• Ustawa o szczególnych roz...
  14.06.2024

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2024.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Obserwuj akt

Rozdział 3. Pożyczki dla przedsiębiorców

1.
Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 stosowanie przepisów ustawy, ust. 3, mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki na warunkach określonych w przepisach niniejszego rozdziału.
2.
Pożyczkę przedsiębiorca przeznacza na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej; przedsiębiorca może przeznaczyć pożyczkę także na usuwanie szkód w środkach trwałych oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Pożyczka może być przeznaczona także na remont lub przystosowanie do prowadzenia działalności gospodarczej innego lokalu lub budynku, w sytuacji, gdy usuwanie szkód w dotychczasowym miejscu jej prowadzenia wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem powtórnego zniszczenia przez powódź w przyszłości.
3.
O udzielenie pożyczki ubiegać się może przedsiębiorca, który w czasie wystąpienia powodzi:
1)
wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 stosowanie przepisów ustawy, ust. 2;
2)
zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników.
4.
O udzielenie pożyczki ubiegać się może również przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej.
1.
Pożyczek udzielają fundusze pożyczkowe wybrane zgodnie z art. 51 wybór funduszu pożyczkowego-54.
2.
Środki finansowe na udzielanie pożyczek są przekazywane funduszowi pożyczkowemu w formie dotacji po wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 stosowanie przepisów ustawy, ust. 2.
3.
Do czasu uzyskania dotacji, o której mowa w ust. 2, fundusz pożyczkowy może wypłacać pożyczki ze środków własnych. Kwota udzielonych pożyczek podlega refundacji w ramach tej dotacji.
1.
Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi, w związku z którą wydane zostało rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 stosowanie przepisów ustawy ust. 2, lecz nie więcej niż 50.000 zł.
2.
W przypadku gdy przedsiębiorca przed wystąpieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania przyznanego na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.
3.
Za ubezpieczenie przedsiębiorstwa uważa się ubezpieczenie od następstw klęsk żywiołowych przynajmniej jednego ze składników majątkowych przedsiębiorstwa.
4.
Oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokonuje, według wyboru przedsiębiorcy:
1)
komisja powołana przez fundusz pożyczkowy;
2)
rzeczoznawca lub biegły uprawniony do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych;
3)
rzeczoznawca majątkowy.
5.
Koszt związany z oszacowaniem szkód przez rzeczoznawcę majątkowego, rzeczoznawcę lub biegłego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może zostać pokryty ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.
6.
Oszacowanie, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę określenia przez fundusz pożyczkowy kwoty pożyczki udzielanej przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy, który przed wystąpieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, podstawę określenia przez fundusz pożyczkowy kwoty pożyczki może stanowić oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela.
1.
Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca składa w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody powstałej w wyniku powodzi.
2.
Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca dołącza:
1)
zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi;
2)
oświadczenie przedsiębiorcy o:
a) spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 3 pkt 2,
b) faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w czasie wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu,
c) zawarciu przed wystąpieniem powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych oraz o kwocie przyznanego odszkodowania albo niezawarciu takiej umowy.
2a.
W przypadku gdy podstawą określenia kwoty pożyczki jest oszacowanie, o którym mowa w art. 43 warunki udzielenia przedsiębiorcy pożyczki ust. 4 pkt 2 lub 3, lub oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 43 warunki udzielenia przedsiębiorcy pożyczki ust. 6, do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca dołącza to oszacowanie wraz z dokumentacją, na podstawie której zostało ono dokonane.
3.
W przypadku zawarcia przez przedsiębiorcę przed wystąpieniem powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, przedsiębiorca dołącza jej kopię do wniosku o udzielenie pożyczki.
4.
Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie podlega opłacie skarbowej.
5.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik do ustawy.
1.
Fundusz pożyczkowy jest obowiązany do zawarcia umowy pożyczki z przedsiębiorcą spełniającym warunki, o których mowa w art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 3 i 4, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki przez przedsiębiorcę.
2.
