• Ustawa o systemie oceny z...
  23.04.2024

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.215 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Rozdział 6. System kontroli wyrobów

1.
System kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej „organami wyspecja­lizowanymi”, oraz organy celne.
2.
Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań prowadzą:
1)
wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
2)
inspektorzy pracy;
3)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4)
organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
5)
(uchylony)
6)
organy nadzoru budowlanego;
7)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
8)
(uchylony)
9)
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.
3.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą:
1)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem UOKiK";
2)
okręgowi inspektorzy pracy;
3)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4)
wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;
5)
(uchylony)
6)
organy nadzoru budowlanego;
7)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
8)
(uchylony)
9)
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.
4.
Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy odrębne.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
Prezes UOKiK jest także organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.
2.
Do zadań Prezesa UOKiK należy:
1)
współpraca z organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi;
2)
przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że wyrób wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
3)
(uchylony)
4)
przygotowywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, okresowych planów kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową;
5)
podawanie do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o organach wyspecjalizowanych i ich kompetencjach;
6)
sporządzanie okresowych planów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wyrobów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej, państwom członkowskim Unii Europejskiej i pańs­twom członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3.
Do zadań organów wyspecjalizowanych, o których mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów ust. 2 pkt 2-9 oraz ust. 3 pkt 2-9 należy także:
1)
informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
2)
przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;
3)
niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w:
a) art. 41c przesłanki umorzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami ust. 3;
b) (uchylona)
c) (uchylona)
4)
współpraca z Prezesem UOKiK i innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi;
5)
przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku;
6)
sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli.
4.
Prezes UOKiK może zgłaszać uwagi do planów, o których mowa w ust. 3 pkt 5.
5.
Organy wyspecjalizowane mogą podejmować współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 24 zasady współpracy między państwami członkowskimi i Komisją ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, w zakresie kontroli wyrobów, która obejmuje w szczególności wymianę doświadczeń, informacji i dokumentów oraz udział we wspólnych działaniach kontrolnych.
6.
Na wniosek organów wyspecjalizowanych organy celne udostępniają dane dotyczące podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje objęte tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy wyspecjalizowane kontroli oraz postępowań dotyczących spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań.
Porównania: 1 Przypisy: 11
Porównania: 1 Przypisy: 4
Porównania: 1
Organy wyspecjalizowane wprowadzają do systemu, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), dane dotyczące wyrobów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1a, podmiotów gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz podjętych działań, na zasadach określonych przez Komisję Europejską.
1.
Organy wyspecjalizowane prowadzą kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, zwaną dalej "kontrolą", z urzędu lub na wniosek Prezesa UOKiK działającego jako organ monitorujący.
2.
W kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany może uczestniczyć, za jego zgodą, pracownik UOKiK upoważniony przez Prezesa UOKiK, do czynności którego stosuje się przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.
2a.
W kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany może uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności którego stosuje się przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.
3.
Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane stosuje się przepisy dotyczące zakresu działania tych organów oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 2
Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów podlegających ocenie zgodności, o której mowa w art. 6 ocena zgodności wyrobów wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku, ust. 1, a także upoważnieni przedstawiciele oraz notyfikowane jednostki certyfikujące i kontrolujące oraz notyfikowane laboratoria, są obowiązani współdziałać, z należytą starannością, z organami wyspecjalizowanymi, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Organy wyspecjalizowane przeprowadzają kontrolę u podmiotów objętych zakresem kontroli, zwanych dalej "kontrolowanymi".
2.
Kontrolowany oraz inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania, są obowiązani do przekazania tych dowodów i udzielania informacji na żądanie organu prowadzącego kontrolę.
3.
Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
1)
określenie rodzaju dowodów oraz rodzaju i zakresu informacji, którego dotyczy;
2)
wskazanie celu żądania;
3)
określenie terminu udostępnienia dowodów lub udzielenia informacji;
4)
pouczenie o skutkach nieudostępnienia żądanych dowodów lub informacji albo udostępnienia dowodów lub informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Jeżeli kontrolowany lub podmioty, o których mowa w art. 40b obowiązek przekazania dowodów i udzielania informacji, ust. 2, nie udzielą informacji lub nie współdziałają w toku kontroli, ustaleń dokonuje się na podstawie dowodów, danych lub informacji dostępnych organowi wyspecjalizowanemu przeprowadzającemu kontrolę.
