• Art. 44zzzl. - Upoważnie...
  28.02.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zzzl. sys. oświaty


Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego

1.
Część praktyczną egzaminu zawodowego oraz część pisemną tego egzaminu przeprowadza się w szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka lub centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu zawodowego:
1)
w przypadku części praktycznej:
a) zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne,
c) zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,
d) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną;
2)
w przypadku części pisemnej:
a) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie,
b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.
3.
Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
4.
Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
5.
Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Art. 44zzzl. Upoważnienie do przeprowadzenia części prakt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...