W przypadku braków formalnych we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę, fundusz pożyczkowy, w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, informuje przedsiębiorcę o konieczności uzupełnienia tego wniosku.
3.
Wnioski o udzielenie pożyczki fundusz pożyczkowy rozpatruje w kolejności ich złożenia. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku za datę jego złożenia przyjmuje się datę złożenia uzupełnionego kompletnego wniosku.
4.
Wypłata pożyczki następuje niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki.
5.
(uchylony)
1.
Przedsiębiorca przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z funduszem pożyczkowym jest obowiązany do wykorzystania i przedstawienia rozliczenia otrzymanej pożyczki. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony przez fundusz pożyczkowy o kolejne 3 miesiące.
2.
Za wykorzystanie pożyczki uznaje się również wydatki na cele określone w art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 2 poniesione przez przedsiębiorcę przed udzieleniem pożyczki.
2a.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przedsiębiorcy oraz za zgodą funduszu pożyczkowego, dopuszczalne jest dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami finansowanymi ze środków otrzymanej pożyczki.
3.
Podstawę rozliczenia otrzymanej pożyczki stanowią rachunki lub faktury wystawione na przedsiębiorcę.
1.
Pożyczka wykorzystana i rozliczona zgodnie z art. 41ust . 2 i art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę, podlega umorzeniu z dniem złożenia do funduszu pożyczkowego rozliczenia, o którym mowa w art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę ust. 1.
2.
Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki wydaje fundusz pożyczkowy po dokonaniu kontroli poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków. Do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Fundusz pożyczkowy wydający decyzję w sprawie umorzenia pożyczki jest organem pierwszej instancji.
3.
Jeżeli przedsiębiorca, który przed wystąpieniem powodzi nie zawarł umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, wykorzystał i rozliczył otrzymaną pożyczkę zgodnie z art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 2 i art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę, umorzeniu podlega 75% udzielonej pożyczki. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu.
4.
Odmowa umorzenia pożyczki odpowiednio w całości lub w części następuje:
1)
w przypadku niewykorzystania lub nierozliczenia pożyczki w całości lub w części w sposób oraz w terminach określonych w art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 2 i art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę;
1a)
w przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub w części i niedołączenia do jej rozliczenia potwierdzenia, o którym mowa w art. 47a zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki ust. 2;
2)
w przypadkach, o których mowa w art. 49 kontrola poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków ust. 2-4.
4a.
W decyzji o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części określa się kwotę, do której zapłaty jest obowiązany przedsiębiorca. Kwota ta jest równa sumie nieumorzonej kwoty pożyczki oraz należnych w dniu wydania decyzji odsetek ustawowych, jeżeli są naliczane. Decyzja o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
5.
Od decyzji o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części przysługuje przedsiębiorcy odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.
6.
Jeżeli przedsiębiorca wniósł odwołanie, o którym mowa w ust. 5, za okres od dnia jego wniesienia do dnia uprawomocnienia się wydanego w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia nie nalicza się odsetek.
1.
W przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub w części niewykorzystana kwota pożyczki podlega zwrotowi.
2.
Do rozliczenia pożyczki, o którym mowa w art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę ust. 1, przedsiębiorca dołącza potwierdzenie dokonania wpłaty niewykorzystanej kwoty pożyczki na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego. W przypadku niedołączenia tego potwierdzenia przepis art. 45 braki formalne wniosku o pożyczkę, umowa pożyczki, wypłata i zabezpieczenie pożyczki ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Od niewykorzystanej kwoty pożyczki niezwróconej zgodnie z ust. 2 fundusz pożyczkowy nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki są liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki.
1.
W przypadkach, o których mowa w art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy ust. 3 i art. 49 kontrola poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków ust. 3:
1)
spłaty pożyczki dokonuje się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez fundusz pożyczkowy i przedsiębiorcę;
2)
okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki;
3)
okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia umowy pożyczki.
2.
W uzasadnionych przypadkach fundusz pożyczkowy może, na wniosek przedsiębiorcy, dokonać zmian harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
1.
