• Art. 22as. - Warunki wpi...
  29.09.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 22as. sys. oświaty


Warunki wpisu na listę rzeczoznawców

1.
Na listę rzeczoznawców może być wpisana osoba posiadająca:
1)
wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, z tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej;
2)
doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej;
3)
kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
4)
rekomendację instytucji lub, w przypadku osoby ubiegającej się o wpis na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, rekomendację organizacji pozarządowej, jeżeli statutowa działalność tej organizacji obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzającą posiadanie doświadczenia i osiągnięć odpowiednio w pracy naukowej lub dydaktycznej, przez osobę ubiegającą się o wpis na listę rzeczoznawców, zapewniających należyte wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy do spraw podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dla uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności.
2.
Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba:
1)
przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne, postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
ukarana karą dyscyplinarną;
3)
skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z pełni praw publicznych.
3.
Na liście rzeczoznawców zamieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy, stopień lub tytuł naukowy, wskazany przez rzeczoznawcę adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz nazwę instytucji, która udzieliła rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
4.
Lista rzeczoznawców jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Art. 22as. Warunki wpisu na listę rzeczoznawców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...