• Ustawa o timeshare
  04.03.2024

Ustawa o timeshare

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2011.230.1370 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare

Obserwuj akt

Rozdział 7. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwość przedmiotu świadczenia

1.
Przedsiębiorca będący stroną umowy timeshare jest obowiązany utrzymywać miejsce zakwaterowania oraz inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie tej umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały czas trwania umowy, w tym dokonywać napraw i innych nakładów koniecznych.
2.
Miejsce zakwaterowania oraz inne obiekty udostępniane konsumentowi uznaje się za przydatne do umówionego użytku, jeżeli są one zgodne z opisem zawartym w umowie. Nieudostępnienie konsumentowi wszystkich obiektów oraz usług, do których miał on uzyskać dostęp, oznacza brak przydatności do umówionego użytku.
Jeżeli umowa timeshare nie stanowi inaczej, konsument nie jest obowiązany do ponoszenia nakładów na miejsce zakwaterowania oraz na inne obiekty udostępniane mu na podstawie tej umowy.
Jeżeli w czasie trwania umowy timeshare miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie tej umowy wymagają napraw, bez których nie są one przydatne do umówionego użytku, a które zgodnie z umową nie obciążają konsumenta, konsument może wyznaczyć przedsiębiorcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konsument może dokonać koniecznych napraw na koszt przedsiębiorcy.
1.
Jeżeli miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie umowy timeshare mają wady, które ograniczają ich przydatność do umówionego użytku, konsument może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za czas trwania wad.
2.
Jeżeli miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie umowy timeshare w chwili wydania ich konsumentowi miały wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie ich używanie, albo jeżeli wady takie powstały później, a przedsiębiorca mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, konsument może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3.
Roszczenie o obniżenie wynagrodzenia z powodu wad, jak również uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym nie przysługuje konsumentowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.
Jeżeli wady miejsca zakwaterowania lub innych obiektów udostępnianych konsumentowi na podstawie umowy timeshare są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu konsumenta lub innych uprawnionych do korzystania z nich osób, konsument może wypowiedzieć umowę timeshare ze skutkiem natychmiastowym, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.
Do umowy o długoterminowy produkt wakacyjny przewidującej prawo konsumenta do skorzystania z miejsca zakwaterowania lub z innych obiektów udostępnianych mu na podstawie tej umowy przepisy art. 37 obowiązki przedsiębiorcy w zakresie umowy timeshare-41 stosuje się odpowiednio.
Konsument korzystający z miejsca zakwaterowania na podstawie umowy o uczestnictwo w systemie wymiany wstępuje w wynikające z art. 39 niewykonanie przez przedsiębiorcę koniecznych napraw obiektów udostępnianych w ramach umowy timeshare, uprawnienia konsumenta, z którego miejsca zakwaterowania korzysta. Uprawnienia wynikające z art. 40 uprawnienia konsumenta w razie wad obiektów udostępnionych w ramach umowy timeshare, i art. 41 uprawnienia konsumenta w razie zagrażających zdrowiu wad obiektów udostępnionych w ramach umowy timeshare, przysługują temu konsumentowi wobec przedsiębiorcy, z którym ma on zawartą umowę o uczestnictwo w systemie wymiany.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...