• Art. 9ca. - Listy arbitr...
  02.10.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 9ca. sys. oświaty


Listy arbitrów

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi:
1)
listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7;
2)
listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego do rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 7.
2.
Wpis na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
3.
Na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego może być wpisana osoba, która:
1)
jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu sprawdzanie prac egzaminacyjnych ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo
2)
posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.
4.
Na listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego może być wpisana osoba, która:
1)
jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówn ust. 6, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo
2)
jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego przez co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o wpis na listę arbitrów, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra, albo
3)
posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z danym zawodem, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, albo
4)
jest specjalistą z zakresu danego zawodu, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu art. 24 reprezentacja strony pracodawców ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445).
5.
Na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, nie może być wpisana osoba będąca pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6.
Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4, może być wpisana na listę arbitrów, jeżeli:
1)
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną.
7.
Listy arbitrów zawierają:
1)
imię (imiona) i nazwisko arbitra;
2)
w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – nazwę przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, w zakresie którego dana osoba jest arbitrem;
3)
w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, w zakresie których dana osoba jest arbitrem; jeżeli co najmniej jedna z tych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, lista arbitrów obejmuje dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji;
4)
stopień lub tytuł w dziedzinie nauki lub sztuki, jeżeli arbiter taki stopień lub tytuł posiada;
5)
nazwę podmiotu, który udzielił rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;
6)
numer wpisu.
8.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla arbitra z listy arbitrów:
1)
na wniosek arbitra;
2)
w przypadku utraty przez arbitra zdolności do czynności prawnych lub utraty pełni praw publicznych;
3)
w przypadku skazania arbitra prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
w przypadku gdy toczy się przeciwko arbitrowi postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)
w przypadku prawomocnego ukarania arbitra karą dyscyplinarną;
6)
w przypadku śmierci arbitra;
7)
w przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7;
8)
w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;
9)
w przypadku utraty zatrudnienia w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej – w przypadku arbitrów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3;
10)
w przypadku zatrudnienia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;
11)
w przypadku dokonania wpisu na listę z naruszeniem prawa.
9.
Arbiter ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 2–5 i pkt 7–10.
10.
Na wniosek dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może skreślić arbitra z listy arbitrów, jeżeli:
1)
arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił wykonania zadań związanych z rozpatrzeniem odwołania, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7 albo art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 7;
2)
arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozpatrzenie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7 albo art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 7;
3)
arbiter, podejmując rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, nie przestrzega zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a Centralna Komisja Egzaminacyjna ust. 2 pkt 2.
11.
Listy arbitrów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Art. 9ca. Listy arbitrów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...