• Art. 3. - Katalog pojęć ...
  25.09.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 3. sys. oświaty


Katalog pojęć ustawowych

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)
szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;
1a)
szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2)
(uchylony)
2a)
oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe;
2b)
oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe;
2c)
szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
2d)
szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe;
2e)
(uchylony)
2f)
(uchylony)
2fa)
(uchylony)
2fb)
(uchylony)
2fc)
(uchylony)
2g)
(uchylony)
3)
placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3–8 i 10 ustawy – Prawo oświatowe;
3a)
(uchylony)
3b)
szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole policealnej – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
(uchylony)
5)
organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
9)
nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
10)
rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
11)
uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
11a)
(uchylony)
11b)
(uchylony)
11c)
(uchylony)
11d)
(uchylony)
12)
(uchylony)
13)
podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 24 ustawy – Prawo oświatowe;
13a)
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 25 ustawy – Prawo oświatowe;
13aa)
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego – należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 25a ustawy – Prawo oświatowe;
13b)
programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. 22a dopuszczenie do użytku programu wychowania lub nauczania ust. 7;
13c)
programie nauczania zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w:
a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w formie oczekiwanych efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe; program nauczania zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe,
b) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego, w formie oczekiwanych efektów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe; program nauczania zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych określonych w ramowych planach nauczania dla szkół artystycznych – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 28a lit. b ustawy – Prawo oświatowe;
14)
zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;
14a)
szkole prowadzącej kształcenie zawodowe – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 28a ustawy – Prawo oświatowe;
15)
szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 29 ustawy – Prawo oświatowe;
16)
kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 30 ustawy – Prawo oświatowe;
17)
(uchylony)
18)
niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;
18a)
specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
18b)
(uchylony)
18c)
zawodzie – należy przez to rozumieć zawód, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 33a ustawy – Prawo oświatowe;
19)
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – należy przez to rozumieć kwalifikację, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 34 ustawy – Prawo oświatowe;
20)
kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 35 ustawy – Prawo oświatowe;
21)
egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego – również dyplomu zawodowego;
21a)
(uchylony)
21b)
(uchylony)
21c)
egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;
21d)
egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
22)
(uchylony)
23)
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, podręcznik do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręcznik przeznaczony do kształcenia specjalnego, dopuszczony do użytku szkolnego;
24)
materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć:
a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu
– mający postać papierową lub elektroniczną;
25)
materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
26)
(uchylony)
27)
(uchylony)
28)
(uchylony)
29)
(uchylony)
30)
(uchylony)
31)
(uchylony)
32)
(uchylony)
33)
(uchylony)
34)
ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
Art. 3. Katalog pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 86
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...