• Ustawa o transporcie drog...
  21.04.2024

Ustawa o transporcie drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.2201 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Obserwuj akt

Rozdział 8. Opłaty

Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący transport drogowy jest obowiązany do ponoszenia opłat za:
1)
czynności administracyjne określone w ustawie;
2)
przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 37 egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych;
3)
wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 3;
4)
przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 16b uznanie zarządzającego transportem za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi ust. 4a pkt 2.
Orzeczenia: 6
1.
Opłaty za czynności administracyjne pobiera się z tytułu:
1)
udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji oraz przeniesienia uprawnień wynikających z licencji;
2)
wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego;
3)
wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy;
4)
wydania zezwolenia zagranicznego;
5)
wydania zaświadczenia lub zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne;
6)
wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
7)
wydania świadectwa kierowcy lub jego zmiany oraz wydania wtórnika świadectwa kierowcy;
8)
wydania formularza jazdy;
9)
wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy i zasady podziału zezwoleń między przewoźnikami drogowymi ust. 10, lub jego zmiany oraz wydania wtórnika certyfikatu;
10)
wydania decyzji, o której mowa w art. 20a odstąpienie od wymogu stosowania warunków zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ust. 2;
11)
udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz przeniesienia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobierają organy dokonujące tych czynności.
3.
Opłaty, o których mowa w art. 40 opłaty przedsiębiorcy podejmującego i wykonującego transport drogowy pkt 2–4, pobiera jednostka, o której mowa w art. 38 wyznaczenie jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne na certyfikat kompetencji zawodowych ust. 2 i 3.
4.
Minister właściwy do spraw transportu w celu usprawnienia procedur pobierania opłat może, w drodze rozporządzenia, upoważnić, na określonych warunkach, do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym, o których mowa w ust. 1, polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych.
5.
(uchylony)
Orzeczenia: 12
Orzeczenia: 312
1.
Od przedsiębiorców zagranicznych mogą być pobierane opłaty na zasadach wzajemności.
2.
Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić dla przedsiębiorców zagranicznych opłaty, o których mowa w ust. 1, określając ich wysokość, tryb wnoszenia oraz jednostki właściwe do ich pobierania.
Orzeczenia: 5
1.
Jednostki, o których mowa w art. 26 upoważnienie do wydawania zezwoleń zagranicznych na przewóz osób, art. 32 rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy oraz art. 43 opłaty przedsiębiorców zagranicznych ust. 2, otrzymują prowizję od pobranych opłat, w wysokości nie mniejszej niż 7% i nie większej niż 10%.
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek prowizji oraz sposób jej pobierania i rozliczania z jednostkami, o których mowa w ust. 1.
Orzeczenia: 5
1.
Przedsiębiorca wykonujący transport drogowy może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 43 opłaty przedsiębiorców zagranicznych, w przypadku wykonywania przez niego przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na zgodny wniosek przedsiębiorcy i właściwego organu państwowego lub organizacji humanitarnej.
Orzeczenia: 3
1.
Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 41 opłaty za czynności administracyjne ust. 1 pkt 7-9 i art. 43 opłaty przedsiębiorców zagranicznych, oraz wpływy z opłat z tytułu:
1)
w międzynarodowym transporcie drogowym:
a) udzielenia licencji wspólnotowej, zmiany licencji wspólnotowej, przedłużenia ważności licencji wspólnotowej, wydania wypisu z licencji wspólnotowej, wydania wtórnika licencji wspólnotowej oraz przeniesienia uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej,
b) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego,
c) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a odstąpienie od wymogu stosowania warunków zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ust. 2,
d) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy,
e) wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 19a rozporządzenie w sprawie wymogu posiadania przez zagranicznych przewoźników zezwolenia na przewóz do 9 osób ust. 1,
f) wydania zaświadczenia, zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie międzynarodowego przewozu na potrzeby własne,