2.
Jeżeli kontrolowany lub podmioty, o których mowa w art. 40b obowiązek przekazania dowodów i udzielania informacji, ust. 2, przedstawią wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe dowody, dane lub informacje, organ wyspecjalizowany przeprowadzający kontrolę pomija je przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy.
3.
Kontrolowanego lub podmioty, o których mowa w art. 40b obowiązek przekazania dowodów i udzielania informacji, ust. 2, informuje się o skutkach działań określonych w ust. 1 i 2.
Porównania: 1
1.
Informacje uzyskane w toku kontroli przez organ wyspecjalizowany nie podlegają ujawnieniu, pod warunkiem że przekazujący je wskaże przyczynę, dla której wnioskuje o ich nieujawnienie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, rozumiane jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne oraz organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, uzyskane w toku kontroli, mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli zachodzi potrzeba ujawnienia informacji oraz dowodów uzyskanych w toku kontroli, Prezes UOKiK lub organ wyspecjalizowany ujawni je w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia podjętych w postępowaniu rozstrzygnięć.
Porównania: 1
1.
Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
2.
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani umożliwić wykonywanie kontroli, a w szczególności:
1)
zapewnić wgląd w dokumenty objęte zakresem kontroli;
2)
wydać za pokwitowaniem wyroby lub dokumenty, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli;
3)
udzielić niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty będące przedmiotem kontroli zostały zapisane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
4)
udostępnić obiekty i pomieszczenia, w których znajdują się dokumenty i wyroby objęte zakresem kontroli;
5)
udzielać wszelkich wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
6)
udostępnić dokumenty w celu sporządzenia kopii; zgodność kopii z oryginałem dokumentu potwierdza kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W toku kontroli osoba kontrolująca w szczególności może:
1)
badać akta i dokumenty w zakresie objętym kontrolą;
2)
dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, wyrobów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;
3)
legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
4)
żądać udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
5)
przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka, jeżeli jest to niezbędne do wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;
6)
zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
7)
zabezpieczać dowody;
8)
pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów do badań;
9)
zbierać inne niezbędne dowody w zakresie objętym kontrolą.
2.
Osoba kontrolująca jest uprawniona do wstępu oraz poruszania się na terenie, w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego za okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, bez obowiązku uzyskiwania przepustki określonej w regulaminie wewnętrznym.
3.
Osoba kontrolująca podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
Porównania: 1
1.
Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu.
2.
Osoba kontrolująca może w toku kontroli żądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w szczególności:
1)
deklaracji zgodności;
2)
nazwy i adresu producenta wyrobu;
3)
wykazu uwzględnionych norm zharmonizowanych, specyfikacji zharmonizowanych lub rozwiązań przyjętych w celu stwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;
4)
ogólnego opisu wyrobu, schematu wyrobu oraz instrukcji obsługi wyrobu.
3.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami osoba kontrolująca może dodatkowo zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w szczególności:
1)
sprawozdania z przeprowadzonych badań;
2)
informacji o systemie zarządzania jakością.
4.
W przypadku gdy kontrolowany wyrób stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, osoba kontrolująca może zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, pełnej dokumentacji technicznej.
5.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, sporządzono w języku obcym, osoba kontrolująca może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
Porównania: 1
1.
W przypadku gdy osoba zobowiązana do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności nie przedstawi tych dokumentów osobie kontrolującej lub z przedstawionych dokumentów nie wynika, że wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania, organ wyspecjalizowany może poddać wyrób badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie akredytowanemu laboratorium w celu ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania.
2.
W celu stwierdzenia, czy wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania, organ wyspecja­lizowany może również poddać wyrób badaniom z pominięciem weryfikowania dokumentów związanych z oceną zgodności.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W przypadku zabezpieczenia dowodów, pobrania próbek, dokonania oględzin lub przeprowadzenia innych czynności sporządza się protokół.
