• Art. 44zzzh. - Dostosowa...
  09.02.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 09.02.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zzzh. sys. oświaty


Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawodowego do osób niepełnosprawnych

1.
Zdający, o których mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówb ust. 3 pkt 4–6: niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza. Przepisy art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówf ust. 7, 8 i 14 stosuje się odpowiednio.
2.
Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w art. 9a Centralna Komisja Egzaminacyjna ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego dla zdających, o których mowa w ust. 1.
Art. 44zzzh. Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...