• Art. 41c. sys. zgod. - Pr...
  30.01.2023

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 30.01.2023

Dz.U.2021.0.1344 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 41c. syst. zgod.


Przesłanki umorzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami

1.
Do terminu określonego w art. 41 wszczęcie i okres prowadzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami ust. 2 nie wlicza się okresów, o których mowa w art. 41b nakaz usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub wycofania wyrobu z obrotu lub użytku.
2.
Organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli:
1)
stwierdzi, że wyrób spełnia zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania;
2)
niezgodność wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami została usunięta albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku;
3)
postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.
3.
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, a strona postępowania nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b nakaz usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub wycofania wyrobu z obrotu lub użytku ust. 1, organ prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji:
1)
nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku;
2)
zakazać udostępniania wyrobu;
3)
ograniczyć udostępnianie wyrobu;
4)
nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.
4.
W decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, organ prowadzący postępowanie może także nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Przepisy o rękojmi za wady stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku stwierdzenia, że wyrób stwarza poważne zagrożenie, organ prowadzący postępowanie może, w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nakazać zniszczenie wyrobu na koszt strony postępowania, jeżeli zagrożenia nie można wyeliminować w inny sposób.
6.
Środki, o których mowa w ust. 3–5, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonej niezgodności wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz stopnia zagrożenia powodowanego przez wyrób, mając na celu w szczególności odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa lub usunięcie już istniejącego zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów lub użytkowników wyrobu, a także zagrożenia dla mienia lub środowiska.
7.
Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy dystrybutora, środki, o których mowa w ust. 3-5, są stosowane wyłącznie wobec wyrobów przez niego dostarczonych lub udostępnionych.
8.
Środki, o których mowa w ust. 3-5, mogą zostać wprowadzone na czas określony lub nieokreślony.
9.
Jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności.
10.
W celu stwierdzenia, czy decyzja, o której mowa w ust. 3, została wykonana, organ prowadzący postępowanie może przeprowadzić kontrolę lub zlecić jej przeprowadzenie organowi, o którym mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów ust. 2. Przepisy art. 40 kontrola prowadzona przez organy wyspecjalizowane ust. 2 i 3 oraz art 40a–40j stosuje się odpowiednio.
Art. 41c. Przesłanki umorzenia postępowania w sprawie nie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...