• Ustawa o systemie oceny z...
  17.04.2024

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.215 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Polskim Centrum Akredytacji utworzonym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 67 utrata mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, ust. 1, należy przez to rozumieć Polskie Centrum Akredytacji określone w ustawie.
Porównania: 1
Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 67 utrata mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, ust. 1, stają się w dniu wejścia w życie ustawy pracownikami Polskiego Centrum Akredytacji.
Porównania: 1
Z dniem wejścia w życie ustawy zadania określone w art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. poz. 250, z 1994 r. poz. 96, z 1997 r. poz. 661 i poz. 770, z 1999 r. poz. 776, z 2000 r. poz. 489 i poz. 991, z 2001 r. poz. 1194 oraz z 2002 r. poz. 1112 i poz. 1145) wykonuje spółka powołana na mocy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. poz. 489, z 2001 r. poz. 636 oraz z 2002 r. poz. 676 i poz. 1360).
Porównania: 1
1.
Kadencja Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji powołanego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 67 utrata mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.
2.
Kadencja Rady do Spraw Akredytacji powołanej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 67 utrata mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, ust. 1, upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.
Porównania: 1
Porównania: 1
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, obowiązują dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy.
Porównania: 1
1.
Przepisy art 6-8, art. 14 ochrona informacji prawnie chronionych przy dokonywaniu oceny zgodności, art 21-24 i art. 44 obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, chyba że wcześniej wejdzie w życie Protokół do Układu Europejskiego między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie Oceny Zgodności i Dopuszczania Wyrobów Przemysłowych, zwany dalej "Protokołem".
2.
Przepis art. 12 domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, a dla wyrobów objętych zakresem Protokołu - od dnia jego wejścia w życie.
3.
Przepis art. 43 utracił moc, stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Porównania: 1
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. poz. 343, z późn. zm.).
Porównania: 1
1.
Traci moc ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 489, z 2001 r. poz. 636 oraz z 2002 r. poz. 676 i 1360).
2.
Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. poz. 250, z późn. zm.).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 52 zmiana ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 07.10.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1360]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...