• Art. 9cb. - Kolegium Arb...
  29.11.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 29.11.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 9cb. sys. oświaty


Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

1.
Odwołania, o których mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7 albo art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 7, rozpatruje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w składzie dwuosobowym.
2.
Skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3.
W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:
1)
jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca listy arbitrów ust. 3 pkt 1, oraz
2)
jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca listy arbitrów ust. 3 pkt 2
– wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
4.
W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:
1)
jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca listy arbitrów ust. 4 pkt 1 lub 2, oraz
2)
jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca listy arbitrów ust. 4 pkt 3 lub 4
– wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji.
5.
W skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego nie może być wyznaczony arbiter będący jednocześnie egzaminatorem, który:
1)
sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy odwołanie, albo
2)
został wyznaczony do weryfikacji sumy punktów, o której mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 3 albo art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 3, wyniku której dotyczy odwołanie.
6.
W przypadku gdy:
1)
na listy arbitrów nie został wpisany arbiter w zakresie przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo zawodu i kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, z której jest przeprowadzany egzamin zawodowy, albo
2)
liczba arbitrów wpisanych na listy arbitrów jest niewystarczająca do rozpatrzenia wszystkich odwołań, o których mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7 albo art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 7, w terminie określonym w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 17 albo art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówt ust. 17, albo
3)
z powodu choroby arbitra lub innych uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe wyznaczenie arbitra
– dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamiast arbitra wyznacza w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7, odpowiednio w zakresie egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, z tym że w przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów ust. 7, egzaminatorem tym może być osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu sprawdzanie prac egzaminacyjnych ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach.
7.
Prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W razie potrzeby dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może zorganizować posiedzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
8.
Arbitrowi oraz egzaminatorowi, o którym mowa w ust. 6, przysługuje:
1)
wynagrodzenie za rozpatrzenie odwołania, w tym za sporządzenie pisemnego uzasadnienia, oraz
2)
zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniu poza miejscem zamieszkania arbitra lub egzaminatora.
9.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiera z arbitrami oraz egzaminatorami, o których mowa w ust. 6, umowy określające zakres ich obowiązków, stopień złożoności rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego rozpatrywanego w ramach odwołania oraz wysokość wynagrodzenia.
10.
Obsługę administracyjną i finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Art. 9cb. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...