• Art. 82h. - Zakres danyc...
  21.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Art. 82h. trans. drog.


Zakres danych gromadzonych w ewidencjach

1.
W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3)
rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
3a)
datę udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
4)
liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
4a)
numery rejestracyjne pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłoszonych w wykazie pojazdów, o którym mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 7;
4b)
kraj rejestracji pojazdów, o których mowa w pkt 4a;
5)
numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
5a)
status licencji wspólnotowej;
5b)
rodzaj licencji wspólnotowej;
5c)
liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;
6)
status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
6a)
datę zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
6b)
datę utraty dobrej reputacji;
7)
początek ważności licencji wspólnotowej;
8)
koniec ważności licencji wspólnotowej;
9)
datę cofnięcia licencji wspólnotowej;
10)
datę zawieszenia licencji wspólnotowej;
11)
datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
12)
powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
13)
numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
14)
datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
15)
datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
16)
imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;
17)
imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
f) datę utraty dobrej reputacji;
18)
imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c wyznaczenie osoby do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
f) datę utraty dobrej reputacji
19)
liczbę osób zatrudnionych, o której mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 8 pkt 1, w tym liczbę kierowców;
20)
średnią arytmetyczną liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, o której mowa w art. 7a wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej ust. 8.
(pkt 21) ocenę ryzyka przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 9 uchylony ust. 1 dyrektywy 2006/22.
(Art. 82h ust. 1 pkt 21 wchodzi w życie po upływie 14 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu wykonawczego dotyczącego wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014 oraz dyrektywy 2002/15/WE w odniesieniu do przepisów socjalnych dotyczących działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG.)
2.
W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
3)
imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c wyznaczenie osoby do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, oraz:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
d) datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
e) kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
3a)
imię i nazwisko kierowcy, o którym mowa w art. 7d wymóg dobrej reputacji ust. 1a, oraz jego:
a) datę i miejsce urodzenia,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
4)
liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
4a)
numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;
4b)
datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;
4c)
okres obowiązywania nałożonej sankcji;
4d)
informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej sankcji;
4e)
nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;
5)
datę naruszenia;
6)
datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie;
7)
państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie;
7a)
numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;
7b)
kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;
8)
przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
3.
W ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, gromadzi się dane określające:
1)
imię i nazwisko osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi do czasu przywrócenia dobrej reputacji tej osoby oraz datę i miejsce jej urodzenia, adres zamieszkania;
1a)
rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych;
2)
numer certyfikatu kompetencji zawodowych;
3)
datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
4)
kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
5)
przyczynę stwierdzenia niezdolności;
6)
zastosowane środki rehabilitacyjne;
7)
początek ważności stwierdzenia niezdolności;
8)
koniec ważności stwierdzenia niezdolności;
9)
nazwę organu, który stwierdził niezdolność.
4.
W Rejestrze odnotowuje się zmiany danych gromadzonych w ewidencjach, o których mowa w ust. 1–3.
5.
Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
5a.
Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem, który posiada dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), o którym mowa w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
6.
Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z innymi organami administracji publicznej lub z jednostkami, o których mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 2, porozumienia w sprawie uzyskania dostępu do danych, o których mowa w ust. 1–3, gromadzonych przez te podmioty.
Art. 82h. Zakres danych gromadzonych w ewidencjach - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...