• Art. 89. - Kontrole drog...
  19.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Art. 89. trans. drog.


Kontrole drogowe

1.
Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87 dokumenty podlegające kontroli podczas wykonywania przewozu drogowego, oraz warunków w nich określonych, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są:
1)
funkcjonariusze Policji;
2)
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3)
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
4)
funkcjonariusze Straży Granicznej;
5)
upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych - z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 87 dokumenty podlegające kontroli podczas wykonywania przewozu drogowego ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i ust. 4;
6)
inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy – w odniesieniu do danych rejestrowanych przez tachograf;
7)
upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ust. 1 - w odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych;
8)
strażnicy straży gminnych - w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
2.
Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nie są uprawnieni do kontroli danych rejestrowanych przez tachograf oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 31 wykonywanie międzynarodowego transportu kombinowanego ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
3.
Kontrole drogowe wykonuje się w odpowiednim miejscu i czasie tak, aby utrudnić kierowcom prowadzącym pojazdy omijanie punktów kontroli, oraz bez dyskryminacji ze względu na:
1)
kraj rejestracji pojazdu;
2)
kraj zamieszkania kierowcy;
3)
kraj siedziby przedsiębiorstwa;
4)
początkowy i docelowy punkt podróży;
5)
rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy.
4.
Osoby uprawnione do kontroli danych rejestrowanych przez tachograf są zaopatrzone w:
1)
wykaz podstawowych elementów podlegających kontroli na drodze i na terenie podmiotu wykonującego przewozy drogowe;
2)
standardowe wyposażenie.
4a.
Główny Inspektor Transportu Drogowego identyfikuje podmioty wykonujące przewóz drogowy o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 na podstawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy.
5.
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony)
2)
wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli;
3)
sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;
4)
rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
5)
system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących:
a) czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz
b) stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O33 i O4.
6.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić:
1)
wspólny wzór określony przez Komisję Europejską na podstawie art. 9 uchylony ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE służący
obliczaniu stopnia ryzyka podmiotu wykonującego przewóz drogowy;
2)
okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ograniczają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urządzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania tych przepisów może być przeprowadzana
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy;
3)
potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych.
Art. 89. Kontrole drogowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 178
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...