• Art. 22. - Rozporzadzeni...
  01.10.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 22. sys. oświaty


Rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

1.
(uchylony)
1a.
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
2a)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;
9)
(uchylony)
10)
(uchylony)
11)
(uchylony)
12)
(uchylony)
13)
warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 10, oraz asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówia ust. 1, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego.
2a.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uwzględniając, że konkursy powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.
Art. 22. Rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 41
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...