• Ustawa o timeshare
  21.05.2024

Ustawa o timeshare

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2011.230.1370 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń określonych w umowie

Zakazane jest:
1)
żądanie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie timeshare, umowie o długoterminowy produkt wakacyjny lub umowie o uczestnictwo w systemie wymiany, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2)
żądanie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie pośrednictwa w odsprzedaży, przed:
a) doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny lub
b) rozwiązaniem umowy.
Jeżeli konsument zawiera z przedsiębiorcą umowę przedwstępną, zobowiązującą do zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, zakazane jest żądanie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie przedwstępnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedwstępnej.
Za żądanie lub przyjmowanie świadczeń, o którym mowa w art. 34 zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń określonych w umowie przed upływem niektórych terminów, i art. 35 zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń określonych w umowie przedwstępnej, uznaje się w szczególności żądanie lub przyjmowanie od konsumenta:
1)
zaliczek;
2)
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
3)
blokady rachunku bankowego;
4)
pisemnego oświadczenia o uznaniu długu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...