W ramach kontroli, o której mowa w art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy ust. 2, przedsiębiorca jest obowiązany, na wniosek funduszu pożyczkowego, udostępnić dokumentację związaną z wykorzystaniem udzielonej pożyczki oraz umożliwić funduszowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia prawidłowości wykorzystania pożyczki.
2.
W przypadku:
1)
odmowy umożliwienia funduszowi pożyczkowemu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 – przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki,
2)
nierozliczenia pożyczki w całości lub w części w terminie określonym w art. 46 obowiązek rozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę ust. 1 – przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu nierozliczonej kwoty pożyczki
– wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki.
3.
W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli przez fundusz pożyczkowy, że pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z celem określonym w art. 41 pożyczka dla przedsiębiorców ust. 2, przedsiębiorca jest obowiązany do spłaty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty pożyczki powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki.
4.
W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 44 wniosek przedsiębiorcy o udzielenie pożyczki ust. 2 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki.
5.
Decyzja o odmowie umorzenia pożyczki w całości lub w części, o której mowa w art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy ust. 4a, stanowi podstawę do zwrotu lub spłaty przez przedsiębiorcę pożyczki lub jej części. Zwrotu pożyczki lub jej części przedsiębiorca dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji.
1.
Należności funduszu pożyczkowego z tytułu niespłaconych lub niezwróconych pożyczek lub ich części mogą zostać umorzone w całości lub w części, jeżeli:
1)
przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo majątek pozostawiony nie podlega egzekucji na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) lub ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.), albo pozostawił jedynie przedmioty codziennego użytku domowego;
2)
przedsiębiorca będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4)
przedsiębiorca będący jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną uległ likwidacji;
5)
zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2.
Decyzję w sprawie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1, wydaje fundusz pożyczkowy. W przypadku gdy należność funduszu pożyczkowego przekracza 5000 zł, decyzja w sprawie jej umorzenia wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki.
3.
Do decyzji w sprawie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Od decyzji wydanej przez fundusz pożyczkowy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki.
4.
Umorzenie należności funduszu pożyczkowego na podstawie ust. 1 pkt 5 stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Przed wydaniem decyzji o umorzeniu należności funduszu pożyczkowego na podstawie art. 49a umorzenie należności z tytułu udzielonych pożyczek ust. 1 pkt 5 fundusz pożyczkowy jest obowiązany wystąpić do przedsiębiorcy o przedłożenie dokumentacji, o której mowa w art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
Spłata, o której mowa w art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy ust. 3 i art. 49 kontrola poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków ust. 3, oraz zwrot, o którym mowa w art. 47a zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki ust. 1 i art. 49 kontrola poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków ust. 2 i 4, są dokonywane na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.
1.
Do należności funduszu pożyczkowego z tytułu spłaty lub zwrotu pożyczki lub jej części, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2.
Do dochodzenia należności funduszu pożyczkowego z tytułu spłaty lub zwrotu pożyczki lub jej części stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1.
Wyboru funduszu pożyczkowego minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje w drodze konkursu.
2.
Informacja o konkursie jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.
3.
W informacji, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki podaje obszar, na którym mają być udzielane pożyczki w przypadku wystąpienia powodzi, przewidywany okres, w którym fundusz pożyczkowy będzie obowiązany do udzielania pożyczek, termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji oraz zasady oceny ofert składanych przez fundusze pożyczkowe.
1.
Przez fundusz pożyczkowy rozumie się osobę prawną, która:
1)
nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe;
2)
uchwałą właściwego organu utworzyła fundusz pożyczkowy przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom.
2.
O udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi może ubiegać się fundusz pożyczkowy, który:
1)
nie poniósł straty w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu;
2)
nie zalegał ze zobowiązaniami publicznoprawnymi na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu.
1.
Wybór funduszu pożyczkowego jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów:
1)
doświadczenia w udzielaniu pożyczek;
2)
organizacji udzielania pożyczek;
3)
zasobów kadrowych przewidzianych do udzielania pożyczek;
4)
miejsca prowadzenia działalności statutowej przez fundusz pożyczkowy.
