminacyjne, w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:
1)
z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;
2)
z bazy danych SIO – numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko, klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza albo uczęszczał, informację o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza albo uczęszczał w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, oraz numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 rozporządzenie w sprawie zakresu danych w bazie danych SIO.
1.
Jednostki samorządu terytorialnego w związku z organizowaniem przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez te jednostki, mogą pozyskiwać następujące dane ucznia ubiegającego się o przyjęcie do tych szkół:
1)
z rejestru PESEL - drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;
2)
z bazy danych SIO – miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszczał, wyniki egzaminu ósmoklasisty, informację o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady przedmiotowej, konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu.
2.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać dane, o których mowa w ust. 1, jeżeli przyjmowanie uczniów do prowadzonych przez te jednostki szkół ponadpodstawowych odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane po wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie i przetwarzanie.
4.
Pozyskanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia oraz oświadczenia odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu lub marszałka województwa o wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia zgody, o której mowa w ust. 3.
5.
(uchylony)
1.
Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, w związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:
1)
z rejestru PESEL - drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;
2)
z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, wpisanie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej.
2.
Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie do ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO automatycznie.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców albo listę ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.
4.
(uchylony)
Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące w związku z prowadzeniem obsługi szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:
1)
z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;
2)
z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.
1.
Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 dane nauczyciela pozyskiwane przez szkoły, placówki oświatowe i jednostki organizacyjne ust. 1 pkt 2 i art. 59 dane nauczyciela pozyskiwane przez jednostki samorządowe lub obsługi szkół i placówek oświatowych pkt 2, mogą być pozyskane przez podmiot uprawniony do ich pozyskania po wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.
2.
Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 dane nauczyciela pozyskiwane przez szkoły, placówki oświatowe i jednostki organizacyjne ust. 1 pkt 2 i art. 59 dane nauczyciela pozyskiwane przez jednostki samorządowe lub obsługi szkół i placówek oświatowych pkt 2, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1, a w przypadku pozyskania danych, o których mowa w art. 59 dane nauczyciela pozyskiwane przez jednostki samorządowe lub obsługi szkół i placówek oświatowych pkt 2 – również danych identyfikacyjnych nauczyciela.
Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w art. 44a narzędzia informatyczne wspierające realizację działalności szkól i placówek ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c ustawy – Prawo oświatowe, są pozyskiwane z bazy danych SIO do bazy danych narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a narzędzia informatyczne wspierające realizację działalności szkól i placówek ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w celu odzwierciedlenia struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej.
Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w art. 44b ust. 15 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 3 lit. a–c ustawy – Prawo oświatowe, są pozyskiwane z bazy danych SIO do bazy danych Portalu, o którym mowa w art. 44b ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług, o których mowa w art. 44b ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.
Dane absolwenta, o których mowa w art. 26b monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, są pozyskiwane z bazy danych SIO przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w celu prowadzenia monitoringu karier absolwentów, o którym mowa w art. 26b monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych ust. 1 tej ustawy.
1.
Regionalne izby obrachunkowe mogą, za pośrednictwem bazy danych SIO, pozyskiwać dane objęte sprawozdaniami, o których mowa w art. 30a analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2.
(uchylony)
1.
Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów rekrutacji na studia wyższe, dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenta oraz dane identyfikacyjne szkoły ponadpodstawowej, którą absolwent ukończył. Dane te są pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.
1a.
Dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego absolwenta mogą być również przekazywane na jego konto w Portalu, o którym mowa w art. 44b ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, do celów rekrutacji absolwenta na studia wyższe, na wniosek absolwenta.
2.
(uchylony)
3.
W celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 1, uczelnia przekazuje do bazy danych SIO imię, nazwisko i numer PESEL absolwenta.
4.
Po zakończeniu rekrutacji na studia wyższe uczelnia usuwa dane, o których mowa w ust. 1, pozyskane z bazy danych SIO.
5.
Za zgodą absolwenta, wyrażoną w formie pisemnej, uczelnia, która pozyskała z bazy danych SIO dane absolwenta, o których mowa w ust. 1, przekazuje do bazy danych SIO, w terminie 10 dni od dnia immatrykulacji, informację o nazwie uczelni i kierunku studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formie tych studiów, a jeżeli absolwent nie został przyjęty na kierunek studiów - informację o nazwie uczelni i formie studiów.
Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane z bazy danych SIO zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na podstawie art. 18 program badań statystycznych statystyki publicznej ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
1.
Główny Geodeta Kraju, w celu lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, pozyskuje z bazy danych SIO następujące dane:
1)
nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
2)
nazwę, nazwę skróconą, typ i adres siedziby innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, są pozyskiwane przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
1.
Prawo do pozyskania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO przysługuje na wniosek:
1)
sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania;
2)
prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania;
3)
komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4)
organom administracji publicznej oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, we wniosku wskazuje:
1)
imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby, której wniosek dotyczy, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz – jeżeli osoba nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia;
2)
zakres danych dziedzinowych dotyczących osoby, o której mowa w pkt 1;
3)
postępowanie sądowe, postępowanie przygotowawcze, czynności wyjaśniające lub inne zadanie publiczne określone w odrębnych przepisach, uzasadniające pozyskanie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia lub nauczyciela z bazy danych SIO.
3.
Wniosek składa się do administratora bazy danych SIO.
1.
Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO mogą być sporządzane i udostępniane raporty. Raporty udostępnia się w postaci elektronicznej.
2.
Raport obejmuje zanonimizowane dane powstające w procesie automatycznego przetwarzania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych szkół, placówek oświatowych, innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty oraz uczniów i nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, a w razie potrzeby wynikającej z zakresu przedmiotowego danego raportu - także danych osobowych uczniów i nauczycieli z rejestru PESEL.
3.
W razie potrzeby sporządzenia raportu wykorzystującego dane osobowe z rejestru PESEL dane te czasowo przechowuje się w bazie danych SIO.
1.
Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.
2.
Z bazy danych SIO mogą być udostępniane raporty:
1)
powszechnie dostępne publikowane na portalu systemu informacji oświatowej;
2)
indywidualne na zamówienia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1.
3.
Raporty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są sporządzane odpłatnie i udostępniane w terminie ustalonym z zainteresowanym podmiotem.
4.
(uchylony)
5.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za udostępnianie raportów z bazy danych SIO, uwzględniając pracochłonność oraz stopień skomplikowania raportów.
6.
Opłaty, o których mowa w ust. 5, stanowią dochód budżetu państwa.
7.
Do celów realizowania zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podmiotom podległym lub nadzorowanym przez tego ministra raporty udostępnia się nieodpłatnie.
Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny odpowiednio przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz wojewodów, pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:
1)
uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
2)
okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
3)
typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał;
4)
klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start, pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię (imiona), nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:
1)
uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
2)
okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
3)
typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał;
4)
klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w celu prowadzenia ewidencji „Sportowe Talenty o której mowa w art. 36a zakres danych gromadzonych w ewidencji „Sportowe talenty” ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617, 1688 i 1718), pozyskuje z bazy danych SIO:
1)
dane identyfikacyjne ucznia obejmujące:
a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) płeć,
c) rok urodzenia;
2)
dane dziedzinowe ucznia obejmujące informacje o:
a) typie szkoły, nazwie i adresie siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał,
b) klasie i oddziale, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Rozdział 5. Dostęp do bazy danych SIO

Dostęp do bazy danych SIO jest uprawniony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Do dostępu do bazy danych SIO są upoważnieni:
1)
kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO – w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,
2)
prezes regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie, o którym mowa w art. 61 dane pozyskiwane przez regionalne izby obrachunkowe,
3)
rektor uczelni – w zakresie, o którym mowa w art. 62 dane pozyskiwane z SIO przez uczelnie
– przez okres pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat.
2.
Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do dostępu do bazy danych SIO odpowiednio:
1)
pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują, lub urzędu obsługującego daną jednostkę;
2)
kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi podmiotu, o którym mowa w ust. 1, lub przez niego nadzorowanej;
3)
w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.
3.
Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.
Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1, w ramach posiadanego zakresu dostępu do bazy danych SIO, może w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 2, określić zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:
1)
RSPO;
2)
zbioru danych szkół i placówek oświatowych;
3)
zbioru danych jednostek;
4)
zbioru danych uczniów;
5)
zbioru danych nauczycieli;
6)
potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 roczne zestawienia danych zgromadzonych w SIO ust. 3–7.
Warunkiem uzyskania dostępu do bazy danych SIO jest zalogowanie do systemu teleinformatycznego osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1 lub 2, za pomocą danych dostępowych, obejmujących niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO (login) i hasło.
