• Art. 44zzn. - Ponowne pr...
  22.02.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zzn. sys. oświaty


Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego

1.
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
2.
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 44zzd forma i zakres egzaminu maturalnego ust. 4a.
3.
Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
4.
Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony w art. 44zzl warunki zdania egzaminu maturalnego ust. 1 lub 1a, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
5.
Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego może wybrać jako przedmiot obowiązkowy:
1)
inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio, albo język łaciński – w przypadku gdy poprzednio przystępował do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;
2)
język obcy nowożytny – jeżeli poprzednio przystępował do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego.
5a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, wybierze jako przedmiot obowiązkowy język łaciński i zda ten egzamin, na świadectwie dojrzałości wpisuje się tylko wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z języka łacińskiego.
5b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, wybierze jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, przystępuje do tego egzaminu zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.
6.
Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, nie może wybrać jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, z którego poprzednio przystąpił do egzaminu maturalnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu egzaminu.
7.
Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
8.
W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi deklaracja o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego, zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd forma i zakres egzaminu maturalnego ust. 5 lub 5a, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik „0%”.
Art. 44zzn. Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...