2)
wydania wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (International Transport Forum),
3)
wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
- są przekazywane w całości na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1a.
Wpływy uzyskane z opłat, za wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy lub osób, są przekazywane, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2:
1)
na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 20% wpływów;
2)
do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165) – 80% wpływów.
2.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad realizacją wpływów z opłat, o których mowa w art. 41 opłaty za czynności administracyjne ust. 1 pkt 7-9 i art. 43 opłaty przedsiębiorców zagranicznych.
3.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad.
3a.
(uchylony)
4.
Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa.
Orzeczenia: 2
1.
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłat za czynności administracyjne, o których mowa w art. 41 opłaty za czynności administracyjne, ust. 1, mając na uwadze w szczególności rodzaj udzielanych uprawnień i okres, na jaki zostaną wydane;
2)
wysokość opłat za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wysokość opłat zostanie określona:
1)
w przypadku licencji, w zależności od:
a) okresu ważności licencji,
b) liczby pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z licencji,
c) zakresu transportu drogowego,
d) rodzaju przewozów,
e) rodzaju pojazdów - w międzynarodowym transporcie drogowym osób;
1a)
w przypadku zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w zależności od liczby pojazdów, na które wydaje się wypisy z zezwolenia;
2)
w przypadku zezwolenia, w zależności od:
a) okresu ważności zezwolenia,
b) rodzaju zezwolenia;
3)
w przypadku zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, w zależności od:
a) zakresu przewozów,
b) rodzajów przewozów;
4)
w przypadku certyfikatu kompetencji zawodowych, w zależności od:
a) zakresu i formy testu z wiedzy z uwzględnieniem kosztów jego przeprowadzenia,
b) rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych z uwzględnieniem kosztów jego wydania;
5)
w przypadku świadectwa kierowcy, w zależności od okresu ważności.
3.
Wysokość opłaty z tytułu:
1)
udzielenia licencji - nie może być wyższa niż równowartość 1.000.000 euro;
2)
udzielenia zezwolenia na transport drogowy osób - nie może być wyższa niż równowartość 800 euro;
3)
udzielenia zezwolenia na przewóz kabotażowy - nie może być wyższa niż równowartość 800 euro za przewóz jednorazowy;
4)
wydania zezwolenia zagranicznego - nie może być wyższa niż równowartość:
a) 500 euro za wielokrotne zezwolenie roczne,
b) 15 euro za zezwolenie jednorazowe;
5)
wydania świadectwa kierowcy - nie może być wyższa niż równowartość 10 euro;
6)
wydania formularza jazdy - nie może być wyższa niż równowartość 30 euro;
7)
wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy i zasady podziału zezwoleń między przewoźnikami drogowymi, ust. 10 - nie może być wyższa niż równowartość:
a) 70 euro dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu,
b) 50 euro dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu,
c) 30 euro dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu,
d) 15 euro dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu;
8)
wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, nie może być wyższa niż równowartość 300 euro.
Orzeczenia: 6
Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 właściwość organów w sprawach zezwolenia i licencji ma wykonywanie transportu drogowego ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i 3, art. 7d wymóg dobrej reputacji ust. 1 i ust. 4–6, art. 16b uznanie zarządzającego transportem za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi ust. 1 i 4, art. 18 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 33 zaświadczenie na niezarobkowy przewóz drogowy ust. 8 i 9a, art. 47b obowiązek dostosowania dworca do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym ust. 2–4, art. 82b skarga na przewoźnika drogowego ust. 2 pkt 1 i 3, art. 82c skarga na zarządzającego dworcem ust. 3, art. 82e decyzja organu w sprawie skargi na przewoźnika drogowego lub zarządzającego dworcem, art. 82f właściwość organów w sprawach kontroli działalności i skarg na przewoźnika drogowego lub zarządzającego dworcem ust. 1, art. 82i organy przekazujące dane do ewidencji ust. 1 oraz art. 95b kara pieniężna nakładana na przewoźnika drogowego lub zarządzającego dworcem ust. 2, są wykonywane jako zadania własne.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...