• Art. 39. sys. zgod. - Zad...
  21.02.2024

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.215 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 39. syst. zgod.


Zadania Prezesa UOKiK i organów wyspecjalizowanych

1.
Prezes UOKiK jest także organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.
2.
Do zadań Prezesa UOKiK należy:
1)
współpraca z organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi;
2)
przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że wyrób wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
3)
(uchylony)
4)
przygotowywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, okresowych planów kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową;
5)
podawanie do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o organach wyspecjalizowanych i ich kompetencjach;
6)
sporządzanie okresowych planów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wyrobów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej, państwom członkowskim Unii Europejskiej i pańs­twom członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3.
Do zadań organów wyspecjalizowanych, o których mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów ust. 2 pkt 2-9 oraz ust. 3 pkt 2-9 należy także:
1)
informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
2)
przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;
3)
niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w:
a) art. 41c przesłanki umorzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami ust. 3;
b) (uchylona)
c) (uchylona)
4)
współpraca z Prezesem UOKiK i innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi;
5)
przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku;
6)
sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli.
4.
Prezes UOKiK może zgłaszać uwagi do planów, o których mowa w ust. 3 pkt 5.
5.
Organy wyspecjalizowane mogą podejmować współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 24 zasady współpracy między państwami członkowskimi i Komisją ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, w zakresie kontroli wyrobów, która obejmuje w szczególności wymianę doświadczeń, informacji i dokumentów oraz udział we wspólnych działaniach kontrolnych.
6.
Na wniosek organów wyspecjalizowanych organy celne udostępniają dane dotyczące podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje objęte tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy wyspecjalizowane kontroli oraz postępowań dotyczących spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań.
Art. 39. Zadania Prezesa UOKiK i organów wyspecjalizowanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 11
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...