2.
W celu poddania wyrobu badaniom, o których mowa w art. 40h uprawnienia organów wyspecjalizowanych w zakresie badań wyrobów, organ wyspecjalizowany pobiera nieodpłatnie próbki.
3.
Równocześnie z pobraniem próbki wyrobu należy pobrać i zabezpieczyć dodatkową próbkę z tej samej partii wyrobu w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań (próbka kontrolna).
4.
Próbka kontrolna jest przechowywana przez kontrolowanego, do czasu jej zwolnienia przez organ wyspecjalizowany, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub cech charakterystycznych wyrobu.
5.
Próbki kontrolnej nie pobiera się, jeżeli:
1)
pobranie próbki byłoby utrudnione ze względu na wartość, rodzaj lub ilość wyrobu;
2)
przechowanie próbki w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub cech charakterystycznych wyrobu jest niemożliwe.
6.
Po przeprowadzeniu badań sporządza się sprawozdanie z badań, które dołącza się do protokołu kontroli.
Porównania: 1
1.
W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań, opłaty związane z badaniami ponosi osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu lub oddała go do użytku.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, organ wyspecjalizowany ustala na podstawie uzasadnionych kosztów badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego wyrobu oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
4.
W przypadku stwierdzenia, że wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania, opłaty związane z badaniami ponosi Skarb Państwa.
5.
Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
W przypadku gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
2.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami, niepowodujących poważnego zagrożenia, organ wyspecjalizowany może zwrócić się do właściwego producenta, jego upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora o usunięcie niezgodności lub wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz przedstawienie dowodów podjętych działań w terminie określonym przez organ wyspecjalizowany.
3.
W przypadku gdy działania, o których mowa w ust. 2, nie zostaną podjęte, protokół kontroli wraz z aktami kontroli przekazuje się organowi wyspecjalizowanemu właściwemu do wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 41 wszczęcie i okres prowadzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami.
4.
W przypadku wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 41 wszczęcie i okres prowadzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami, organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1, do czasu zakończenia postępowania.
5.
W przypadku gdy organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie stwierdzi, że wyrób spełnia wymagania, uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Organ wyspecjalizowany, który przeprowadził kontrolę, przekazuje Prezesowi UOKiK informacje dotyczące ustaleń kontroli, w szczególności informację, czy wyrób spełnia zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami - informację, czy mogą być one usunięte.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość, przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, prezentowania na targach, wystawach i pokazach oraz w innych miejscach wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, organy wyspecjalizowane mogą przeprowadzać kontrolę przestrzegania sposobu ich prezentowania, określonego przez te przepisy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, zwane dalej "postępowaniem", wszczyna się z urzędu, w przypadku gdy ustalenia kontroli wskazują, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań.
2.
Postępowanie nie może być prowadzone dłużej niż 4 miesiące.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania może być także dystrybutor.
2.
Organizacja społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy osoba będąca stroną postępowania jest członkiem tej organizacji.
3.
Przepisy art. 40b obowiązek przekazania dowodów i udzielania informacji ust. 2 i 3 oraz art. 40c brak współdziałania z organami wyspecjalizowanymi podczas kontroli i art. 40d ochrona informacji uzyskanych w toku kontroli stosuje się odpowiednio do stron postępowania.
4.
Dowodem z dokumentu w postępowaniu może być tylko oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, stronę postępowania lub osobę przez nią upoważnioną.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Organ prowadzący postępowanie może, w drodze postanowienia, wyznaczyć stronie postępowania termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadni­czymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach, określając termin i sposób powiadomienia.
2.
Organ prowadzący postępowanie może przeprowadzić albo zlecić organowi, o którym mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów, ust. 2, przeprowadzenie kontroli mającej na celu ustalenie, czy niespełnienie przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań zostało faktycznie usunięte albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku. Przepisy art. 40 kontrola prowadzona przez organy wyspecjalizowane, ust. 2 i 3 oraz art. 40a obowiązek współdziałania z organami wyspecjalizowanymi–40j stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do terminu określonego w art. 41 wszczęcie i okres prowadzenia postępowania w sprawie niezgodności wyrobów z wymaganiami ust. 2 nie wlicza się okresów, o których mowa w art. 41b nakaz usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub wycofania wyrobu z obrotu lub użytku.