2.
Do oferty fundusz pożyczkowy dołącza:
1)
kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok bilansowy;
2)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru;
3)
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 52 pojęcie funduszu pożyczkowego ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki, ogłasza wynik konkursu. Ogłoszenie zawiera listę funduszy pożyczkowych, które złożyły ofertę, wraz z danymi teleadresowymi. Odwołanie od wyniku konkursu nie przysługuje.
1.
Z funduszem pożyczkowym, który wygrał konkurs, o którym mowa w art. 51 wybór funduszu pożyczkowego ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zawiera umowę określającą:
1)
zasady i termin przekazywania i rozliczania dotacji;
2)
okres, w którym fundusz pożyczkowy będzie obowiązany do udzielania pożyczek;
3)
sposób i tryb informowania o wykorzystaniu przez fundusz pożyczkowy środków dotacji;
4)
zasady składania przez fundusz pożyczkowy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdań o wykorzystaniu dotacji i stanie realizacji umów z przedsiębiorcami.
2.
W przypadku niepodpisania z wybranym na podstawie przeprowadzonego konkursu funduszem pożyczkowym umowy, o której mowa w ust. 1, jest ona podpisywana z kolejnym funduszem pożyczkowym spełniającym kryteria, o których mowa w art. 53 kryteria wyboru funduszu pożyczkowego, bez konieczności powtórnego ogłaszania konkursu.
1.
Dotacja jest gromadzona na wyodrębnionym rachunku funduszu pożyczkowego i podlega rozliczeniu po upływie terminu określonego w umowie, o której mowa w art. 54 umowa z funduszem pożyczkowym wybranym w wyniku konkursu, ust. 1.
2.
Kwota dotacji niewypłacona przedsiębiorcom oraz odsetki powstające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
3.
Część dotacji przekazanej funduszowi pożyczkowemu może być przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych tego funduszu ponoszonych w związku z udzielaniem pożyczek realizowanym na podstawie umowy, o której mowa w art. 54 umowa z funduszem pożyczkowym wybranym w wyniku konkursu, ust. 1.
4.
Kosztami operacyjnymi są:
1)
wynagrodzenia ogółem pracowników funduszu pożyczkowego;
2)
zakup materiałów i artykułów biurowych;
3)
zakup usług zewnętrznych związanych z obsługą udzielanych pożyczek oraz informowaniem o możliwości ubiegania się o pożyczkę;
4)
diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika funduszu pożyczkowego związanej z obsługą udzielanych pożyczek - do wysokości określonej w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
5)
koszty działalności komisji, o której mowa w art. 43 warunki udzielenia przedsiębiorcy pożyczki, ust. 4 pkt 1;
6)
koszty działań windykacyjnych ponoszone przez fundusz pożyczkowy w związku z niedokonywaniem przez przedsiębiorców spłaty lub zwrotu udzielonych im pożyczek.
5.
Środki dotacji przeznaczane na pokrycie kosztów operacyjnych funduszu pożyczkowego nie mogą przekraczać wysokości 5% kwoty wypłaconych przez ten fundusz pożyczek.
Środki otrzymane przez fundusze pożyczkowe ze spłaty i zwrotu pożyczek oraz odsetki spłacane przez przedsiębiorców podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
1.
Zwalnia się od podatku dochodowego:
1)
kwoty pożyczek umorzonych zgodnie z art. 47 umorzenie pożyczki udzielonej przedsiębiorcy, ust. 1-3;
2)
dotacje, o których mowa w art. 42 podmioty udzielające pożyczek przedsiębiorcom, ust. 2, otrzymane przez fundusze pożyczkowe.
2.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji, o których mowa w art. 42 podmioty udzielające pożyczek przedsiębiorcom, ust. 2, otrzymanych przez fundusze pożyczkowe.
3.
Do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 8 przychody z udziału w spółce, w wspólnej własności, przychody z pozarolniczej działalności, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 5 przychody wspólników, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...