1.
Dane dostępowe osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1, przyznaje:
1)
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub osoba przez niego upoważniona – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek obsługujących, kuratorom oświaty, prezesom regionalnych izb obrachunkowych oraz rektorom uczelni;
2)
kurator oświaty lub osoba przez niego upoważniona:
a) wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom województw,
b) przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków powiatów oraz związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach związku międzygminnego, związku powiatów albo związku powiatowo-gminnego;
3)
ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich upoważnione odpowiednio – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio gminy, powiatu i samorządu województwa.
2.
W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 2, dane dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie upoważnienia, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1, lub osoba przez nią upoważniona, pod warunkiem że sama posiada uprzednio przyznane dane dostępowe.
3.
Udzielenie upoważnienia do przyznawania danych dostępowych dla osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Upoważnienia udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
4.
Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych lub osoba przez niego upoważniona, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskują dostęp do bazy danych SIO pod warunkiem, o którym mowa w art. 69 dostęp do bazy danych SIO. Przepisy ust. 2 i art. 71 wniosek o przyznanie danych dostępowych stosuje się.
1.
W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1 lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie danych dostępowych.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, oraz w szczególności:
1)
określenie typu użytkownika SIO:
a) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO,
b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach,
c) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO, odpowiednio ze zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach, lub danych osobowych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,
d) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych szkół i placówek oświatowych z bazy danych SIO ze zbiorów danych szkół i placówek oświatowych,
e) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty z bazy danych SIO ze zbiorów danych jednostek,
f) kurator oświaty,
g) regionalna izba obrachunkowa,
h) rektor uczelni;
2)
nazwę użytkownika SIO;
3)
okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okresy, o których mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1 lub 3;
4)
w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 2 – imię, nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia, wymienionej w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1, oraz wskazanie zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 4;
5)
w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej – określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej;
6)
klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: „Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.”.
3.
Wniosek może być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
3a.
W przypadku uwierzytelnienia wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 3, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane drugie imię osoby, której mają być przyznane dane dostępowe.
4.
Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym ust. 1 oraz 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – sprawdza także tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.
5.
Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – także po potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 71 wniosek o przyznanie danych dostępowych ust. 2, z wyjątkiem zmiany numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, osoba, której przyznano dane dostępowe, składa niezwłocznie nowy wniosek o przyznanie danych dostępowych. Przepisy art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym i art. 71 wniosek o przyznanie danych dostępowych stosuje się.
1.
Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym ust. 1 oraz 2, występuje niezwłocznie do administratora bazy danych SIO o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO w przypadku:
1)
przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych;
2)
odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1;
3)
odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 4;
4)
odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym ust. 1 i 2;
5)
o którym mowa w art. 85 wystąpienie pokontrolne i zastrzeżenia do zaleceń w wystąpieniu pokontrolnym ust. 6.
2.
Administrator bazy danych SIO niezwłocznie blokuje dostęp do bazy danych SIO w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
3.
Wystąpienie o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona), nazwisko i funkcję osoby występującej;
2)
imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz funkcję osoby upoważnionej, której dostęp ma być zablokowany;
3)
określenie typu i nazwy użytkownika SIO.
4.
W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo zespołu szkół lub placówek oświatowych, administrator bazy danych SIO blokuje dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem przekazania do RSPO informacji, o której mowa w art. 7 zakres danych gromadzonych w RSPO ust. 1 pkt 26 albo ust. 1a pkt 6.
1.
Na wniosek osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1 lub 2, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem okresu przyznania danych dostępowych, ważność przyznanych danych dostępowych może zostać przedłużona na kolejny okres. Przepisy art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym i art. 71 wniosek o przyznanie danych dostępowych ust. 1 i 3–5 stosuje się.
2.
Ważność danych dostępowych może zostać przedłużona na okres:
1)
pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1;
2)
nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 2.
3.
Wniosek o przedłużenie ważności danych dostępowych zawiera:
1)
imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz funkcję osoby upoważnionej;
2)
określenie typu i nazwy użytkownika SIO;
3)
okres, na jaki ma być przedłużone przyznanie danych dostępowych.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 wniosek o przyznanie danych dostępowych ust. 3. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawidłową realizację przez użytkowników SIO obowiązków związanych z dostępem i użytkowaniem systemu informacji oświatowej.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób przyznających dane dostępowe, o których mowa w art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym ust. 1 oraz ust. 2, oraz ewidencję osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO, o których mowa w art. 68 podmioty uprawnione do dostępu do bazy danych SIO ust. 1 oraz 2, którym przyznano dane dostępowe.

