• Ustawa o transporcie drog...
  14.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Rozdział 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych

1.
Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną działającą przy jednostce określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 rozporządzenie w sprawie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 1 pkt 1.
2.
Egzamin składa się z dwóch części:
1)
pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru;
2)
pisemnego zadania egzaminacyjnego.
3.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.
4.
Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, określa regulamin opracowany przez jednostkę określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 rozporządzenie w sprawie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 1 pkt 1 i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.
5.
Katalog pytań i katalog zadań, a także pytania i zadania zawarte w indywidualnych zestawach egzaminacyjnych nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
Orzeczenia: 2
1.
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw transportu wyznacza jednostki, przy których działają komisje egzaminacyjne.
3.
Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydają certyfikaty kompetencji zawodowych i prowadzą rejestry tych certyfikatów.
4.
Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydają zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, o którym mowa w art. 16b uznanie zarządzającego transportem za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi ust. 4a pkt 2, w przypadku osób, którym zawieszono certyfikat kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 37 egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 1.
Orzeczenia: 2
1.
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych.
2.
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, w zakresie dziedzin objętych programem studiów.
3.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią zwolnienia w rozumieniu art. 8 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
4.
Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje jednostka określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 rozporządzenie w sprawie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 1 pkt 1.
1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
jednostki, o których mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 2;
2)
wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu;
3)
rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych;
4)
tryb zwalniania z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
potrzebę zapewnienia należytych warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
2)
konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji członków komisji egzaminacyjnej, a także ich liczbę, która zapewni obiektywne przeprowadzenie egzaminu pisemnego;
3)
konieczność prawidłowego zabezpieczenia certyfikatów kompetencji zawodowych przed fałszowaniem;
4)
potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur zwalniania z egzaminu pisemnego.
Orzeczenia: 106
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...