2.
Organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli:
1)
stwierdzi, że wyrób spełnia zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania;
2)
niezgodność wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami została usunięta albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku;
3)
postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.
3.
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, a strona postępowania nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b nakaz usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub wycofania wyrobu z obrotu lub użytku ust. 1, organ prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji:
1)
nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku;
2)
zakazać udostępniania wyrobu;
3)
ograniczyć udostępnianie wyrobu;
4)
nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.
4.
W decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, organ prowadzący postępowanie może także nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Przepisy o rękojmi za wady stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku stwierdzenia, że wyrób stwarza poważne zagrożenie, organ prowadzący postępowanie może, w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nakazać zniszczenie wyrobu na koszt strony postępowania, jeżeli zagrożenia nie można wyeliminować w inny sposób.
6.
Środki, o których mowa w ust. 3–5, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonej niezgodności wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz stopnia zagrożenia powodowanego przez wyrób, mając na celu w szczególności odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa lub usunięcie już istniejącego zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów lub użytkowników wyrobu, a także zagrożenia dla mienia lub środowiska.
7.
Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy dystrybutora, środki, o których mowa w ust. 3-5, są stosowane wyłącznie wobec wyrobów przez niego dostarczonych lub udostępnionych.
8.
Środki, o których mowa w ust. 3-5, mogą zostać wprowadzone na czas określony lub nieokreślony.
9.
Jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności.
10.
W celu stwierdzenia, czy decyzja, o której mowa w ust. 3, została wykonana, organ prowadzący postępowanie może przeprowadzić kontrolę lub zlecić jej przeprowadzenie organowi, o którym mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów ust. 2. Przepisy art. 40 kontrola prowadzona przez organy wyspecjalizowane ust. 2 i 3 oraz art 40a–40j stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 8
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
Zasady postępowania organów celnych w przypadku stwierdzenia podczas kontroli celnej wyrobów, które mają być dopuszczone do obrotu, istnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, określają przepisy odrębne.
2.
Opinię w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań na wniosek organów celnych wydają organy wyspecjalizowane właściwe ze względu na lokalizację produktu oraz przedmiot wniosku.
3.
W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że wyrób stwarza poważne zagrożenie, organ wyspecjalizowany, który wydał opinię, a w przypadku opinii wydanych przez organ wyspecjalizowany, o którym mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów ust. 2 pkt 2, okręgowy inspektor pracy, może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w przypadkach określonych w art. 29 środki krajowe ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.
4.
Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer.
8.
O działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanych wyrobów organy celne informują Prezesa UOKiK.
9.
(uchylony)
9a.
Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami wyspecjalizowanymi mogą zostać określone w drodze porozumienia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz do postępowania, o którym mowa w art. 43a zasady postępowania w sprawie wyrobów zatrzymanych podczas kontroli celnej ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przypisy: 1
1.
Prezes UOKiK, jako organ monitorujący funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów, niezwłocznie informuje Komisję Europejską o decyzjach, o których mowa w:
1)
art. 41c ust. 3 pkt 1–3 i ust. 5,
2)
art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a nakaz odkupu wyrobu na żądanie osób faktycznie nimi władającymi ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
– jeżeli dotyczą one wyrobów, które zostały lub mogą zostać udostępnione na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.
W przypadku stwierdzenia przez organ wyspecjalizowany, że wyrób stwarza poważne zagrożenie, Prezes UOKiK przekazuje, na zasadach określonych w art. 29 obowiązki informacyjne organu nadzoru wobec Komisji Europejskiej ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2021 r. poz. 222), informacje określone w ust. 1 oraz informacje o działaniach podjętych z własnej inicjatywy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora w celu wyeliminowania zagrożenia stwarzanego przez wyrób.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...