• Art. 30. - Zwolnienia od...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 30. powódź


Zwolnienia od niektórych podatków

1.
Zwalnia się od podatku dochodowego:
1)
dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu:
a) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
b) darowizn, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2180);
2)
przychody poszkodowanego otrzymane na podstawie art 10-13 i art 17-19; wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych przychodów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;
3)
przychody otrzymane na podstawie art. 23 pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2.
Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn darowizny, jeżeli do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź, zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.
3.
Do środków trwałych, których dotyczą przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów ust. 1 pkt 45 i pkt 45a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) oraz art. 16 wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu ust. 1 pkt 48 i pkt 63 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587).
4.
W przypadku gdy przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 34 przerwa w prowadzeniu działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540), została spowodowana powodzią, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.
5.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź.
6.
Do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 8 przychody z udziału w spółce, w wspólnej własności, przychody z pozarolniczej działalności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 5ust awy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 30. Zwolnienia od niektórych podatków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...