• Art. 22at. - Skreślenie ...
  03.10.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 22at. sys. oświaty


Skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców:
1)
na wniosek rzeczoznawcy;
2)
w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną lub skazania rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2a)
w przypadku utraty przez rzeczoznawcę pełnej zdolności do czynności prawnych lub pełni praw publicznych;
3)
w przypadku śmierci rzeczoznawcy;
4)
w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w art. 22as warunki wpisu na listę rzeczoznawców ust. 1 pkt 4.
1a.
Rzeczoznawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może skreślić rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli:
1)
rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii;
2)
rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na sporządzenie opinii;
3)
opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw delegacja ustawowa lub podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie pozytywnej opinii rzeczoznawcy zawiera błędy merytoryczne, z powodu których nie powinien być w użytku szkolnym.
3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zawiesza rzeczoznawcę w wykonywaniu jego zadań, w przypadku, gdy przeciwko rzeczoznawcy toczy się postępowanie dyscyplinarne, postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe.
Art. 22at. Skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...