• Art. 27b. - Obowiązki po...
  14.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Art. 27b. trans. drog.


Obowiązki pośrednika przy przewozie osób

1.
Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest obowiązany do:
1)
weryfikacji, czy przedsiębiorca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób, posiada odpowiednią licencję, o której mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust. 1, oraz wypis lub wypisy z tej licencji dla pojazdu lub pojazdów, którymi są realizowane przewozy zlecane przez pośrednika, nie później niż:
a) przed rozpoczęciem współpracy,
b) w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności licencji posiadanej przez przedsiębiorcę, któremu przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób przekazuje zlecenia przewozu osób;
1a)
weryfikacji spełnienia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 obowiązek przestrzegania przez podróżnych przepisów porządkowych ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ‒ Prawo przewozowe, jeżeli gmina, na której terenie przewóz jest wykonywany wprowadziła takie przepisy;
2)
prowadzenia, w postaci elektronicznej, rejestru przekazanych zleceń przewozu osób oraz przechowywania zgromadzonych w tym rejestrze informacji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz;
3)
prowadzenia, w postaci elektronicznej, ewidencji przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, oraz przechowywania zgromadzonych w tej ewidencji informacji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz;
4)
udostępniania informacji, czy dokonał weryfikacji, o której mowa w pkt 1, i jej wyniku lub informacji zgromadzonych w rejestrze przekazanych zleceń przewozu osób i ewidencji przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku;
5)
podejmowania działań, o których mowa w art. 27e obowiązek weryfikacji osób współpracujących przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób.
2.
Rejestr przekazanych zleceń przewozu osób i ewidencję przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, prowadzi się w celu wywiązania się z obowiązków określonych w ustawie.
3.
Rejestr przekazanych zleceń przewozu osób zawiera następujące informacje:
1)
firmę przedsiębiorcy, któremu zlecono przewóz osób;
2)
adres i oznaczenie siedziby albo miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy, któremu zlecono przewóz osób;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, któremu zlecono przewóz osób;
4)
w przypadku zlecenia przewozu osób taksówką – numer licencji, o której mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust. 1 pkt 3, oraz nazwę organu, który udzielił tej licencji;
5)
w przypadku zlecenia przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – numer licencji i wypisu z licencji, o której mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz nazwę organu, który udzielił tej licencji;
6)
numer rejestracyjny pojazdu, którym zrealizowano zlecony przewóz osób;
7)
datę oraz godzinę przekazania zlecenia przewozu osób.
4.
Ewidencja przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, zawiera następujące informacje:
1)
firmę przedsiębiorcy, któremu zleca się przewóz osób;
2)
adres i oznaczenie siedziby albo miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy, któremu zleca się przewóz osób;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, któremu zleca się przewóz osób;
4)
o osobach wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz przedsiębiorcy obejmujące:
a) imię i nazwisko,
b) zdjęcia, o których mowa w art. 27e obowiązek weryfikacji osób współpracujących przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób ust. 5 pkt 1 i ust. 8,
c) odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w art. 27e obowiązek weryfikacji osób współpracujących przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób ust. 2,
d) dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia wykonywania przewozów osób.
5.
Organ udzielający licencji, o których mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust. 1, jest obowiązany, na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób, udzielić informacji, czy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, posiada ważną licencję.
6.
Przedsiębiorca, który nie posiada ważnej licencji, o której mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust. 1, albo zawiesił wykonywanie transportu drogowego na podstawie art. 14a zawieszenie przez przewoźnika wykonywania transportu drogowego , jest obowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przekazującego mu zlecenia przewozu osób, w terminie 7 dni od dnia utraty licencji albo od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
7.
W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 6, wobec przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób oraz przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b:
1)
nie nakłada się kary pieniężnej, o której mowa w lp. 2 w pkt 2.20 załącznika nr 3 do ustawy;
2)
nie stosuje się przepisu art. 15 przesłanki cofnięcia licencji ust. 1 pkt 5.
Art. 27b. Obowiązki pośrednika przy przewozie osób - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...