• Art. 77. syst. ubezpiecz....
  15.04.2024

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.497 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 77. syst. ubezp. społ.


Samodzielność finansowa Zakładu

1.
Zakład gospodaruje swoim mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2.
Z przychodów, o których mowa w art. 76 przychody ZUS, pokrywa się w szczególności:
1)
wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń;
2)
wydatki na zakup towarów i usług;
3)
koszty bieżącej działalności Rady Nadzorczej Zakładu;
4)
pozostałe koszty bieżącej działalności Zakładu;
5)
wydatki na inwestycje;
6)
wydatki na działalność szkoleniową i popularyzatorską w zakresie ubezpieczeń społecznych;
7)
koszty obsługi świadczeń finansowanych z FUS, a realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
8)
koszty wypłaty świadczeń, w tym realizowanych na mocy umów międzynarodowych;
9)
wydatki na prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 68a punkt kontaktowy do wymiany danych ust. 1.
3.
Zakład dysponuje środkami finansowymi w walutach obcych pochodzących z wpłat instytucji zagranicznych przekazywanych na pokrycie wypłat świadczeń zagranicznych osobom uprawnionym zamieszkałym w Polsce.
4.
Zakład zwraca osobom wezwanym do osobistego stawiennictwa w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wypłacanych przez Zakład poniesione koszty przejazdu. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i wysokość kosztów podlegających zwrotowi oraz warunki dokonywania ich zwrotu, uwzględniając uzasadniony interes osób wezwanych oraz możliwości finansowe Zakładu.
5.
W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej.
Art. 77. Samodzielność finansowa Zakładu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...