• Art. 92k. - Karta kwalif...
  15.04.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 92k. sys. oświaty


Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

1.
Organizator wypoczynku zakłada dla uczestnika wypoczynku kartę kwalifikacyjną, z wyłączeniem wypoczynku, o którym mowa w art. 92e karta wypoczynku ust. 1.
2.
Karta kwalifikacyjna zawiera:
1)
informacje dotyczące wypoczynku:
a) formę wypoczynku,
b) termin wypoczynku,
c) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
2)
informacje dotyczące uczestnika wypoczynku:
a) imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców,
b) rok urodzenia,
c) adres zamieszkania, a w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni – adres zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d) numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika,
e) informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
g) (uchylona)
3)
decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku;
4)
potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, albo informację kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu;
5)
informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie;
6)
informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.
3.
Organizator wypoczynku podaje w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a następnie przekazuje ją rodzicom uczestnika albo pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku.
4.
Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a następnie przekazują ją organizatorowi wypoczynku.
Art. 92k. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...