• Art. 50. - Przekazywanie...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 50. emisje gazów


Przekazywanie jednostek redukcji emisji

1.
Jednostkami redukcji emisji można swobodnie rozporządzać.
2.
Przekazanie nabywcy jednostek redukcji emisji na wskazany rachunek lub rachunki prowadzone w rejestrze państwa uprawnionego lub w Krajowym rejestrze odbywa się na wniosek realizującego projekt wspólnych wdrożeń.
2a.
(uchylony)
3.
Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej do ministra właściwego do spraw klimatu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, o którym mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 3, za który został sporządzony raport z weryfikacji.
4.
Wniosek powinien zawierać:
1)
wskazanie nabywcy lub nabywców jednostek redukcji emisji;
2)
wskazanie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy raport z weryfikacji i za który będą przekazywane jednostki redukcji emisji;
3)
wskazanie liczby jednostek redukcji emisji, które mają zostać przekazane nabywcy zgodnie z liczbą określoną w raporcie z weryfikacji lub liście zatwierdzającym projekt; w przypadku różnicy wskazuje się wartość niższą;
3a)
(uchylony)
4)
wskazanie rachunku lub rachunków, na które mają zostać przekazane jednostki redukcji emisji.
5.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
umowę sprzedaży jednostek redukcji emisji lub inny dokument określający sposób rozporządzania tymi jednostkami lub ich przekazywania;
2)
upoważnienie nabywcy do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wystawione przez właściwy organ państwa uprawnionego, jeżeli nabywca nie jest państwem uprawnionym;
3)
raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 6.
6.
W przypadku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w ramach ścieżki drugiej raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 6, powinien mieć pozytywną ocenę Komitetu Nadzorującego.
7.
Minister właściwy do spraw klimatu wyraża zgodę na przekazanie jednostek redukcji emisji w drodze decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
8.
Łączna liczba jednostek redukcji emisji, jaka może zostać przekazana nabywcy, nie może być większa od sumy jednostek redukcji emisji określonej w raportach z weryfikacji, o której mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 5, lub w liście zatwierdzającym projekt. W przypadku różnicy wybiera się wartość niższą.
9.
Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Krajowemu ośrodkowi.
10.
Krajowy ośrodek przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii ostatecznej decyzji, jednostki redukcji emisji w liczbie określonej w decyzji na wskazany rachunek lub rachunki w krajowym rejestrze nabywcy.
Art. 50. Przekazywanie jednostek redukcji emisji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...