• Ustawa o timeshare
  23.07.2024

Ustawa o timeshare

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2011.230.1370 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare

Obserwuj akt

Rozdział 5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1.
Konsument ma prawo odstąpienia od umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia doręczenia dokumentu umowy, jeżeli dzień ten następuje po dniu jej zawarcia.
2.
Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu:
1)
o rok - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, standardowego formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 18 informacje dla konsumentów jako integralna część umowy, ust. 2;
2)
o 3 miesiące - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, w sposób określony w art. 10 forma przekazania informacji konsumentowi, ust. 1, wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy,
3.
W przypadku gdy przedsiębiorca przekazał konsumentowi:
1)
przed upływem roku od dnia zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, standardowy formularz odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 18 informacje dla konsumentów jako integralna część umowy, ust. 2 - termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia jego otrzymania przez konsumenta;
2)
przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, w sposób określony w art. 10 forma przekazania informacji konsumentowi, ust. 1, wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 9 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta przed zawarciem umowy, - termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia otrzymania tych informacji przez konsumenta.
W przypadku jednoczesnego zawarcia przez konsumenta z tym samym przedsiębiorcą umowy timeshare i umowy o uczestnictwo w systemie wymiany:
1)
bieg terminu odstąpienia zgodnie z przepisami art. 25 prawo konsumenta odstąpienia od umowy, ust. 1 i 2 od umowy o uczestnictwo w systemie wymiany rozpoczyna się w dniu doręczenia konsumentowi dokumentu umowy timeshare;
2)
przy ustalaniu terminu odstąpienia od umowy o uczestnictwo w systemie wymiany zgodnie z przepisem art. 25 prawo konsumenta odstąpienia od umowy, ust. 3:
a) okres roku, o którym mowa w art. 25 prawo konsumenta odstąpienia od umowy, ust. 3 pkt 1, liczy się od dnia doręczenia dokumentu umowy timeshare,
b) okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 25 prawo konsumenta odstąpienia od umowy, ust. 3 pkt 2, liczy się od dnia doręczenia dokumentu umowy timeshare.
Upływ terminu do odstąpienia przez konsumenta od umowy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku, o którym mowa w art. 13 nieprzekazanie konsumentowi przed zawarciem umowy wymaganych informacji,
1.
Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przedsiębiorcy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu, o którym mowa w art. 18 informacje dla konsumentów jako integralna część umowy, ust. 2.
3.
Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
1.
W razie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
2.
Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Konsument w szczególności nie jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane przez przedsiębiorcę przed odstąpieniem od umowy ani do zwrotu korzyści, które przedsiębiorca mógłby uzyskać, gdyby konsument od umowy nie odstąpił.
1.
Odstąpienie od umowy timeshare lub od umowy o długoterminowy produkt wakacyjny jest skuteczne także wobec umów powiązanych.
2.
Do odstąpienia od umów powiązanych, zgodnie z ust. 1, przepisy art. 29 wykonanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy, stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli konsument uiszcza przedsiębiorcy wynagrodzenie z wykorzystaniem, w całości lub w części, kredytu lub pożyczki udzielonych przez przedsiębiorcę albo przez osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą, odstąpienie przez konsumenta od umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub od umowy o uczestnictwo w systemie wymiany jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki.
2.
Do odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki, zgodnie z ust. 1, przepisy art. 29 wykonanie przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy, stosuje się odpowiednio.
1.
Umowy pośrednictwa w odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, dotyczące praw konsumenta z umowy timeshare lub praw konsumenta z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, niebędące umowami powiązanymi, zawarte przez konsumenta, rozwiązują się wskutek odstąpienia od umowy timeshare lub od umowy o długoterminowy produkt wakacyjny.
2.
Konsument jest obowiązany niezwłocznie poinformować przedsiębiorcę, z którym miał zawarte, niebędące umowami powiązanymi umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, o odstąpieniu od umowy timeshare lub od umowy o długoterminowy produkt wakacyjny. W przypadku niewykonania tego obowiązku konsument jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.
3.
Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2:
1)
zwalnia konsumenta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przedsiębiorcy, z którym miał on zawartą umowę pośrednictwa w odsprzedaży;
2)
uprawnia konsumenta do otrzymania od przedsiębiorcy, z którym miał on zawartą umowę o uczestnictwo w systemie wymiany, zwrotu zapłaconego mu wynagrodzenia; wynagrodzenie przedsiębiorca zwraca w kwocie pomniejszonej o wartość spełnionych na rzecz konsumenta świadczeń, z uwzględnieniem okresu, na jaki umowa została zawarta.
Jeżeli konsument zawiera z przedsiębiorcą umowę przedwstępną, zobowiązującą do zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, do umowy przedwstępnej przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...