• Ustawa o systemie zarządz...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Rozdział 9. Realizacja projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i projektów mechanizmu czystego rozwoju

1.
Udział w realizacji projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i projektów mechanizmu czystego rozwoju wymaga uzyskania zgody wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw klimatu.
2.
Udzielenie zgody następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego udziałem w projekcie.
3.
Wniosek o udzielenie zgody składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, do ministra właściwego do spraw klimatu.
4.
Wniosek o udzielenie zgody powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres zgłaszającego projekt;
2)
określenie lokalizacji projektu;
3)
oszacowanie przewidywanej wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2);
4)
wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek realizacji projektu będą powstawały jednostki redukcji emisji lub jednostki poświadczonej redukcji emisji;
5)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5;
6)
opis projektu i stosowanej technologii;
7)
informację:
a) na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku,
b) o wybranej ścieżce w przypadku projektów wspólnych wdrożeń.
5.
Projekty wspólnych wdrożeń oraz projekty mechanizmu czystego rozwoju dotyczące obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW powinny dodatkowo spełniać warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 warunki wydania listu popierającego, ust. 4.
1.
Minister właściwy do spraw klimatu udziela zgody albo odmawia jej udzielenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu odmawia udzielenia zgody w formie decyzji administracyjnej, jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom określonym w art. 51 udzielenie zgody na udział w realizacji projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium RP.
3.
Kopię decyzji udzielającej zgody lub decyzji odmawiającej jej udzielenia minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od dnia ich wydania.
Decyzja udzielająca zgody na udział w projekcie powinna zawierać:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres zgłaszającego projekt;
2)
określenie lokalizacji projektu;
3)
nazwę projektu, dla którego jest wydana;
4)
upoważnienie do udziału w projekcie wspólnych wdrożeń lub projekcie mechanizmu czystego rozwoju.
Jednostkami redukcji emisji i jednostkami poświadczonej redukcji emisji uzyskanymi w wyniku realizacji projektów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można swobodnie rozporządzać.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...