• Art. 76. - Wymogi wobec ...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 76. trans. drog.


Wymogi wobec inspektora, szkolenie inspektorów

1.
Inspektorem może być osoba, która:
1)
posiada obywatelstwo polskie;
2)
ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
3)
legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
4)
posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
5)
ukończyła 23 lata oraz posiada wymagany stan zdrowia;
6)
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.
2.
Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem art. 76a uprawnienia kontrolne pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ust. 3.
2a.
Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora następuje w ramach służby nadzoru nad ruchem drogowym, służby kontroli opłat drogowych albo służby kontroli transportu drogowego.
2b.
Główny Inspektor Transportu Drogowego może powoływać inne niż wymienione w ust. 2a rodzaje służb określając ich organizację, zakres działania oraz właściwość terytorialną.
2c.
Zatrudnienie w jednej ze służb, o których mowa w ust. 2a, nie wyklucza wykonywania przez inspektora Inspekcji czynności kontrolnych przypisanych do zadań innych służb Inspekcji.
3.
Inspektor podlega co najmniej raz w roku szkoleniu organizowanemu przez Głównego Inspektora w celu podniesienia poziomu wiedzy fachowej.
4.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, z uwzględnieniem wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności inspektora w ramach danego rodzaju służby, w tym minimalne liczby godzin zajęć na poszczególnych kursach, a także kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym;
2)
warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora.
Art. 76. Wymogi wobec inspektora, szkolenie inspektorów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...