Rozdział 6. Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
2.
W ramach nadzoru minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma dostęp do wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób.
3.
Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba nieuprawnionego dostępu, oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 78a obowiązek informowania o nieuprawnionym dostępie do bazy danych SIO lub utracie danych, przekazywanych przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO.
Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO są zobowiązani niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o próbie nieuprawnionego dostępu do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy danych SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub wykorzystaniu tych danych w nieuprawniony sposób.
W przypadku stwierdzenia próby uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania lub zniszczenia danych zgromadzonych w bazie danych SIO, stwierdzenia uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego pozyskania, zniszczenia lub utraty danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz w przypadku stwierdzenia wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania blokuje przekazywanie danych do bazy danych SIO lub pozyskiwanie danych z bazy danych SIO do czasu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości, w tym do czasu ponownego przeprowadzenia w razie potrzeby procedury przyznawania danych dostępowych.
W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz przeprowadzać kontrolę podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.
1.
Czynności kontrolne wykonuje osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie wydanego przez tego ministra imiennego upoważnienia, zwana dalej "kontrolerem".
2.
Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia.
3.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie kontrolowanego podmiotu;
2)
imię i nazwisko kontrolera;
3)
serię i numer dokumentu tożsamości kontrolera;
4)
przedmiot i zakres kontroli;
5)
przewidywany czas trwania kontroli;
6)
okres ważności upoważnienia;
7)
datę jego wydania oraz podpis ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo osoby przez tego ministra upoważnionej.
4.
W celu wykonywania czynności kontrolnych kontroler ma prawo:
1)
(uchylony)
2)
żądania udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3)
wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania, na koszt podmiotu kontrolowanego, uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4)
(uchylony)
1.
W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera uczestniczy kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO lub osoba przez niego upoważniona.
2.
Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin procedur przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
1.
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli oraz przypadków naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.
3.
Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu.
4.
Kierownik kontrolowanego podmiotu może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
5.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontroler zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.
6.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.
1.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym określa sposób i termin usunięcia tych naruszeń.
2.
Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umotywowane zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
3.
Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych albo, w razie ich niewykonania, o przyczynach niewykonania tych zaleceń i przewidywanym terminie ich wykonania.
4.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby zarządza przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia wystąpienie pokontrolne.
5.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.
6.
W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia procedury przyznawania danych dostępowych minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot przyznający dane dostępowe, o którym mowa w art. 70 podmioty uprawnione do przyznawania danych dostępowych osobom upoważnionym ust. 1 lub 2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po usunięciu nieprawidłowości, w tym po ponownym przeprowadzeniu procedury przyznawania danych dostępowych, przywraca możliwość przekazywania danych do bazy danych SIO lub pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
1.
Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 78 nadzór nad bezpieczeństwem danych w SIO, wykaz przypadków naruszeń przepisów ustawy, ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania analizuje w celu oceny stopnia bezpieczeństwa i efektywności wymagań organizacyjnych i technicznych przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
2.
W związku z wykonywaniem nadzoru nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Rozdział 7. (uchylony)

Rozdział 8. Korygowanie nieprawidłowości danych przekazanych do bazy danych SIO

1.
Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do bazy danych SIO, który stwierdził nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO, jest obowiązany niezwłocznie przekazać do bazy danych SIO zmodyfikowane dane.
2.
W bazie danych SIO rejestruje się datę modyfikacji danych, a w przypadku modyfikacji danych stanowiących podstawę podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, rejestrowana jest historia zmian.
1.
Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera informację o uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez ucznia nauki w innej szkole, w zbiorze tym jest generowany komunikat informujący o konieczności ustalenia szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2.
Ustalenie szkoły, do której uczeń uczęszcza, następuje w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania komunikatu, o którym mowa w ust. 1.
3.
Szkoła, do której uczeń nie uczęszcza, przekazuje tę informację do bazy danych SIO.

Rozdział 9. Przechowywanie danych w bazie danych SIO

1.
Nie usuwa się z bazy danych SIO:
1)
danych zawartych w RSPO;
2)
zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli.
