• Ustawa o systemie oświaty
  23.07.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.750 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Rozdział 9a. Przepisy karne

1.
Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h baza wypoczynku ust. 1, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5.
3.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...