• Ustawa o szczególnych roz...
  14.06.2024

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2024.0.654 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Obserwuj akt

Rozdział 4. Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. poz. 437, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 526, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Do dnia 31 grudnia 2011 r. wnioski, o których mowa w art. 23 pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ust. 1, składa się kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pierwszy konkurs, o którym mowa w art. 51 wybór funduszu pożyczkowego ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 03.11.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 234]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...