• Ustawa o timeshare
  26.05.2024

Ustawa o timeshare

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2011.230.1370 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare

Obserwuj akt

Rozdział 2. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Przed zawarciem umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany przedsiębiorca jest obowiązany przekazać konsumentowi szczegółowe informacje dotyczące takiej umowy, w zakresie określonym w standardowych formularzach informacyjnych, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 1-4 do ustawy.
1.
Informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, dotyczące:
1)
umowy timeshare - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy;
2)
umowy o długoterminowy produkt wakacyjny - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy;
3)
umowy pośrednictwa w odsprzedaży - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy;
4)
umowy o uczestnictwo w systemie wymiany - przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 4 do ustawy.
2.
Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać konsumentowi informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, w odpowiednim czasie, umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy.
3.
Oferta zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy,
4.
Informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie, w sposób jasny i zrozumiały, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji.
5.
Informacje, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, powinny być sporządzone, zgodnie z wyborem konsumenta, w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem. Jeżeli w państwie tym obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, informacje powinny być sporządzone w jednym z tych języków, wybranym przez konsumenta. Informacje nie mogą być sporządzone w języku niebędącym językiem urzędowym Unii Europejskiej.
1.
Wszelkie zmiany informacji, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą konsumenta bądź w przypadku działania siły wyższej. Zgoda konsumenta na dokonanie zmian nie może być dorozumiana.
2.
O zmianach w przekazanych konsumentowi informacjach przedsiębiorca informuje konsumenta na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji. Przepis art. 10 forma przekazania informacji konsumentowi, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Przed zawarciem umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany przedsiębiorca, w sposób jasny i zrozumiały, zwraca konsumentowi uwagę na:
1)
prawo i termin odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami art. 24 obowiązek poinformowania przedsiębiorcy o zbyciu praw z umowy, i art. 25 prawo konsumenta odstąpienia od umowy,
2)
zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń, określony w art. 34 zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń określonych w umowie przed upływem niektórych terminów,
Przedsiębiorca, który przed zawarciem umowy nie przekazał konsumentowi wszystkich wymaganych zgodnie z art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, informacji, jest obowiązany przekazać je konsumentowi po jej zawarciu.
Jeżeli konsument zawiera z przedsiębiorcą umowę przedwstępną, zobowiązującą do zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, do umowy przedwstępnej przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
1.
W reklamach dotyczących timeshare, długoterminowego produktu wakacyjnego, pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego, lub dotyczących uczestnictwa w systemie wymiany, przedsiębiorca jest obowiązany informować o miejscu i sposobie otrzymania informacji, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy,
2.
Przedsiębiorca, który podczas spotkań, w szczególności organizowanych poza lokalem przedsiębiorstwa, przekazuje konsumentowi informacje handlowe dotyczące timeshare, długoterminowego produktu wakacyjnego, pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego, lub dotyczące uczestnictwa w systemie wymiany, albo który na spotkaniach składa konsumentom oferty zawarcia umów timeshare, umów o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży, lub umów o uczestnictwo w systemie wymiany, jest obowiązany w zaproszeniach na spotkania jednoznacznie wskazać na ich handlowy cel i charakter. Przedsiębiorca zapewnia dostęp do informacji, o których mowa w art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, przez cały czas trwania takich spotkań.
3.
Zawieranie umów timeshare lub umów o długoterminowy produkt wakacyjny nie może być przez przedsiębiorcę przedstawiane jako inwestycja.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...