• Ustawa o transporcie drog...
  19.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Rozdział 4a. Świadectwo kierowcy

Do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy rozporządzenia 1072/2009 dotyczące świadectwa
kierowcy.
1.
Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje, odmawia wydania, zmienia, cofa świadectwo kierowcy lub zawiesza wydawanie świadectw kierowców.
2.
Świadectwo kierowcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, posiadającego licencję wspólnotową, złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
3.
Świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy wydaje się przedsiębiorcy na okres do 5 lat.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy.
5.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
kopię licencji wspólnotowej;
2)
zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopię:
a) karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy albo
b) prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95;
3)
kserokopię dokumentu tożsamości;
4)
kserokopię prawa jazdy;
5)
kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.
5a.
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany w postaci elektronicznej, załączniki, o których mowa w ust. 5 i 5b, składa się również w postaci elektronicznej.
5b.
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wydania świadectwa kierowcy dla kierowcy wykonującego przewozy wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony, należy do niego dołączyć:
1)
kopię licencji wspólnotowej;
2)
zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku przeciwwskazań:
a) zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy ust. 1 pkt 3, oraz
b) psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy ust. 1 pkt 4;
3)
kserokopię dokumentu tożsamości;
4)
kserokopię prawa jazdy;
5)
kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.
6.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, oraz danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 5 i 5b, stosuje się odpowiednio przepis art. 14 obowiązek zgłaszania zmian danych ust. 1.
7.
Do wygaśnięcia świadectwa kierowcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wygaśnięcia licencji.
1.
Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wydanych świadectw kierowcy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
2.
(uchylony)
3.
Do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 85 kontrola przedsiębiorcy i art. 90 niespełnianie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą udzielenia zezwolenia lub licencji .
1.
Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi rejestr wydanych świadectw kierowcy.
2.
(uchylony)
1.
Główny Inspektor Transportu Drogowego może w każdym czasie wezwać przedsiębiorcę posiadającego świadectwo kierowcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań, o którym mowa w art. 32b świadectwo kierowcy ust. 5.
2.
W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:
1)
niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub
2)
podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy
– właściwy organ, o którym mowa w art. 32b świadectwo kierowcy, cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres 30 dni.
3.
W przypadku popełnienia bardzo poważnego naruszenia dotyczącego świadectwa kierowcy, określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, organ, o którym mowa w art. 32b świadectwo kierowcy, cofa, w drodze decyzji administracyjnej, jeden wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres 30 dni.
4.
Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, biegną od dnia, w którym decyzje stały się ostateczne.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...