• Art. 51. - Wykonywanie z...
  14.04.2024
Obserwuj akt

Art. 51. trans. drog.


Wykonywanie zadań Inspekcji Transportu Drogowego przez inne organy

1.
Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują następujące organy:
1)
Główny Inspektor Transportu Drogowego;
2)
wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
2.
Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych.
3.
Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.
4.
Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.
5.
Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego pkt 1, 4 i 6 w zakresie określonym w art 68–75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej „inspektorami”.
6.
W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest:
1)
Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach:
a) określonych w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego pkt pkt 2, 3 i 4,
b) związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w ramach kontroli związanej z transgraniczną wymianą informacji, o której mowa w art. 13mg zatrzymanie pojazdu w celu pobrania kaucji lub kary pieniężnej tej ustawy,
ba) (uchylona)
bb) (uchylona)
bc) (uchylona)
c) związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
wojewódzki inspektor – w pozostałych sprawach oraz w sprawach określonych w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego pkt 4.
7.
Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a oraz b, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.
7a.
W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, Główny Inspektor Transportu Drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego środki finansowe na pokrycie kosztów powierzonych zadań.
8.
Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Art. 51. Wykonywanie zadań Inspekcji Transportu Drogowego... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 112
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...