• Art. 55. - Uprawienia ko...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 55. trans. drog.


Uprawienia kontrolne inspektora

1.
Inspektor wykonując zadania, o których mowa w art. 50 zadania Inspekcji Transportu Drogowego, ma prawo do:
1)
wstępu do pojazdu;
2)
kontroli dokumentów;
2a)
kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;
3)
kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych i tachografu, w tym zdjęcia lub zerwania plomby tachografu do celów kontroli zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014;
3a)
kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i technologie wykorzystywane w systemach elektronicznego poboru opłat ust. 3 i 3a oraz art. 16l obowiązek dostarczenia użytkownikowi EETS urządzenia pokładowego na potrzeby pobierania opłat ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4)
kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego;
5)
żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;
6)
wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 22, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność;
7)
żądania okazywania i badania dokumentów dotyczących głównej działalności przewoźnika drogowego, w tym:
a) umów przewozowych, innych umów będących podstawą do wykonania przewozu drogowego, dokumentów dotyczących pojazdów, którymi dysponuje,
b) dokumentów księgowych,
c) aktów dotyczących pracowników,
d) umów o pracę lub innych umów będących podstawą wykonywania przez kierowców przewozu na jego rzecz,
e) dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego, dokumentów zawierających dane na temat przydziału zadań dla kierowców i ich delegowania,
f) dokumentów zawierających dane na temat kabotażu,
g) dokumentów zawierających dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowców,
h) innych dokumentów, w celu weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych w przepisach, o których mowa w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 22,
i) dokumentów zawierających informacje na temat organizowania przewozów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do bazy eksploatacyjnej nie później niż w terminie ośmiu tygodni od dnia opuszczenia państwa, w którym znajduje się jego siedziba.
1a.
Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7, w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej.
1b.
Kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87 dokumenty podlegające kontroli podczas wykonywania przewozu drogowego, inspektor dokonuje w obecności kierującego przemieszczającym się środkiem transportu.
1c.
Przepisy ust. 1 pkt 5–7 i ust. 1a stosuje się odpowiednio do:
1)
podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności do:
a) spedytora,
b) nadawcy,
c) odbiorcy,
d) załadowcy,
e) organizatora wycieczki,
f) organizatora transportu,
g) operatora publicznego transportu zbiorowego,
h) podwykonawcy;
2)
podmiotów, o których mowa w art. 16a obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów do kontroli i art. 33a obowiązki przedsiębiorcy po zaprzestaniu wykonywaniu przewozu drogowego, w okresie roku od dnia zaprzestania przez te podmioty wykonywania przewozu drogowego.
2.
Inspektor ma również prawo do używania i wykorzystywania:
1)
środków przymusu bezpośredniego;
2)
broni palnej.
3.
Inspektor ma prawo do zatrzymywania pojazdów oraz podjęcia czynności kontrolnych w celu ustalenia, czy wykonywane są nimi przewozy drogowe objęte zakresem stosowania niniejszej ustawy.
Art. 55. Uprawienia kontrolne inspektora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 37
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...