• Ustawa o systemie zarządz...
  23.02.2024

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2022.0.673 t.j. - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Obserwuj akt

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Listy zatwierdzające projekty wspólnych wdrożeń wydane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się listami zatwierdzającymi w rozumieniu ustawy.
2.
Listy popierające projekty wspólnych wdrożeń wydane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się listami popierającymi w rozumieniu ustawy.
3.
Podmioty, które otrzymały listy popierające przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą wystąpić o wydanie listu zatwierdzającego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
4.
W przypadku niezłożenia wniosku o wydanie listu zatwierdzającego w terminie, o którym mowa w ust. 3, list popierający otrzymany przed dniem wejścia w życie ustawy traci ważność.
5.
Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje jednostki przyznanej emisji w zamian za osiągniętą redukcję, uniknięcie emisji gazów cieplarnianych lub pochłonięcie dwutlenku węgla (CO2), jeżeli wynika to z listu zatwierdzającego projekt wspólnych wdrożeń wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepisy art. 50 przekazywanie jednostek redukcji emisji, stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadku projektów wspólnych wdrożeń zatwierdzonych i zrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy wniosek o przekazanie jednostek redukcji emisji lub jednostek przyznanej emisji składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przepisy art. 50 przekazywanie jednostek redukcji emisji, stosuje się odpowiednio.
Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska, ust. 1, podmiot korzystający ze środowiska sporządza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 r.
Pierwsze informacje, o których mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska ust. 8, Narodowy Fundusz, powiaty, gminy i dysponenci środków publicznych, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1240, z późn. zm.), sporządzają za rok 2010 i przekazują do końca lutego 2011 r.
Pierwszej oceny informacji, o której mowa w art. 8 analiza informacji zawartych w raportach podmiotu korzystającego ze środowiska, ust. 4, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje w terminie do dnia 15 grudnia 2012 r. Ocenie tej podlegają informacje zawarte w raportach sporządzonych za rok 2010 i 2011.
1.
Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 opłata za korzystanie ze środowiska ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy art 285–288 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
(uchylony)
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 wykazy danych wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 286 wykazy danych wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska ust. 6 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska pkt 7, 7a i 10a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 18.08.2009 r. - Dz. U. z 2009 r. poz. 1070]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...