• Art. 38. - Listy popiera...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 38. emisje gazów


Listy popierające i listy zatwierdzające dla projektów wspólnych wdrożeń

1.
Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, niezależnie od wybranej ścieżki, wymaga uzyskania listu popierającego, a następnie listu zatwierdzającego, wydawanego przez ministra właściwego do spraw klimatu.
1a.
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw klimatu wydaje list popierający i list zatwierdzający, w drodze decyzji, każdy po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli projekt spełnia warunki określone w art. 39 warunki wydania listu popierającego.
2a.
(uchylony)
2b.
Minister właściwy do spraw klimatu odmawia, w drodze decyzji, wydania listu popierającego i listu zatwierdzającego, jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym został złożony wniosek o wydanie listu, Rzeczypospolitej Polskiej nie zostały przyznane i przekazane jednostki przyznanej emisji.
3.
Krajowy ośrodek wydaje opinię, w drodze postanowienia, w terminie:
1)
30 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu popierającego;
2)
45 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu zatwierdzającego.
4.
Minister właściwy do spraw klimatu wydaje list popierający oraz list zatwierdzający albo odmawia ich wydania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Krajowego ośrodka.
5.
Minister właściwy do spraw klimatu przed wydaniem listu zatwierdzającego informuje Komisję Europejską o zamiarze jego wydania, a także przekazuje raport, o którym mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 5 pkt 2.
6.
Kopię listu popierającego lub listu zatwierdzającego albo kopie decyzji odmawiających ich wydania minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od dnia ich wydania.
7.
List popierający wygasa po upływie jednego roku od dnia doręczenia zgłaszającemu projekt wspólnych wdrożeń, jeżeli w tym czasie zgłaszający projekt nie złoży wniosku o wydanie listu zatwierdzającego.
8.
Wygaśnięcie listu popierającego stwierdza minister właściwy do spraw klimatu w drodze decyzji administracyjnej.
9.
Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie listu popierającego minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od dnia jej wydania.
Art. 38. Listy popierające i listy zatwierdzające dla pro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...