• Art. 27e. - Obowiązek we...
  14.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Art. 27e. trans. drog.


Obowiązek weryfikacji osób współpracujących przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób

1.
Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, o których mowa w art. 27b obowiązki pośrednika przy przewozie osób ust. 4 pkt 4, którym zleca przewóz osób, w zakresie:
1)
tożsamości;
(2) posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy, o którym mowa w art. 4 dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy;
(Art. 27e w zakresie ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 17.06.2024 r.)
3) niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 uprawnienia do egzaminowania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
2.
Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, następuje przez okazanie przez osobę, o której mowa w art. 27b obowiązki pośrednika przy przewozie osób ust. 4 pkt 4:
1)
dokumentu tożsamości ‒ w zakresie ust. 1 pkt 1;
2)
dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym ‒ w zakresie ust. 1 pkt 2;
3)
zaświadczenia o niekaralności wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy ‒ w zakresie ust. 1 pkt 3.
3.
Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób dokonuje w trybie osobistego stawiennictwa.
4.
Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, następuje dodatkowo przez porównanie danych zawartych w wydanym w kraju prawie jazdy, o którym mowa w art. 4 dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z danymi udostępnionymi na podstawie art. 100ar dane udostępniane zainteresowanemu uwierzytelnionemu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ‒ Prawo o ruchu drogowym przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób.
5.
Dokonanie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób potwierdza przez:
1)
wykonanie zdjęcia osoby, o której mowa w art. 27b obowiązki pośrednika przy przewozie osób ust. 4 pkt 4, umożliwiającego ustalenie wizerunku twarzy tej osoby;
2)
odwzorowanie cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 2.
6.
Dokonanie weryfikacji, o której mowa w ust. 4, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób potwierdza przez wygenerowanie raportu z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 100ar dane udostępniane zainteresowanemu uwierzytelnionemu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ‒ Prawo o ruchu drogowym.
7.
Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób weryfikuje, w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie wykonywania przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, co najmniej raz na 50 przewozów, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni, czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono.
8.
Czynność, o której mowa w ust. 7, jest potwierdzana w postaci zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy osoby wykonującej przewóz osób, o której mowa w art. 27b obowiązki pośrednika przy przewozie osób ust. 4 pkt 4.
9.
Przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób przetwarzają informacje dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, w tym:
1)
dane osobowe zawarte w dokumencie tożsamości, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
informacje zawarte w dokumencie stwierdzającym posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
3)
informacje zawarte w zaświadczeniu o niekaralności, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
4)
zdjęcia, o których mowa w ust. 5 i 8,
5)
informacje niebędące danymi osobowymi mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z ich usług w trakcie przewozu
– przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym osoba, której dotyczą przetwarzane informacje, zakończyła współpracę z danym przedsiębiorcą prowadzącym pośrednictwo przy przewozie osób.
10.
Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób może na wniosek innego przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przekazać temu przedsiębiorcy informacje, o których mowa w ust. 9, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób. Informacje przedsiębiorca przekazuje w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11.
Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest obowiązany na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do przekazania informacji o tym, czy dokonał weryfikacji, o której mowa w ust. 1 i 7, oraz o wyniku tej weryfikacji.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatneg... Sprawdź
Art. 27e. Obowiązek weryfikacji osób współpracujących prz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...