• Art. 44e. - Oceny ucznia
  17.04.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44e. sys. oświaty


Oceny ucznia

1.
Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)
bieżące;
2)
klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3.
Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
4.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
5.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
1)
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44k nieklasyfikowanie ucznia ust. 2 i 3, a także w art. 37 zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki w innych formach ust. 4, art. 115 indywidualny program lub tok nauki ust. 3 i art. 164 zmiana szkoły przez ucznia ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,
2)
egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m egzamin poprawkowy ucznia szkoły podstawowej lub policealnej ust. 1,
3)
zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej,
4)
oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1–3
– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6.
(uchylony)
7.
Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły.
Art. 44e. Oceny ucznia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...