• Art. 24. - Rada Konsulta...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 24. emisje gazów


Rada Konsultacyjna

1.
Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 22 Krajowy system zielonych inwestycji ust. 2 pkt 1–4, 6–8, 9 i 10.
2.
Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności opiniowanie:
1)
regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian;
2)
programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
3)
list kosztów, o których mowa w art. 31a lista kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania programów lub projektów ust. 1 i art. 31b projekt listy kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania ust. 2.
3.
Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 Krajowy system zielonych inwestycji ust. 2 pkt 1–4, 6–8, 9 i 10, rodzaje przeznaczonych do realizacji programów i projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 Krajowy system zielonych inwestycji ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy.
3a.
Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a lista kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania programów lub projektów ust. 1 i art. 31b projekt listy kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 Krajowy system zielonych inwestycji ust. 2 pkt 1–4, 6–8, 9 i 10, oraz rodzaje programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 Krajowy system zielonych inwestycji ust. 3.
4.
W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu:
1)
ministra właściwego do spraw klimatu;
2)
ministra właściwego do spraw gospodarki;
2a)
ministra właściwego do spraw energii;
3)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
ministra właściwego do spraw rolnictwa;
5)
(uchylony)
5a)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
6)
ministra właściwego do spraw transportu;
7)
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
8)
Krajowego ośrodka.
5.
Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw klimatu.
5a.
W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.
6.
Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
7.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac Rady Konsultacyjnej.
Art. 24. Rada Konsultacyjna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...