3)
(uchylony)
2.
Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej szkoły, placówki i jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 20 lat od dnia wprowadzenia do danego zbioru danych ostatniej informacji.
3.
Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 6 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 20 zakres danych dziedzinowych ucznia w związku z egzaminami.
4.
Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji.
5.
Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 modyfikacja danych w SIO ust. 2, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych.
6.
Za zgodą wyrażoną na piśmie:
1)
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – dane tego ucznia, o których mowa w ust. 3, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 3;
2)
nauczyciela – dane tego nauczyciela, o których mowa w ust. 4, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 4.
7.
Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, odpowiednio rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo nauczyciel określają okres przechowywania niezanonimizowanych danych, o którym mowa w ust. 6.

(Art. 93 przechowywanie danych w SIO z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania otrzymuje następujące brzmienie:
1.
Nie usuwa się z bazy danych SIO:
1)
danych zawartych w RSPO;
2)
zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli.
3)
(uchylony)
2.
Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej szkoły, placówki i jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 20 lat od dnia wprowadzenia do danego zbioru danych ostatniej informacji.
3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 6 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w:
1)
art. 14 dane w związku z nauką ucznia w szkole pkt 34 lit. g, które są przechowywane do dnia upływu daty ważności mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
art. 20 zakres danych dziedzinowych ucznia w związku z egzaminami.
4.
Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 dane dziedzinowe nauczyciela ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji.
5.
Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 modyfikacja danych w SIO ust. 2, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych.
6.
Za zgodą wyrażoną na piśmie:
1)
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – dane tego ucznia, o których mowa w ust. 3, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 3;
2)
nauczyciela – dane tego nauczyciela, o których mowa w ust. 4, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 4.
7.
Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, odpowiednio rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo nauczyciel określają okres przechowywania niezanonimizowanych danych, o którym mowa w ust. 6.

Rozdział 10. Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu informacji oświatowej

1.
Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują dane za pomocą interfejsu systemu teleinformatycznego udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2.
Dane do bazy danych SIO są przekazywane za pomocą aplikacji internetowej.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć co najmniej jedną jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania systemu informacji oświatowej. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej jednostki do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania systemu informacji oświatowej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa podział zadań między tymi jednostkami w zakresie obsługi oraz warunki współpracy przy wykonywaniu zadań.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą wykorzystywać bazę danych SIO oraz system teleinformatyczny w szczególności do prowadzenia prac diagnostycznych i analiz związanych z funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej, świadczenia usług wsparcia użytkownikom tego systemu i podmiotom, których dane są zgromadzone w bazie danych SIO, oraz do tworzenia i rozwijania oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234), i narzędzi cyfrowych z obszaru oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przez zapewnienie interoperacyjności z aplikacją mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

1.
SIO zapewnia zidentyfikowanie osoby fizycznej przekazującej dane do bazy danych SIO, pozyskującej dane dziedzinowe z bazy danych SIO oraz pozyskującej dane ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, która posiada dane dostępowe do bazy danych SIO, uzyskane po przeprowadzeniu procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO.
2.
Do zabezpieczenia poufności przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO wykorzystuje się mechanizmy szyfrowania danych.

Rozdział 11. Przepisy karne

1.
Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
3.
Administrator bazy danych SIO oraz podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 439, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 526 i poz. 857) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2019 r. w celach, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art 106–118.
Ilekroć w art 107-118 jest mowa o:
1)
organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;
2)
właściwych ministrach – należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 4–8 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;
3)
jednostkach obsługi – należy przez to rozumieć jednostki obsługujące, w rozumieniu art. 10b uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6b uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub art. 8d uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
1.
System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których wchodzą następujące zbiory danych o:
1)
szkole lub placówce oświatowej;
2)
uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;
3)
nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;
4)
spełnianiu obowiązku nauki.
2.
Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o:
1)
powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej;
2)
liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej;
3)
wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej;
4)
kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem:
a) wydatków majątkowych,
b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
c) wydatków na remonty,
d) zobowiązań.
3.
Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o:
1)
liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według:
a) płci,
b) roku urodzenia,
c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,
d) klas,
e) oddziałów,
f) profili kształcenia,
g) zawodów,
h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 127 kształcenie specjalne ust. 9 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
i) rodzaju zajęć, w których uczestniczą,
j) wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub placówce oświatowej,
k) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego,
l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego niespełniania,
n) spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania,
o) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują,
p) odległości od miejsca zamieszkania do szkoły,
r) kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2)
liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy:
a) ulegli wypadkom,
b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,
c) korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej,
d) korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych,
f) nie są obywatelami polskimi,
g) są dziećmi repatriantów,
h) ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym,
i) uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812),
j) są młodocianymi pracownikami,
k) uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;
3)
liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli;
4)
liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1-3 korzystających z poszczególnych rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu działania.
4.
Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o:
1)
nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w tym określenie:
a) numeru PESEL,
b) płci,
c) roku urodzenia,
d) formy i wymiaru zatrudnienia,
e) stopnia awansu zawodowego,
f) wykształcenia,
g) przygotowania pedagogicznego,
h) form kształcenia i doskonalenia,
i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk,
j) rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć,
k) stażu pracy,
l) wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników,
m) wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
n) otrzymanej oceny pracy, o której mowa w art. 6a ocena pracy nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2)
łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 całkowita lub częściowa likwidacja szkoły ust. 2 i art. 28 dane identyfikacyjne nauczyciela ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;
3)
liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych;
4)
łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
5.
W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, l i m oraz pkt 2 i 4, nie gromadzi się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2 wyłączenie stosowania ustawy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
6.
Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16-18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy:
1)
spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2)
spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 9 pkt 2 oraz ust. 10 i 12 ustawy – Prawo oświatowe;
3)
spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
4)
niespełniającej obowiązku nauki.
7.
W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego:
1)
którym przysługują dotacje na podstawie art. 15 dane dziedzinowe ucznia w związku z nauką w kolegium pracowników służb społecznych–21, art. 25 , art. 26 , art 28–32, art. 40 i art. 41 dane przekazywane przez ministrów, komisje egzaminacyjne, jednostki samorządu terytorialnego ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:
a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
b) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;
2)
które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. 0 _ 32 i art. 0 _ 41 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo którym dotacje nie przysługują:
a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach prowadzenia szkoły,
b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości wynagrodzenia oraz wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
c) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.
8.
Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej szkole, placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednostce obsługi lub gminie.
1.
Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 2-4, z zastrzeżeniem art. 107 przepis przejściowy ust. 7.
2.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 1, 2 i 4.
3.
Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4.
4.
Jednostki obsługi prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 3.
5.
Gminy prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 2 lit. c oraz w art. 107 przepis przejściowy ust. 6.
6.
Powiaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 2 lit. c.
7.
Samorządy województw prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 2 lit. c.
8.
Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1)
zbiory danych z baz danych oświatowych:
a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,
b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
2)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 1, 2 i 4, z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 3, z baz danych jednostek obsługi.
9.
Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1)
zbiory danych z baz danych oświatowych:
a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,
b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2)
zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli;
3)
zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych;
4)
zbiory danych z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
5)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 1, 2 i 4, w stosunku do zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
6)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 1 lit. a-h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których minister był organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
7)
dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 2 lit. c.
10.
Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1)
zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa;
2)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4, w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty;
3)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 1 lit. a-h, k i l, dotyczące absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 3, w szkołach zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których kurator oświaty był organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
11.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych oświatowych obejmującą:
1)
zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez kuratorów oświaty oraz właściwych ministrów;
2)
zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4, z baz danych oświatowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
12.
Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przekazują właściwemu ministrowi dane niezbędne do prowadzenia bazy danych oświatowych w części obejmującej zbiory danych, o których mowa w ust. 9 pkt 5.
1.
Bazy danych oświatowych są prowadzone w formie elektronicznej.
2.
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do prowadzenia tych baz za pomocą oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 13 dane o formach wychowania przedszkolnego ucznia ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) została potwierdzona w sposób określony w art. 21 dane o przygotowaniu przedszkolnym ucznia i 22 tej ustawy.
3.
W razie braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, bazy danych oświatowych w formie elektronicznej, bazę danych oświatowych prowadzi dla niej organ prowadzący.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych.
5.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych, spełniające warunki, o których mowa w ust. 2, i umożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.
1.
Szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku, o którym mowa w art. 109 przepis przejściowy ust. 3 - organy prowadzące, jednostki obsługi, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, właściwemu ministrowi, kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
2.
Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
3.
Kuratorzy oświaty przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4.
Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1-3, następuje w formie dokumentu elektronicznego, przez transmisję danych lub za pomocą informatycznych nośników danych z aktualnego oprogramowania, o którym mowa w art. 109 przepis przejściowy ust. 2, oraz w formie zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem osoby, o której mowa w art. 111 przepis przejściowy ust. 6.
5.
Przekazywanie danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 1, z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwego ministra oraz kuratora oświaty do innych baz danych oświatowych następuje w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru PESEL.
1.
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych, z wyjątkiem danych, które zostały przekazane z innych baz danych oświatowych.
2.
Podmioty, o których mowa w art. 108 przepis przejściowy ust. 8-11, obowiązane są do sprawdzania kompletności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych.
3.
Podmioty, o których mowa w art. 108 przepis przejściowy ust. 8-10, obowiązane są do sprawdzania poprawności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez te podmioty na podstawie odrębnych przepisów.
4.
Podmioty, o których mowa w art. 108 przepis przejściowy ust. 8-11, w przypadku stwierdzenia odpowiednio niekompletności lub niepoprawności danych przekazanych z innych baz danych oświatowych lub powzięcia wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym, obowiązane są niezwłocznie powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach podmiot, który wprowadził te dane do bazy danych oświatowych.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, który wprowadził dane do bazy danych oświatowych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 przepis przejściowy-118.
6.
Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1-5, odpowiadają:
1)
dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy jednostek obsługi;
2)
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, właściwy minister, kurator oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez nich osoba.
1.
Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–2018 z zastrzeżeniem ust. 2–5.
2.
Danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje w latach 2013–2018.
3.
Dane, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2018.
4.
Dane, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2018.
5.
Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2018.
1.
Dane, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2018.
2.
Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
3.
Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 4 pkt 1 lit. a-g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
1.
W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół prowadzona jest jedna baza danych oświatowych.
2.
Baza danych oświatowych zespołu zawiera wyodrębnione zbiory danych, o których mowa w art. 107 przepis przejściowy ust. 2-4, dotyczące poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zbiór danych wspólnych dla szkół i placówek wchodzących w skład tego zespołu.
3.
Przepisy dotyczące baz danych szkół i placówek oświatowych stosuje się odpowiednio do baz danych zespołów.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
2)
zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych;
3)
terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych;
4)
wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 110 przepis przejściowy ust. 4.
2.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać w szczególności potrzebę zapewniania organom administracji publicznej koordynującym i realizującym politykę edukacyjną państwa aktualnych informacji niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek dodatkowego zaktualizowania i przekazania danych z baz danych oświatowych według stanu na wskazany dzień, określając zbiory danych oświatowych, które podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są zaktualizować według stanu na wskazany dzień, oraz terminy przekazania tych danych między bazami danych oświatowych, uwzględniając konieczność zapewnienia aktualnej informacji niezbędnej dla zrealizowania określonego zadania istotnego dla realizacji polityki edukacyjnej państwa.
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są uprawnione do przetwarzania danych zgromadzonych w prowadzonych przez siebie bazach danych oświatowych w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez nie zadań określonych przepisami prawa.
Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
Zadania określone w art. 105 przepis przejściowy-117 dla jednostek samorządu terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
1.
Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodowie składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO w terminie od dnia 15 maja 2012 r. do dnia 15 czerwca 2012 r.
2.
Upoważnień do dostępu do bazy danych SIO podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodom, w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r., udzielają:
1)
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe oraz wojewodom;
2)
wojewodowie - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów oraz marszałkom województw.
3.
We wniosku o udzielenie upoważnienia nie określa się danych, o których mowa w art. 69 dostęp do bazy danych SIO ust. 3 pkt 4.
1.
Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO, w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów.
2.
Organy prowadzące niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych przekazują samorządowi województwa dane dotyczące tych kolegiów niezbędne do przekazania do RSPO w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.
1.
Przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 przepis przejściowy ust. 1 dane niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON oraz numer identyfikacyjny REGON są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON w celu sprawdzenia, czy szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 dane przekazywane do zbioru danych ucznia ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, i aktualizacji danych wpisanych w rejestrze REGON.
2.
Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 dane przekazywane do zbioru danych ucznia ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, z rejestru REGON do bazy danych SIO jest przekazywany potwierdzający to komunikat.
3.
Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako jednostka lokalna w rozumieniu przepisów regulujących sposób prowadzenia rejestru REGON, zostaje ona wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 dane przekazywane do zbioru danych ucznia ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a dotychczasowy wpis w rejestrze REGON podlega wykreśleniu. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli taką jednostkę posiada, jest przekazywana z rejestru REGON do bazy danych SIO.
4.
Jeżeli dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 przepis przejściowy ust. 1 nie zawierają informacji o numerze identyfikacyjnym REGON, z bazy danych SIO do rejestru REGON są przekazywane dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5.
Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, z bazy danych SIO do rejestru REGON jest równoznaczne ze złożeniem odpowiednio wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmianę danych objętych wpisem lub o skreślenie tej szkoły lub placówki z rejestru REGON.
6.
Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO komunikatu, o którym mowa w ust. 2, lub informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, o której mowa w ust. 3 i 4, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, urząd statystyczny wydaje szkole lub placówce oświatowej wpisanej do rejestru REGON zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.
8.
Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół lub placówek oświatowych.
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do RSPO informację o numerach identyfikacyjnych szkół, o których mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie miesiąca od dnia otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych identyfikacyjnych szkół.
1.
Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO: do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z wyłączeniem ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz jednostek samorządu terytorialnego, składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:
1)
w przypadku szkół i placówek oświatowych - w terminie od dnia przekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO do dnia 15 listopada 2012 r.;
2)
w przypadku innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty - w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.
2.
Upoważnień kierownikom podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w ust. 1, w terminie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udzielają:
1)
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych;
2)
kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO - dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne zostały przekazane do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.
1.
W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do tej bazy danych:
1)
dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych;
2)
dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty;
3)
dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO według stanu na dzień 31 marca 2013 r.
3.
Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów dotyczące opinii i orzeczeń, o których mowa w art. 12 dane dziedzinowe ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, wydanych do dnia 31 grudnia 2012 r., bez uprzedniej weryfikacji tych danych dziedzinowych z danymi, o których mowa w art. 8 dane dziedzinowe, pkt 2 lit. e, zgodnie z art. 44a przekazanie danych identyfikacyjnych do bazy danych SIO,
3a.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe dotyczące opinii i orzeczeń, o których mowa w art. 8 dane dziedzinowe, pkt 2 lit. e, wydanych przez poradnie od dnia 1 stycznia 2013 r.
4.
Szkoła lub placówka oświatowa, w której zatrudniony jest nauczyciel, przekazuje do zbioru danych tego nauczyciela także dane dziedzinowe:
1)
o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.;
2)
o kursach kwalifikacyjnych ukończonych przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.
1.
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane do bazy danych SIO oraz pozyskują dane z bazy danych SIO, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
2.
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do zbiorów danych uczniów w bazie danych SIO dane dziedzinowe dotyczące sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 zbiory danych jednostek ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013.
Główny Geodeta Kraju może pozyskiwać z bazy danych SIO dane, o których mowa w art. 64 dane pozyskiwane z SIO przez Głównego Geodetę Kraju ust. 1:
1)
pkt 1 - od dnia 1 listopada 2012 r.;
2)
pkt 2 - od dnia 10 kwietnia 2013 r.
1.
Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.
2.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje działania organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie funkcjonowania od dnia 1 sierpnia 2012 r. bazy danych SIO w części dotyczącej RSPO.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikuje do dnia 31 grudnia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowy komunikat XML, o którym mowa w art. 97 zabezpieczenie poufności przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO ust. 1.
1.
Zbiory danych o:
1)
szkole lub placówce oświatowej,
2)
uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach,
3)
nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach,
4)
spełnianiu obowiązku nauki
- zgromadzone w bazie danych oświatowych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej oraz zgodnie z art. 105 przepis przejściowy-118, włącza się do bazy danych SIO. Danych zgromadzonych w tych zbiorach nie usuwa się.
2.
Dane zgromadzone w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się do sporządzania raportów.
1.
Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 129 przepis przejściowy.
2.
Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104 zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządowych, za lata 2007–2018, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.
3.
(uchylony)
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 zbiory danych uczniów ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 115 przepis przejściowy niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2014 r.
Art. 101 utracił moc traci moc z dniem 1 marca 2021 r.
Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem:
1)
art. 128 przepis przejściowy ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 102 zmiana ustawy o systemie oświaty, art. 103 zmiana ustawy o statystyce publicznej i art. 121 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 05.07.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 814]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...